Uge 15 - 2011

Screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis 2010

Screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis 2010

Den generelle screening af gravide for hepatitis B blev indført 1. november 2005, EPI-NYT 41/05 (pdf), og for hiv og syfilis 1. januar 2010, EPI-NYT 27-33/10.

I 2010 blev der udført 67.831 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Blandt disse blev 67.640 (99,7 %) testet for hepatitis B (HBsAg), 64.282 (94,8 %) for hiv og 63.835 (94,1 %) for syfilis. Der var forskel på, hvor komplet screeningen var i forskellige blodbanker, tabel 1.

HBsAg positive gravide

Ud af 67.640 tests var 198 positive (0,3 %), hvilket er på niveau med tidligere år, figur 1.

I alt 66 kvinder, indberettet i gravidescreeningen i 2010, var fundet HBsAg-positive i den generelle screening i tidligere graviditeter. Af disse var 64 % anmeldt til det lovpligtige meldesystem, mens kun 41 % af de kvinder, der var fundet HBsAg-positive for første gang i den generelle screening, var anmeldt.
HBeAg blev fundet hos 31 ud af 195 kvinder (16 %), der var testet herfor.
Forekomsten af HBeAg var højest hos kvinder fra Sydøstasien, tabel 2.
Seksten af kvinderne var adopteret, heraf 14 fra Korea og to fra Indien. Otte af disse var anmeldt til det lovpligtige meldesystem.

Hiv-positive gravide

Blandt de 64.282 hiv-tests var 45 (0,07 %) positive, 10 hos kvinder med nypåvist hiv og 35 hos kvinder med kendt hiv. Alle 45 var anmeldt i det lovpligtige meldesystem.

Desuden blev tre gravide kvinder anmeldt med hiv gennem den nationale overvågning uden at være indberettet gennem gravidscreeningen. To af disse var nypåviste og én var kendt med hiv og allerede i behandling.

Blandt de nypåviste var to danskere, en asiat og ni afrikanere. Blandt de 10 indvandrere med nypåvist hiv var tre indvandret for et til tre år siden, seks i 2010 og en var indvandret for 12 år siden og smittet i Danmark.

Blandt kvinderne med kendt hiv var otte danskere, tre asiatere og 25 afrikanere. Én havde været hiv-positiv siden fødslen.

Gravide med syfilis

Blandt de 63.835 screenings-tests blev 155 fundet positive. Efterfølgende blev 148 re-testet og heraf var syv (0,01 %) positive i en fuld serologisk konfirmatorisk undersøgelse. Det var fire danskere, to afrikanere og én østeuropæer og alle blev anmeldt i det lovpligtige meldesystem.

Kommentar

Hovedparten af de kvinder, der blev fundet positive for hepatitis B, hiv eller syfilis tilhørte risikogrupper, som tidligere var omfattet af den selektive screening.
Der blev dog fundet et overraskende stort antal kvinder, som ikke ville være fundet ved selv en optimalt udført selektiv screening. Især er fundet af syv laboratoriebekræftede syfilistilfælde uventet.
Det tyder på, at syfilis er ved at blive reintroduceret i almenbefolkningen.

Rationalet bag screeningen er, at mor-barn-smitte med de tre sygdomme i de fleste tilfælde kan forhindres ved henholdsvis vaccination af den nyfødte (hepatitis B) eller behandling af den gravide (hiv og syfilis).

Der er endnu ikke født børn i Danmark, som var smittet af deres hiv-positive mor, hvis denne var i behandling i graviditeten. At der i dag kan fødes raske børn af kvinder, der selv har været hiv-positive siden fødslen, viser, at behandlingen af hiv har gjort store fremskridt.

Det er bemærkelsesværdigt, at 30 % af de hiv-positive indvandrerkvinder, der blev diagnosticeret i screeningen, havde opholdt sig i landet i flere år.
Sundhedsstyrelsen anbefaler testning af indvandrere fra lande med høj forekomst af hiv hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark, da hiv-behandlingen er mest effektiv, jo tidligere den sættes ind, samtidig med at den hindrer videre smitte, EPI-NYT 46/09 (pdf).

Fund af en af de tre sygdomme bør ikke medføre en anbefaling af provokeret abort, men henvisning til infektionsmedicinsk afdeling. Det er vigtigt, at resultatet af hepatitis B-screeningen anføres på svangrejournalen, således at fødestedet i tide kan foranledige vaccination af den nyfødte, EPI-NYT 41/05 (pdf).

Det er også vigtigt at notere i journalen, at der er screenet for hiv og syfilis, og at jordemoderen - hvis det ikke kan ses, at screeningen har fundet sted - tilbyder prøvetagning, specielt af kvinder af anden etnisk herkomst end dansk eller som i øvrigt tilhører en risikogruppe.
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning, at det påhviler de praktiserende læger, at gravide, der er screenet positive for syfilis, får taget en ny blodprøve til fuld serologisk undersøgelse, EPI-NYT 27-33/10.

Ligesom den generelle screening af hepatitis B i starten ikke var komplet, EPI-NYT 18/06 (pdf), har dette også været tilfældet med implementeringen af generel screening for hiv og syfilis, da ikke alle blodbanker har nået at indføre velfungerende arbejdsrutiner.
På landsplan er dog langt de fleste gravide blevet screenet i 2010.

Det forventes, at alle blodbanker i indeværende år vil tage testkits med højere specificitet i brug for at imødegå den høje andel af falsk positive resultater ved screeningstests for syfilis.
(S. Cowan, A.H. Christiansen, B. Søborg, O. Wojcik, L. Roth, Epid. afd. S. Hoffmann, AMOF)

EPI-NYT udkommer ikke i uge 16

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT ikke i uge 16, 2011.
Redaktionen ønsker EPI-NYT's læsere en god påske. 
(Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

13. april 2011