Uge 1/6 - 2022

Syfilis 2019 og 2020

 • Efter et fald i antallet af anmeldte tilfælde af syfilis blandt mænd, der har sex med mænd (MSM) i perioden 2015-2018, har syfilis i denne gruppe atter været i stigning i 2019 og 2020. Der har ikke været en tilsvarende stigning blandt heteroseksuelle (HTX) mænd og kvinder. I 2019 blev der til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS) anmeldt 365 syfilistilfælde, hvoraf 69% forekom blandt MSM. I 2020 var tallet 446, hvoraf 72% forekom blandt MSM.

 • I 2019 var hhv. 84% af de anmeldte mænd og 81% af kvinderne smittet i Danmark. I 2020 var disse tal hhv. 92% og 94%. Stigningen i andelen af syfilistilfælde, der var erhvervet i Danmark, skyldes formentlig rejserestriktioner på baggrund af covid-19. Færre rejserelaterede tilfælde har dog ikke resulteret i en nedgang i det samlede antal anmeldte tilfælde. 
   
 • Syfilis er til en vis grad knyttet til hiv blandt MSM. I 2019 og 2020 var hhv. 28% og 24% af de anmeldte syfilistilfælde blandt MSM med oplyst hiv-status testet hiv-positive, heraf var hhv. 87% og 94% af disse kendt med hiv i forvejen. 
   
 • Syfilis forekom hyppigst blandt de 40-49-årige både i 2019 og 2020; medianalderen var i begge år 40 år for mænd, mens den for kvinder var hhv. 32 år og 34 år. 
   
 • I 2019 blev syv af de 39 anmeldte tilfælde med syfilis hos kvinder, fundet hos gravide, heraf var fem danskfødte kvinder. I 2020 blev der anmeldt 37 syfilistilfælde blandt kvinder, hvoraf ni var gravide, heraf var fem danskfødte kvinder. Dette tyder på, at der kan være en udiagnosticeret fraktion blandt kvinder, og formentlig også blandt heteroseksuelle mænd. Der blev anmeldt ét tilfælde af kongenit syfilis i 2019. 
   
 • Hyppig testning af relevante grupper kan medvirke til at bryde smittekæder og derved bidrage til reduktion i antallet af syfilistilfælde.


EPI-NYT 2022 uge 1-6 figur 1

I 2019 blev der anmeldt 365 tilfælde af syfilis til MIS, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF), Statens Serum Institut (SSI). De 365 tilfælde var fordelt på 353 personer, idet 12 personer havde to tilfælde i løbet af året.

I 2020 var tallet 446 fordelt på 435 personer, idet 11 personer havde to tilfælde i løbet af året.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2019 og 2020 henvises til årsopgørelse over syfilis 2019 og 2020.

Syfilis var i årene 1994 til 2001 sjældent forekommende i Danmark; der blev i denne periode anmeldt under 20 syfilistilfælde om året. Fra årtusindskiftet har der været en stigning i antallet af anmeldte syfilistilfælde, som især var kraftig i årene 2006-2011. Efter en nedgang i antallet af anmeldte syfilistilfælde i 2012 har antallet efterfølgende fluktueret noget; i årene 2015-2018 var der et fald i antallet af anmeldte syfilistilfælde, hvorimod der nu er sket en stigning igen. Denne stigning omfatter kun MSM. Antallet af anmeldte syfilistilfælde, diagnosticeret i 2021, er ikke opgjort, da det forventes, at der fortsat vil blive modtaget endnu en del syfilisanmeldelser for dette år. Allerede ved udgangen af december 2021 er der modtaget næsten 600 syfilisanmeldelser, og det kan således konkluderes, at den stigning, der er observeret de seneste to år, fortsætter.

Siden 1. januar 2010 har der været generel screening af gravide for syfilis, EPI-NYT 27-33/2010. Ved fund af positiv screeningstest skal der udføres konfirmatoriske serologiske undersøgelser for at be- eller afkræfte screeningsresultatet. I flere tilfælde har det været nødvendigt at påminde patienternes egen læge om dette, og der er eksempler på, at de pågældende kvinder ved den konfirmatoriske test har fået påvist oplagt behandlingskrævende syfilis.

Blandt de 39 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder i 2019, var syv fundet hos gravide, hvoraf fem var danskfødte. I 2020 blev der anmeldt 37 kvinder, hvoraf ni var gravide – heraf var fem danskfødte. Dette kunne tyde på, at der er en udiagnosticeret fraktion blandt ikke-gravide kvinder og heteroseksuelle mænd, som ikke bliver testet, fordi de ikke har symptomer. Selvom heteroseksuelle mænd og kvinder ikke tilhører de grupper, der bør testes regelmæssigt for syfilis, idet de fortsat udgør en mindre andel af de smittede, skal syfilis i dag være med i de differentialdiagnostiske overvejelser i forbindelse med relevante symptomer, og testning for syfilis bør overvejes hyppigere end tidligere.

Den typiske chanker er symptomfri og desuden ofte lokaliseret steder, hvor patienten ikke kan opdage den (pharynx, vagina og/eller rectum). Afbrydelse af smittekæder kan derfor ikke baseres på symptomforanlediget lægekontakt. Derfor er det væsentligt, at MSM testes hyppigt, selvom de ikke har symptomer. Dette fører til diagnostik og behandling af ellers uerkendt syfilis, hvorved smittekæder kan brydes.

Podning til PCR er velegnet til påvisning af Treponema pallidum-DNA i chankermateriale og er oftest positiv ca. 14 dage før der kan påvises antistoffer. Der skal dog også udføres serologiske undersøgelser for at kunne monitorere behandlingseffekten.

Det har siden 2019 været muligt for MSM at få tilbudt PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition). Indførelsen af PrEP har ført til en nedgang i antallet af hiv-diagnoser blandt MSM, EPI-NYT 47-48/2021. Samtidig er der set en stigning i både syfilis og gonorré blandt MSM, EPI-NYT 51/2021. Stigningerne kan dels skyldes, at den medicinske beskyttelse mod hiv har medført et mindre kondombrug, hvilket kan føre til flere tilfælde af andre seksuelt overførbare infektioner end hiv, dels den øgede testaktivitet i forbindelse med udlevering af PrEP, der foregår én til fire gange årligt.

(S. Cowan, A.K. Hvass, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, J. Tolstrup, Dermatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe)