Overvågning af befolkningens dødelighed

Statens Serum Institut overvåger løbende dødeligheden i den danske befolkning og opdaterer tal og grafer på denne side ugentligt.

Systematisk overvågning er en forudsætning for målrettet kontrol og forebyggelse af smitsomme sygdomme. Graden af smitte og alvorligheden af for eksempel sæsoninfluenza og pandemier som covid-19 kan vurderes indirekte igennem løbende overvågning af ugentlig dødelighed i befolkningen. Ligesådan kan man vurdere konsekvenserne af andre hændelser såsom miljøkatastrofer eller ekstreme vejrsituationer som hedebølger. 

Seneste dødelighedstal for Danmark

Opgørelse for uge 4-2023
Den samlede dødelighed i Danmark er fortsat forhøjet, men niveauet har i de seneste uger været faldende.
Den forhøjede dødelighed ses særligt i aldersgruppen 75-84 år og 85+ år.
De seneste ugers tal skal dog altid fortolkes med forsigtighed, trods korrektion for forsinkelse i registreringerne af dødsfald.

NB: Modellen til estimering af det forventede antal dødsfald er blevet ændret fra og med uge 47, 2022, sådan at befolkningsstørrelser indgår i beregningerne af forventet dødelighed. Den ændrede model vil berøre de viste estimeringer fra og med uge 40, 2022, mens de tidligere og nu fastlåste estimater uændret vil være baseret på den gamle model.

Antal dødsfald i alt per 100.000 person-uger det seneste år

Figuren viser antal dødsfald i alt per 100.000 person-uger, uanset årsag, det seneste år. Tallene for de seneste uger er stadig usikre pga. forsinkelse i registrering af dødsfald og skal derfor fortolkes med forsigtighed.

De samlede ugentlige dødsfald siden 2015 kan downloades her (zip-fil).

Dødelighedsraten fordelt på aldersgrupper

Antal dødsfald per 100.000 person-uger det seneste år, fordelt på aldersgrupper 
Figuren viser antal registrerede dødsfald per 100.000 person-uger, uanset årsag det seneste år.
NB: Alle estimeringer fra uge 40, 2022 og fremefter er beregnet efter en opdateret model. 

Dødelighed i antal

Den danske dødelighed er opgjort i antal, for alle aldre og fordelt på aldersgrupper.
NB: Alle estimeringer fra uge 40, 2022 og fremefter er beregnet efter en opdateret model.

Antal dødsfald i alt det seneste år

 

Antal dødsfald det seneste år, fordelt på aldersgrupper

Baggrund om overvågning af dødelighed

Overdødelighed er et udtryk for udsving i antallet af dødsfald i befolkningen ud over det normale forventede niveau. Overdødelighed kan skyldes mange ting, blandt andet epidemier af virus som influenza og covid-19, ekstreme vejrsituationer som kolde vintre og varme somre, miljøkatastrofer, store ulykker m.m. SSI overvåger hver uge året rundt den danske dødelighed baseret på oplysninger fra det centrale personregister, og beregner om ugens dødelighed ligger inden for det normale niveau eller om der er overdødelighed.

I tempererede lande som Danmark udviser dødeligheden en udtalt sæsonvariation, med flest dødsfald i vintermånederne og færrest om sommeren. Dette kan hænge sammen med bl.a. højere forekomst af luftvejsinfektioner og indtræden af særligt alvorlige kuldeperioder om vinteren.

SSI har overvåget dødeligheden i Danmark og en lang række europæiske lande hver uge siden influenzapandemien i 2009. Det forventede antal dødsfald bestemmes på baggrund af de historisk observerede antal dødsfald per uge. Da ikke alle dødsfald registreres i den uge de sker, er der en forsinkelse i data. Dette tages der højde for ved at korrigere antallet af dødsfald de seneste 7 uger. Dette gør også at data for de nyeste uger skal tolkes med en vis forsigtighed og kan forventes at variere lidt fra uge til uge. Beregningerne foregår ved hjælp af relativt simple statistiske metoder og modeller.

Dødeligheden overvåges både for hele befolkningen og for følgende aldersgrupper: 0-14 år, 15-44 år, 45-64 år, 65-74 år, 75-84 år og 85 år og ældre. Dødeligheden er opgjort i faktiske antal og antal per 100.000 person-uger.

For at give et mere nuanceret billede af sæsondødeligheden opgøres overdødeligheden af alle årsager for hver sæson, sommer og vinter.

Definitioner

Dødelighedsrate
Det ugentlige antal dødsfald opgjort per 100.000 person-uger eller -år. Dødelighedsrater er sammenlignelige over tid, hvor demografien ændrer sig.

Forventede antal dødsfald
Det estimerede antal dødsfald pr. uge, når der ikke er over- eller underdødelighed. Se mere information om denne estimering under fanen ”Bagvedliggende model”.

Korr. for forsinkelse i registrering
Det anslåede faktiske antal døde, som er det registrerede antal døde justeret for den typiske forsinkelse i dødsregistreringen.

Over- eller underdødelighed
Over- eller underdødelighed er det observerede antal dødsfald minus det forventede antal dødsfald.

Periode med overdødelighed
En periode hvor det observerede antal dødsfald har været mere end 2 z-scores højere end det forventede antal dødsfald i mindst tre uger i træk.

Person-uger
Antallet af uger som befolkningen sammenlagt er blevet observeret den pågældende periode. En person-uge svarer til at en person er blevet observeret i en uge.

Person-år
Antallet af år som befolkningen sammenlagt er blevet observeret den pågældende periode. Et person-år svarer til at en person er blevet observeret i et år eller at 2 personer er blevet observeret i et halvt år hver.

Registreret antal dødsfald
Det registrerede antal døde pr. uge. I de seneste syv uger er dette antal korrigeret pga. forsinkelse i registreringer og kan derfor ændre sig.

Tærskel 2 z-score
Tærsklen for hvornår der er forhøjet dødelighed.

Tærskel 4 z-score
Tærsklen for hvornår dødeligheden er markant forhøjet.

Bagvedliggende model

Estimering af forventede antal dødsfald
Det forventede antal dødsfald estimeres på baggrund af dødeligheden observeret i de foregående fem år i perioder af året, hvor der sjældent observeres overdødelighed. Det drejer sig om ugerne 16 til 25 i foråret og ugerne 37-44 i efteråret Det forventede antal døde (baseline) beregnes vha. en Poisson regressionsmodel, der tager højde for ændringer i demografi (lineær trend) og sæsonvariation.

Korrektion for forsinkelse i registreringen af dødsfald
Registreringen af dødsfald kan have en vis forsinkelse. Denne forsinkelse tages der højde for ved at korrigere det observerede antal dødsfald ud fra den kendte historiske forsinkelse i registrering..

Fastlåsning af historiske data
Det forventede antal døde må ikke afhænge af endnu ikke indtrufne dødsfald i fremtiden, men kun af historiske dødsfald. Derfor fastlåses de historiske data ved slutningen af vintersæsonen (uge 20) og efter sommersæsonen (uge 39), baseret på data i henholdsvis uge 26 og 45.

Forklaring af dødelighedsdata for den samlede befolkning og for aldersgrupper

SSI analyserer hver uge tal for alle registrerede dødsfald (uanset årsag) i Danmark. Dødeligheden opgøres dels totalt for den samlede befolkning og dels per aldersgruppe (0-14 år, 15-44 år, 45-64 år, 65-74 år, 75-84 år og 85+ år).

Udsving i dødeligheden, fx forhøjet dødelighed, opgøres som forskellen mellem det observerede antal dødsfald og det forventede antal dødsfald i en given uge. Den forventede dødelighed estimeres som antallet af døde der kan forventes, når ikke der er ekstraordinære hændelser, som kan påvirke antallet af døde i befolkningen, som fx en usædvanlig høj forekomst af smitsomme sygdomme som influenza, RS-virus, covid-19, eller ekstreme temperaturer (hedebølger eller hård frost). Dette betyder, at man fx i vinterhalvåret kun sjældent vil opleve, at dødeligheden er på det forventede niveau. Tallene for henholdsvis det observerede antal døde og størrelsen på befolkningen fås fra cpr-registeret.

Da den forventede dødelighed opgøres for henholdsvis den samlede befolkning og de enkelte aldersgrupper hver for sig, kan den ikke direkte sammenholdes. Overvågning af dødeligheden i den samlede befolkning bruges til at fange udsving i dødeligheden på tværs af befolkningen uafhængig af alder, mens den aldersspecifikke overvågning giver et billede af dødeligheden i de pågældende aldersgrupper.

Der er større statistisk usikkerhed forbundet med at opgøre den forventede dødelighed i de enkelte aldersgrupper, da antallet af døde per gruppe er mindre, sammenlignet med antallet for den samlede befolkning. Konkret betyder det, at der i aldersgrupperne skal større udsving til i dødeligheden, før forskellen bliver stor nok til at overstige grænsen for forhøjet dødelighed.

Data fra 2015 og frem

Den historiske observerede og forventede dødelighed per 100.000 person-uger for alle aldre er vist i nedenstående figur.

Antal dødsfald i alt per 100.000 person-uger fra uge 21-2015 til uge 39-2022 

Overdødelighed for vintersæsonen (uge 40 – 20)

SSI opgører hvert år overdødeligheden af alle årsager i befolkningen for vintersæsonen, det vil sige fra uge 40 i efteråret til uge 20 i foråret. Ud fra dette kan bl.a. alvorligheden af sæsonens influenzaepidemi vurderes.

Den kumulerede overdødelighed, af alle årsager, for vintersæsonerne 2015/2016 til 2021/2022, fordelt på aldersgruppe 

Tabellen opdateres årligt baseret på data registreret i uge 26.

Influenzarelateret dødelighed

Udover at opgøre den samlede overdødelighed i befolkningen gennem vintersæsonerne (uge 40 til uge 20), opgøres den influenzarelaterede dødelighed ved brug af en influenzaspecifik statistisk model, hvor der tages højde for omfanget af influenza og temperaturer for hver uge igennem sæsonen (se nærmere nedenfor)

Den kumulerede influenzarelaterede dødelighed for vintersæsonerne 2015/2016 til 2019/2020, fordelt på aldersgruppe 

Tabellen opdateres hvert år i uge 26.

Estimaterne for den influenzarelaterede dødelighed adskiller sig fra estimaterne for den samlede overdødelighed. Den influenzarelaterede dødelighed giver en vurdering af, hvor mange personer der døde i den pågældende sæson pga. influenza, mens den samlede overdødelighed af alle årsager viser, hvor mange flere personer der døde end forventet. Det sker sommetider, at den influenzarelaterede dødelighed estimeres til at være højere end den samlede overdødelighed af alle årsager. Dette kan ske, hvis det forventede niveau i modelberegningen bliver sat for højt, da der ikke tages højde for godartede effekter på dødelighed som følge af fx en særlig mild vintersæson.

Se her for mere information om influenza.

Overdødelighed for sommersæsonen (uge 21 – 39)

I sommersæsonen kan der være overdødelighed fx i perioder med hedebølger. Hver år opgøres overdødeligheden, af alle årsager, for sommersæsonen fra uge 21 til uge 39.

Den kumulerede overdødelighed, af alle årsager, for sommersæsonerne 2015 til 2022, fordelt på aldersgruppe

Tabellen opdateres årligt baseret på data registreret i uge 45.

Europæisk overvågning af overdødelighed

SSI har siden 2009 koordineret et program, som overvåger dødeligheden i Europa, betegnet EuroMOMO (www.euromomo.eu). I dette program deltager de nationale sundhedsmyndigheder i 27 europæiske lande, som hver uge estimerer deres overdødelighed og sender deres aggregerede data til SSI. SSI samler disse nationale estimater og beregner et fælles estimat af overdødeligheden for de deltagende lande. Disse estimater for overdødeligheden i Europa per aldersgruppe, samt landenes overdødelighed, udtrykt som z-scores, offentliggøres ugentligt (hver torsdag) på EuroMOMO’s hjemmesiden.

Sammenholdt med data om fx forekomsten af influenza, covid-19, eller andre helbredstrusler, bruges dødelighedsestimaterne til at vurdere alvorligheden af den pågældende helbredstrussel. Estimaterne indgår løbende i både de nationale og internationale sundhedsmyndigheders risikovurderinger.