Uge 22/24 - 2021

Influenzasæsonen 2020/2021 - opgørelse over sygdomsforekomst

Influenzasæsonen 2020/2021 blev en helt usædvanlig sæson. Faktisk kom den aldrig i gang. Den vedvarende bekæmpelse af covid-19 siden foråret 2020, med omfattende hygiejnetiltag, restriktioner, forsamlingsforbud med mere i samfundet betød, at den sædvanlige stigning i influenza og andre luftvejsinfektioner igennem vinteren stort set udeblev.

Det samme har man set i andre europæiske lande og på den sydlige halvkugle under deres vintersæson. Derudover har den stærkt begrænsede rejseaktivitet nedsat spredningen af influenza.

Hvad der derudover gjorde 2020/21-sæsonen enestående var den høje tilslutning til årets influenzavaccination blandt personer på 65 år og ældre, som nåede helt op på 75%. Igennem de seneste ti år har dækningen i Danmark ligget på kun ca. 50%. Danmark er dermed for første gang lykkedes med at opfylde WHO’s anbefaling om, at mindst 75% af befolkningen på 65 år og ældre vaccineres imod influenza forud for den nye sæson.

I modsætning til de få tilfælde af influenza hos mennesker i 2020/21-sæsonen sås en usædvanlig høj forekomst af fugleinfluenza hos danske fugle. Således blev højpatogen influenza H5N8 påvist hos 337 vilde fugle og blandt 15 fuglebesætninger. Tilsvarende var en række andre lande i Nord- og Østeuropa hårdt ramt af fugleinfluenza i denne sæson.

Denne uges EPI-NYT sammenfatter de væsentligste detaljer om årets influenzasæson, mens en mere omfattende beskrivelse af influenzaforekomsten og de anvendte overvågningsmetoder kan findes i årsopgørelse over influenzasæsonen 2020/21.

Influenzaforekomst

Igennem hele 2020/2021-sæsonen blev der kun påvist 46 tilfælde af influenza blandt 69.913 undersøgte prøver. Til sammenligning blev der i 2019/2020-sæsonen påvist 7.575 positive blandt 68.530 undersøgte prøver.

Blandt de få påviste influenzatilfælde sås nogenlunde lige meget Influenza A og B. Antallet af positive prøver indsendt til typning var så lavt, at man ikke kan sige noget generelt om den cirkulerende subtype.

Andelen af patienter der kontaktede praktiserende læge med ILS fremgår af figur 1. I efteråret fra uge 40 og frem til årsskiftet lå ILS-andelen på et lavt niveau i forhold til det forventede, men faldt herefter til et meget lavt niveau, hvilket fortsatte igennem resten af sæsonen. Det skal bemærkes, at ILS-aktiviteten overvejende afspejler forekomsten af covid-19, og kurven dokumenterer derved den relativt udbredte covid-19-smitte i Danmark, som vi så i november-december, men som kom under nogenlunde kontrol fra januar og frem, takket være de indførte intensiverede restriktioner og nedlukninger i samfundet.

EPI-NYT 2021 uge 22-24 figur 1

I vagtlægeovervågningen lå konsultationsprocenten igennem hele 2020/21-sæsonen ligeledes på et yderst lavt niveau sammenlignet med tidligere sæsoner, figur 2.

EPI-NYT 2021 uge 22-24 figur 2 

Blandt sæsonens omkring 15.000 Influmeterdeltagere rapporterede ca. 8.000 personer ugentligt deres symptomer i perioden fra oktober 2020 til maj 2021. I alt blev der registreret 2.040 personer med ILS blandt sæsonens deltagere. Gennem hele sæsonen lå andelen af deltagere med ILS lavt (mellem 1% og 2%), figur 3.

EPI-NYT 2021 uge 22-24 figur 3 

Laboratoriepåvist influenza

Udtræk fra MiBa viste, at 69.913 patienter blev undersøgt for influenza fra uge 40, 2020 til uge 20, 2021. Heraf var kun 46 positive for influenza (0,07% af de testede), heraf 19 med influenza A og 27 med influenza B, figur 4. Til sammenligning blev der i 2019/2020-sæsonen påvist 7.575 positive blandt 68.530 undersøgte prøver (11%). De ekstraordinært få påviste influenzavirus viser, at sæsonen i praksis udeblev i denne sæson. Den lave forekomst kan ikke forklares med lavere testning for influenza end vanligt, da der faktisk blev testet flere end i sæsonen før.

EPI-NYT 2021 uge 22-24 figur 4

Antallet af påviste influenzaprøver i 2020/21 sammenlignet med de fem foregående sæsonen ses i figur 5.

EPI-NYT 2021 uge 22-24 figur 5

Det Nationale Influenza Center for WHO på Statens Serum Institut (SSI) har i løbet af 2020/21-sæsonen modtaget prøver fra i alt 279 patienter til undersøgelse og karakterisering af influenzavirus, heraf 121 indsendt af sentinellæger. De resterende prøver er indsendt som diagnostiske prøver eller af andre laboratorier, hvoraf 11 kom fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger. I løbet af sæsonen var det kun muligt at bekræfte influenza A-virus i en enkelt prøve. Denne viste sig til gengæld at indeholde en særlig virusvariant af undertypen H1N1v, der var tættere beslægtet med virus, der cirkulerer i svin end i mennesker. Der blev ikke fundet yderligere tilfælde af den særlige virusvariant i relation til fundet, og det betragtes derfor som et enkeltstående tilfælde. Se endvidere nyhed.

Hospitalsindlæggelser og dødelighed relateret til influenza

På grund af den meget lave forekomst af influenza, samtidig med spredningen af covid-19, er der i denne sæson ikke foretaget ugentlige analyser af influenzarelaterede hospitalsindlæggelser, indlæggelser på intensive afdelinger eller influenzarelateret dødelighed.

Mht. den generelle overdødelighed i befolkningen er denne opgjort ugentlig, og der vil efter uge 26, 2021 blive foretaget en samlet analyse for vintersæsonen som vanligt. Denne analyse vil dog langt overvejende afspejle dødelighed relateret til covid-19, i fraværet af influenza og andre almindelige luftvejsinfektioner. SSI har etableret en ny underside til ssi.dk, som detaljeret beskriver og viser analyser af dødeligheden i den danske befolkning uge for uge.

Vaccinationstilslutning blandt risikogrupper samt vaccineeffektivitet

Sæsoninfluenzavaccination blev tilbudt gratis til personer med forhøjet risiko for et alvorligt forløb af influenza i perioden fra 1. oktober 2020 til og med 15. januar 2021, og til gravide i 2. og 3. trimester og personer med immundefekt samt deres kontakter frem til 1. marts 2021, EPI-NYT 44-45/20. Desuden blev der for første gang tilbudt gratis vaccination til personale i den offentlige sundheds- og plejesektor. I 2020/21-sæsonen anvendtes 4-valente inaktiverede influenzavacciner til de fleste risikogrupper, som beskytter imod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus. De ældste borgere på 85 år og ældre blev for første gang tilbudt en højdosis-vaccine.

Der blev i alt registreret 1.339.014 influenzavacciner givet i 2020/21. Heraf blev 879.168 vacciner givet til ældre på 65 år og derover, hvilket svarer til en vaccinationsdækning på 75% i denne gruppe. Dvs. meget højere en de foregående år, hvor der har været en vaccinationsdækning på 52% i denne gruppe. Dette kan delvis skyldes mere opmærksomhed i denne gruppe på risiko for alvorlig sygdom ved influenza eller ved dobbeltinfektion med influenza og covid. Det er desuden første år, hvor alle borgere over 65 år har fået et påmindelsesbrev om influenzavaccination, sendt enten i e-Boks eller som brev fra SSI. Det skal bemærkes, at der har været administrative ændringer i ydelseskoderne for risikogrupper i efteråret 2019, hvorfor det er vanskeligt at sammenligne vaccinationsdækningen for personer under 65 år med kronisk sygdom og førtidspensionister direkte med tidligere sæsoner.

Influenzavaccineeffektiviteten (VE) beregnes normalt både midtvejs i sæsonen og ved sæsonafslutning. Som følge af de meget få påviste influenzatilfælde har det ikke været muligt at beregne VE for 2020/21-sæsonen.

Udbrud med fugleinfluenza i Danmark

Siden efteråret 2020 har højpatogen fugleinfluenza (HPAI) været årsag til sygdom og forhøjet dødelighed blandt vilde fugle og i fjerkræbesætninger i både Danmark og en lang række andre lande. Udbruddet har været langstrakt, men Fødevarestyrelsen har i en trusselsvurdering pr. 24. maj 2021 vurderet, at den samlede risiko for smitte med højpatogen fugleinfluenza til danske fjerkræbesætninger kunne sænkes fra høj til lav. Sporadiske fund i vilde fugle må dog stadig kunne forventes.

Siden udbruddet begyndte, er højpatogen fugleinfluenza blevet påvist i 337 vilde fugle, der er fundet døde i naturen. Det er primært clade 2.3.4.4b H5N8 fugleinfluenza, der er påvist, men der er også fundet enkelte tilfælde af beslægtede virus med subtyperne H5N5, H5N3 og H5N1.

EPI-NYT 2021 uge 22-24 figur 6

I samme periode førte fugleinfluenzaen til udbrud med HPAI H5 i både store erhvervsbesætninger samt hos hobbyfjerkræ og andre fugle i fangenskab. I alt 15 besætninger i Jylland, på Sjælland, Langeland og Bornholm blev ramt. Heraf blev 14 besætninger konstateret smittet med virus med subtypen H5N8, mens én var smittet med H5N5. I alle tilfældene var de påviste virus nært beslægtet med de virus, der blev påvist i døde vilde fugle.

Fugleinfluenza hos mennesker i Rusland

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) meldte i februar 2021, at der var blevet påvist flere tilfælde af fugleinfluenza H5N8 overført til mennesker i Rusland. I forbindelse med et udbrud af H5N8 i en stor fjerkræbesætning fandt man således H5N8-virus hos syv arbejdere, som alle var involveret i aflivning og håndtering af døde, syge fugle. De syv personer havde ingen eller kun milde symptomer til trods for, at man regner med, at de har været udsat for store mængder virus. Der blev ikke påvist person-til-person smitte efterfølgende, og WHO vurderede smitterisikoen for mennesker som lav.

(SSI’s influenzateam: L.S. Vestergaard, L.K. Knudsen, H.-D. Emborg, N.U. Friis, C. Kjelsø, J. Nielsen, S.K. Nørgaard, H. Bang, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Trebbien, C.K. Hjulsager, Virologisk Overvågning og Forskning)