Uge 18 - 2011

HPV-vaccination, tilslutning 2010

HPV-vaccination, tilslutning 2010

Den 1. januar 2009 indførtes vaccination mod humant papillomavirus (HPV) i det danske børnevaccinationsprogram som et tilbud til piger i 12-års-alderen født i 1996 og herefter.
Endvidere blev piger født i 1993, 1994 og 1995 tilbudt gratis HPV-vaccination i et catch-up-program fra oktober 2008 og indtil udgangen af 2010, EPI-NYT 35/08 (pdf).
Vaccinationstilslutningen til HPV-vaccinen er opgjort pr. 31. december 2010, dvs. ved afslutningen af catch-up-programmet og to år efter start af det almindelige vaccinationsprogram.
Tilslutningen er beregnet på baggrund af person-identificerbare data fra den nationale børnevaccinationsdatabase.

Beregningsmetode

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje HPV-vaccination. Hvis den praktiserende læge har brugt den samme kode for alle tre HPV-vaccinationer for den samme pige, er koderne automatisk blevet ændret til de manglende koder.

Tælleren er således fx antal piger født i 1993, som har modtaget første HPV-vaccination, og nævneren er antal piger fra denne årgang bosiddende i Danmark på opgørelsestidspunktet.

Tilslutning til catch-up-program

I alt 81-89 pct. af piger født i 1993, 1994 og 1995 har fået den første HPV-vaccination, 80-87 pct. den anden og 77-83 pct. den tredje, tabel 1.

Den firevalente HPV-vaccine, som anvendes i det danske børnevaccinationsprogram, har været markedsført i Danmark siden 23. oktober 2006. Det har således været forventeligt, at især de tidlige årgange af piger omfattet af catch-up-programmet har fået selvbetalte vacciner.

I forbindelse med etablering af Det Danske Vaccinationsregister er indhentet oplysninger om HPV-vacciner udstedt på recept. Det viser sig, at piger født i 1993, 1994 og 1995 har fået henholdsvis 4389, 1503 og 611 selvbetalte vaccinedoser.

Medregnes disse vacciner for piger født i 1993, og det antages, at vaccinerne er jævnt fordelt på alle tre vaccinedoser, vil tilslutningen øges med 4 procentpoint for henholdsvis HPV1, HPV2 og HPV3. For piger født i 1994 øges tilslutningen tilsvarende med 1 procentpoint, mens tilslutningen for piger født i 1995 kun øges marginalt.

Tilslutning til vaccinationsprogram

I alt 86 pct. af piger født i 1996 og 1997 har fået den første HPV-vaccine, 81-84 pct. den anden og 70-79 pct. den tredje, tabel 1
Piger født i 1998 var ikke færdig-vaccineret på opgørelsestidspunktet og har derfor en forventet lavere tilslutning end andre fødselsårgange.

Tilslutningen på landsplan

Generelt var tilslutningen til HPV3 højest i Vestjylland og lavest i København by, det vil sige Københavns- og Frederiksberg Kommune. Denne tendens sås både for catch-up-programmet og det almindelige vaccinationsprogram, tabel 2.

Kommentar

Samlet set vurderes det, at indførelsen af HPV-vaccination til piger i børnevaccinationsprogrammet er blevet godt modtaget.

Der er dog brug for fortsat opmærksomhed omkring HPV-vaccination for at bevare en tilfredsstillende tilslutning. Der er fx geografiske forskelle i tilslutningen til vaccinationsprogrammet på op til 15 og 18 procentpoint for henholdsvis årgang 1996 og 1997.

Den samlede tilslutning til HPV-vaccination til det nu afsluttede catch-up-program er tilfredsstillende.

Som forventet er der givet en del selvbetalte vaccinedoser til især de ældste piger omfattet af catch-up-programmet, i perioden fra vaccinen blev markedsført i Danmark, til catch-up-programmet startede.
Medregnes de selvbetalte doser i opgørelsen, ligger vaccinationstilslutningen på mindst 81 pct. for HPV3, hvilket er på niveau med antagelserne i den MTV-rapport, der lå til grund for beslutningen om at indføre HPV-vaccination.

Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet for 12-årige piger født i 1996 og 1997 er marginalt lavere sammenlignet med catch-up-programmet. Årgang 1996 og 1997 og en andel af årgang 1998 har, i lighed med piger i catch-up-programmet, modtaget et personligt brev om gratis HPV-vaccination.

Epidemiologisk afdeling har yderligere undersøgt, hvilke faktorer der kan være af betydning for at blive HPV-vaccineret.
For piger født i 1996 fandtes, ud over regionale forskelle med lavere tilslutning i København by, at piger med fem eller flere søskende og piger født i udlandet havde signifikant lavere vaccinationstilslutning.
Ligeledes fandtes, at piger, hvis mødre var yngre eller ældre end 25-34 år, da pigen blev født, havde lavere tilslutning.
Disse forhold havde dog begrænset betydning for den samlede vaccinationstilslutning.

Det erindres, at alle tre HPV-vacciner skal være givet, inden pigen fylder 15 år for at være omfattet af det gratis tilbud om vaccination i børnevaccinationsprogrammet.
(P. Valentiner-Branth, K. Widgren, P.H. Andersen, S. Glismann, Epidemiologisk afdeling, J. Simonsen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning)  

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

4. maj 2011