Uge 35a - 2011

Syfilis 2010

Syfilis 2010

Nyligt erhvervet syfilis, dvs. primær og sekundær syfilis, anmeldes til Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut (SSI) på blanket 1510. Serologisk verifikation af syfilisdiagnosen foretages på Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik, SSI.

Der blev i 2010 diagnosticeret 377 tilfælde af nyligt erhvervet syfilis fordelt på 373 personer.
Antallet af syfilistilfælde er dermed steget yderligere siden 2009, figur 1.
De diagnosticerede tilfælde, fordelt på aldersgruppe og køn, er vist i tabel 1.

Diagnostik af syfilistilfælde

Blandt de diagnosticerede tilfælde blev 362 (97 %) anmeldt til Epidemiologisk afdeling; 342 (94 %) var påvist ved serologi og 18 (5 %) ved PCR på materiale fra chankere. I to (1 %) tilfælde forelå ikke information om diagnostik.

Således var 15 (4 %) laboratorieverificerede syfilistilfælde ikke anmeldt: to tilfælde påvist ved PCR og 13 påvist ved serologi.

Kongenit syfilis

Der blev anmeldt to tilfælde af medfødt syfilis i 2010. Det ene barns mor var udenlandsk og havde kun kortvarigt opholdt sig i landet.

Det andet barns mor var dansk; hun var blevet gravid, inden den generelle screening trådte i kraft, EPI-NYT 27-33/10.

Demografi blandt anmeldte tilfælde

De 362 tilfælde var fordelt på 329 tilfælde blandt mænd og 33 blandt kvinder, hvoraf fem var fundet i gravidscreeningen,
Medianalderen var 35 år (0-72 år) for mænd og 31 år (16-69 år) for kvinder.

Blandt mænd var 288 (88 %) danskfødte, 40 (12 %) indvandrere, og én var turist.

Blandt kvinder var 25 (76 %) danskfødte, seks (18 %) indvandrere og to turister (6 %).

Blandt mænd forekom 272 (83 %) af tilfældene blandt mænd, der har sex med mænd (MSM).

Tabel 2 viser fordeling på landsdele. Som i tidligere år forekom mange tilfælde (51 %) i København by.

Smitteforhold

Smitteland var oplyst for 326 (90 %) af de anmeldte tilfælde. Hovedparten af disse (94 %) var smittet i Danmark.

Blandt heteroseksuelt smittede mænd var 35 (80 %) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 240 (93 %) af MSM.

Blandt kvinder var 26 (96 %) smittet i Danmark.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for 308 mænd (94 % af MSM og 94 % af heteroseksuelt smittede mænd), samt for 26 (79%) kvinder.

Blandt hiv-testede mænd var i alt 108 (35 %) hiv-positive. Blandt MSM var 104 (40 %) hiv-positive, og blandt heteroseksuelt smittede mænd var fire (9 %) hiv-positive. Derudover var én kvinde hiv-positiv.

I alt 55 (17 %) mænd og to (6 %) kvinder var tidligere anmeldt med syfilis.

Alle 55 tidligere anmeldte mænd var MSM, og 35 (64 %) af dem var hiv-positive.
Seksten (29 %) af de 55 mænd med flergangsanmeldelser var anmeldt mere end to gange, og af disse var 14 (88 %) hiv-positive.

Blandt kvinderne var én af de to tidligere anmeldte hiv-positiv.

Kommentar

I 2010 blev der for første gang siden 2003 påvist kongenit syfilis i Danmark.
Det drejede sig om to børn, hvis mødre ikke var omfattet af den generelle screening, der blev genindført i starten af 2010.

Kongenit syfilis kan forårsage alvorlige senfølger. Da sygdommen ikke altid giver sig til kende ved fødslen, er det vigtigt at være opmærksom på diagnosen, hvis moderen ikke har deltaget i den generelle screening.
Kongenit syfilis i senstadiet kan manifestere sig som skader på knogler, tænder, øjne, ører og centralnervesystemet.

Syfilis er stadig mest udbredt blandt MSM, og stigningen i denne gruppe fortsætter, EPI-NYT 35/10.

Imidlertid er syfilis nu ikke længere helt sjælden blandt heteroseksuelle, hvilket den generelle screening for syfilis blandt gravide har vist, EPI-NYT 15/11.

I 2010 blev syv kvinder diagnosticeret med syfilis i gravidscreeningen, heraf to, som først blev anmeldt i 2011. I 2010 udgjorde gravide således 15 % af anmeldte tilfælde blandt kvinder.

Syfilis er en markør for ubeskyttet sex og således også markør for smitterisiko for hiv.
Da mere end halvdelen af syfilistilfælde blandt MSM forekommer hos hiv-negative, er det fortsat vigtigt, at patienter, der testes for syfilis, samtidig hiv-testes, EPI-NYT 46/09 (pdf).

Desuden bør MSM regelmæssigt testes for syfilis.

Ydermere er det vigtigt at tænke på diagnostik af andre seksuelt overførte sygdomme, f.eks. gonorré og lymfogranuloma venereum (LGV).
(B. Søborg, S. Cowan, Epid. afd., S. Hoffmann, J.S. Jensen, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

31. august 2011 

EPI-NYT 35b/11 kan ses ved klik på dette link.