Uge 49 - 2012

Hepatitis A 2011
Beskeden tilslutning til midlertidigt tilbud om gratis MFR-vaccination af unge voksne

Hepatitis A 2011

I 2011 blev der anmeldt 13 tilfælde af hepatitis A, heraf otte mænd og fem kvinder. Antal anmeldte tilfælde fordelt på landsdele samt incidens pr. 105 fremgår af tabel 1.

EPI-NYT uge 49 2012 tabel 1


Antal anmeldte tilfælde fordelt på herkomst og smittested fremgår af tabel 2.

EPI-NYT uge 49 2012 tabel 2


De syv danskere smittet i udlandet var smittet i henholdsvis Italien, Spanien (to personer), Tyrkiet, Etiopien og Sydafrika. Personen af udenlandsk (irakisk) herkomst, var smittet ved besøg i Irak.

Blandt to (40%) af fem personer smittet i Danmark var smittekilden angivet som ukendt, én var narkoman, én var smittet ved homoseksuel kontakt, og én var formodet smittet via fødevarer. Blandt de otte, som var smittet i udlandet, var smittekilden i fem tilfælde angivet som ukendt, resten var anmeldt som formodet fødevarebåren smitte i forbindelse med ferie- og udlandsophold.

Virustypning og bekræftelse af diagnosen

Siden 2006 er der udført rutinemæssig typning af hepatitis A-virus (HAV), idet positive HAV-IgM-serumprøver sendes til Virologisk afdeling, SSI, hvor PCR-positive prøver sekventeres. I 2011 blev der modtaget prøver fra fire ud af de 13 anmeldte tilfælde, heraf var alle fire PCR-positive. Derudover blev der modtaget prøver fra to ikke-anmeldte tilfælde, som begge var PCR-positive. Typefordelingen var to tilfælde med 1A, tre tilfælde med 1B, og en tilfælde med 3A, hvilket var i overensstemmelse med de epidemiologiske oplysninger om smittelande.

Hepatitis A-infektion konfirmeres ved påvisning af virus ved PCR-teknik i HAV-IgM-positive prøver. Positive HAV IgM serumprøver som er PCR-negative formodes at være forårsaget af uspecifik reaktivitet og må betragtes som værende falsk positive. I 2011 havde to sådanne patienter en samtidig laboratoriebekræftet Cytomegalovirus-infektion.

Udviklingen i hepatitis A 2000-2011

Det samlede antal anmeldte akutte hepatitis A-infektioner, samt incidens for perioden 2000-2011 fremgår af tabel 3. Den højeste incidens var blandt personer af udenlandsk herkomst < 20 år.

EPI-NYT uge 49 2012 tabel 3 

Kommentar

Antal anmeldte akutte hepatitis A-tilfælde var i 2011 kun ¼ af det antal, der blev anmeldt i 2010, EPI-NYT 40/11. Indtil videre er der i 2012 anmeldt 42 HAV-tilfælde, så det meget lave antal i 2011 skal ses som et tilfældigt udsving i en i øvrigt stabilt lav forekomst. To ud af 15 tilfælde påvist på virologisk afdeling, SSI var ikke anmeldt. Der kan således være tale om en betydelig underrapportering.

Hepatitis A-infektion i Danmark afgrænses efterhånden, ud over danske rejsende, primært til børn af indvandrere på familiebesøg i hjemlandet. Disse kan så igen forårsage smitte i Danmark. Det er vigtigt, at vaccinerende læger fortsat har opmærksomhed på hepatitis A-vaccination til denne gruppe. For at fokusere forebyggelsen, har nogle lande i Europa (fx England) indført gratis vaccination af indvandrerbørn, der skal på familiebesøg i høj-endemiske områder. For at forhindre yderligere smitte kan post-exposure vaccine anvendes i stedet for immunglobulin.

Hepatitis A-PCR-undersøgelsen bruges til konfirmation af den serologiske diagnose, og kan også bruges til påvisning af virus i fæces. Typning ved sekventering gør det muligt hurtigt at opdage udbrud, skelne importerede tilfælde og finde eventuelle smittekilder. Indsendelse af hepatitis A-IgM-positive prøver til typning er derfor vigtigt både for overvågningen og for eventuel udbrudsefterforskning.
(B. Søborg, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Midgley, H. Vestergaard, Mikrobiologisk diagnostik og virologi)

Beskeden tilslutning til midlertidigt tilbud om gratis MFR-vaccination af unge voksne

Siden 1. april 2012 har det været muligt for unge voksne født i 1974 eller senere at blive vaccineret gratis mod mæslinger, hvis de ikke tidligere er vaccineret eller har haft sygdommen, EPI-NYT 12/12. Vaccination mod mæslinger tilbydes i form af MFR-vaccine, som også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Vaccinationen gives hos den praktiserende læge eller på vaccinationsklinikker, der har indgået aftale med Regionen. Tilbuddet slutter den 31. december 2012.

Frem til den 23. september, dvs. de første knap 5 måneder af tilbuddet, var registreret 590 MFR-vaccinationer med de særlige voksenkoder (8620 og 8621) til målgruppen født i 1974 til 1994. Disse koder blev desuden anvendt til 65 personer født før 1974 og 123 personer født efter 1994. I samme periode blev de normale koder til MFR1 og MFR2 (8601 og 8612) anvendt til 491 voksne personer født mellem 1974 og 1994 samt til 68 personer født før 1974. Endelig blev rubellavaccination af ikke-immune kvinder i form af MFR-vaccine (kode 8801 og 8901) registreret for 238 personer i målgruppen 18-38 år samt til 47 personer ældre end målgruppen. Samlet set blev i perioden således registreret i alt 1319 MFR-vaccinationer (inkl. ”rubellaindikation”) til målgruppen og i alt 1499 vaccinationer, hvis man medtager personer født før 1974, som ikke formelt er omfattet af tilbuddet.

Mæslinger er et af de mest smitsomme virus der findes, hvilket medfører, at mindst 95 % af befolkningen skal være immune, for at virus ikke kan cirkulere og forårsage udbrud i befolkningen. Dette mål er ikke nået for nogen årgang, siden vaccinens indførelse i 1987, og det betyder, at der er ophobet et stort antal ikke-immune yngre voksne i befolkningen, skønsmæssigt ca. 100.000 personer.

Kommentar

Den foreløbige tilslutning til det midlertidige tilbud om gratis MFR-vaccination har været beskeden. WHO’s målsætning er at eliminere mæslinger - og røde hunde - i Europaregionen senest år 2015. Dette mål bliver vanskeligt at nå for Danmark, hvis ikke MFR-vaccinationstilslutningen øges, både blandt yngre voksne og i børnevaccinationsprogrammet, EPI-NYT 23b/12.
(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)  

Læs tidligere numre af EPI-NYT

5. december 2012