Uge 40 - 2011

Hepatitis A 2010

Hepatitis A 2010

I 2010 blev der anmeldt 47 tilfælde af akut hepatitis A virus-infektion, heraf 25 mænd og 22 kvinder.
Antal anmeldte tilfælde fordelt på landsdele samt incidens pr. 100.000 fremgår af tabel 1.

Smitteforhold og smittested

Antal anmeldte tilfælde fordelt på herkomst og smittested fremgår af tabel 2.
To danskere var anført som smittet i Tyrkiet, samt én i hvert af følgende lande: Østrig, Ægypten, Etiopien og Venezuela.
Otte personer af udenlandsk herkomst var smittet i Afghanistan, fire i Tyrkiet, tre i Pakistan, to i Ægypten og én i hvert af følgende lande: Algeriet, Libanon, Syrien, Irak, Indien og Burkina Faso.

Blandt de anmeldte var der oplyst vaccinationsstatus for 17 (36 %), heraf var ingen vaccineret.

Blandt 12 (67 %) af 18 personer smittet i Danmark var smittekilden angivet som ukendt, to var smittet via familiemedlemmer, to fra barn i institution og to via heteroseksuel kontakt.
Blandt de 29, som var smittet i udlandet, var smittekilden i 21 (72 %) tilfælde angivet som ukendt, resten var anmeldt som fødevaresmitte i forbindelse med ferie- og udlandsophold.

Virustypning

Siden 2006 er der udført rutinemæssig typning af hepatitis A-virus (HAV), idet positive HAV IgM serumprøver sendes til virologisk afdeling, SSI, hvor PCR-positive prøver sekventeres.

I 2010 blev der modtaget prøver fra 28 (60 %) af de anmeldte tilfælde, heraf var 24 (86 %) PCR-positive.
Derudover blev der modtaget prøver fra otte ikke-anmeldte tilfælde, som alle var PCR-positive.

De fundne virustyper 1A, 1B, og 3A var i overensstemmelse med de epidemiologiske oplysninger om smittelande.

Udbrud

Der blev i 2010 påvist tre udbrud:

  • Et udbrud vedrørte to søskende på hhv. 12 og 15 år, som blev smittet i forbindelse med familiebesøg i Afghanistan
  • Et andet udbrud omfattede tre søskende på hhv. 4, 8 og 12 år, som ligeledes blev smittet under familiebesøg i Afghanistan. Ingen af de fem børn var hepatitis A-vaccineret forud for rejsen
  • Et tredje udbrud vedrørte ni personer, heraf blev de otte anmeldt til Epidemiologisk afdeling. Primærtilfældet var et barn smittet efter ophold hos familie i Tyrkiet. Barnet var, som den eneste i sin familie, ikke hepatitis A-vaccineret. De ni tilfælde fordelte sig på fire førskolebørn, to skolebørn og tre voksne, EPI-NYT 5/11.

Genotypningen af HAV var i overensstemmelse med de epidemiologiske oplysninger ved påvisning af identisk HAV hos patienterne i de respektive udbrud.

Udviklingen i hepatitis A 2000-2010

Det samlede antal anmeldte akutte hepatitis A-infektioner, samt incidens for perioden 2000-2010 fremgår af tabel 3.

De højeste incidenser var blandt personer under 20 år af udenlandsk herkomst. Incidensen i denne gruppe er faldet gennem perioden, men vedbliver at være markant højere end blandt personer af dansk herkomst, figur 1.

Kommentar

Antal anmeldte akutte hepatitis A-tilfælde var næsten uændret fra 2009, EPI-NYT 40/10.

Blandt de anmeldte udgjorde børn og unge af udenlandsk herkomst den største andel. En stor andel af tilfælde smittet i udlandet var børn smittet på længerevarende familieophold. Ingen af de anmeldte var hepatitis A-vaccineret før rejsen.
Børn af indvandrere, der er vokset op i Danmark, vil i de fleste tilfælde ikke have været udsat for HAV-smitte og således være modtagelige for smitte.

HAV har været aftagende i Danmark gennem de seneste 7 år og afgrænses efterhånden, ud over danske rejsende, primært til børn af indvandrere på familiebesøg i hjemlandet. Disse kan så igen sprede sygdommen i Danmark.

Det er vigtigt, at vaccinerende læger fortsat har opmærksomhed på hepatitis A-vaccination til denne gruppe.
For at imødegå problemet, har nogle lande i Europa (fx England) indført gratis vaccination af indvandrerbørn, der skal på familiebesøg i høj-endemiske områder.
(B. Søborg, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling, B. Böttiger, Virologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

5. oktober 2011