Hepatitis A- og B-vaccine

Inaktiveret vaccine mod smitsom leverbetændelse (type A og B)
Til injektion

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A virus samt oprenset overfladeantigen fra hepatitis B virus.

Målgruppen for vaccination

Begge infektioner er udbredt i store dele af verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika, samt i Japan, Australien og New Zealand. 

Vaccination kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med hepatitis A og hepatitis B virus. For valg af vaccinationsprogram hos børn 1-15 år, se Rejsevaccination af børn

Personer, der skal opholde sig i områder med høj risiko bør vaccineres, se Rejsevaccination.

Patienter med kronisk hepatitis C infektion bør vaccineres, se "Gratis vaccination mod hepatitis til udsatte persongrupper".

Vaccinerne anbefales ikke til post-ekspositionsprofylakse (fx stikuheld med kanyle).

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller. 
Gives normalt i et 3-dosis program dag 0, efter 1 måned og efter 6 måneder.
Hvis man skal rejse om mindre end en måned, kan den kombinerede hepatitis A/B-vaccine også gives i et program med 3 vacciner dag 0, 7 og 21-30. I så fald skal der gives en 4. vaccine efter 12 måneder.
Børn op til 15 år kan alternativt vaccineres med en hepatitis A/B-vaccine (Ambirix®) i et to-dosis program med 6 måneders mellemrum.

Det normale tre-dosis program giver hurtigere serokonversion for hepatitis B end to-dosis programmet og foretrækkes, når dækning mod hepatitis B er vigtig på den aktuelle rejse, og der er fornøden tid til at give de første to doser inden rejsen. Men har man ikke en måned til rådighed inden afrejse, er to-dosis programmet velegnet, idet beskyttelsen mod hepatitis A efter første dosis er den samme høje for begge programmer. Beskyttelsen mod hepatitis B er ens (næsten 100%) efter sidste dosis, uanset om der vælges to- eller tre-dosis regime.

De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne.
For raske og immunkompetente rejsende, som anbefales hepatitis AB-vaccine, gælder, at såfremt der allerede er givet tre hepatitis AB-vacciner, og minimumsintervallerne er overholdt, skal der ikke gives yderligere, også selvom det anbefalede interval imellem vaccinationerne er overskredet. Der anbefales ikke booster-vaccination.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut, svær febril sygdom bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Data er meget begrænset. Der henvises til egen læge. Se dog Vaccination af gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter vaccination med 3 doser, er immunkompetente personer beskyttet i 35-40 år mod hepatitis A. Indtil videre anbefales ikke revaccination. Beskyttelsen mod hepatitis B er formodentlig livslang, se dog Hepatitis B-postekspositionsprofylakse.

For yderligere information henvises til produktresuméet.