Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Årsopgørelse tuberkulose 2022

  • I 2022 blev der anmeldt 232 tilfælde af tuberkulose (tb) i Danmark, hvilket er stort set uændret siden 2020. I de sidste 10 år før da var der sket en jævn reduktion i antallet af tb-tilfælde i landet.
  • Incidensen af tb i Danmark var 3,9 tilfælde pr. 100.000 indbyggere, men med variation imellem de enkelte regioner fra 4,8 pr. 100.000 i Region Hovedstaden til 1,5 pr. 100.000 i Region Sjælland.
  • 25 % af tb-tilfældene var blandt personer af dansk herkomst, mens 75 % var blandt personer af anden herkomst end dansk.
  • Medianalderen var 59 år for personer af dansk herkomst og 42 år for personer af anden herkomst end dansk. Blandt personer af dansk herkomst forekom flest tilfælde i alderen 60-69 år, hvor der blandt personer af anden herkomst end dansk forekom flest tilfælde i alderen 30-39 år og 50-59 år. Lunge-tb er fortsat den hyppigste præsentation (76 %), mens ekstrapulmonale former for tb fortsat ses hyppigere blandt personer af anden herkomst end dansk.
  • I alt 96 tilfælde (41 %) formodes iht. anmeldelserne smittet i Danmark, 122 tilfælde (53 %) i udlandet mens 14 tilfælde (6 %) havde ukendt smitteland.
  • I forhold til 2021 er der i 2022 en uændret høj andel af mikroskopi-positive lunge-tb-patienter (65-69 % blandt personer af dansk herkomst), hvilket er klart højere end før covid-19-pandemien (42 %). Mikroskopi-positivitet indikerer senere diagnostik og medfører yderligere smittespredning.
  • Der blev påvist syv tilfælde af multiresistent (MDR) tuberkulose, en stigning i forhold til sidste år, hvor kun et enkelt tilfælde af ”ekstrem resistent” (XDR) tuberkulose blev påvist. Herudover har Statens Serum Institut (SSI) kendskab til yderligere fem tilfælde af MDR-tb blandt personer, som var diagnosticeret i udlandet og begyndt i behandling før ankomst til Danmark.
  • Der ses et lille fald i antallet af tb-tilfælde i smittekæden kaldet ”Cluster 2”, men andelen af de to største smittekæder i Danmark er på ca. 30 % af alle tilfælde, hvilket betyder fortsat aktiv smitte.

I 2022 blev der anmeldt 232 tilfælde af tuberkulose, heraf 154 mænd og 78 kvinder. Medianalderen for nye tilfælde var 47 år (spændvidde 0-91 år) for mænd og 38 år (spændvidde 6-85 år) for kvinder.

For årene 2020-2022 har forekomsten været nogenlunde uændret. I tiårsperioden før da faldt forekomsten af tb jævnt, men med et relativt større fald i 2020 i forhold til årene før, formentligt sammenhængende med færre undersøgelser og kliniske anmeldelser end før covid-19-pandemien, figur 1.

Figur 1. Antal anmeldte tilfælde af tuberkulose fordelt på personer af dansk herkomst, anden herkomst end dansk og den samlede incidens på landsplan pr. 100.000, 1993-2022

National og regional forekomst af tb i 2022

I 2022 var den samlede incidens (antal nye tilfælde pr. år) af tb i Danmark 3,9 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Region Hovedstaden har fortsat den højeste incidens (4,8 pr. 100.000) og Region Sjælland den laveste (1,5 per. 100.000), tabel 1. Siden 2012 er der sket et fald i incidens i alle fem regioner, men mens incidensen i Region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark er omtrent halveret i denne tiårsperiode, er faldene kun marginale i Region Midtjylland og Nordjylland. I de seneste fem år har incidensen i disse to regioner været stort set stabil. Fra 2021 til 2022 er den stigning i incidens, der er observeret på landsplan, sket i fire af fem regioner, mens incidensen i Region Sjælland fortsat faldt, tabel 1 og figur 2.

Figur 2. Incidens af tuberkulose pr. 100.000, fordelt på region, 2013-2022

 

Tabel 1. Antal anmeldte tilfælde af tuberkulose og incidens pr. 100.000 hos personer af dansk- og anden herkomst, fordelt på landsdel, 2022

Herkomst og smitteland

Betegnelsen ”person af anden herkomst end dansk” betegner indvandrere og andengenerationsindvandrere.

Af de 232 anmeldte tilfælde var 59 (25 %) blandt personer af dansk herkomst, henholdsvis 40 mænd og 19 kvinder. Medianalderen var for personer af dansk herkomst 59 år, spændvidde 16-91 år.

Der blev anmeldt 173 (75 %) tilfælde blandt personer af anden herkomst end dansk, henholdsvis 114 mænd og 59 kvinder. Medianalderen for personer af anden herkomst end dansk var 42 år, spændvidde 0-87 år.

Figur 3 viser den aldersmæssige fordeling af tb-tilfælde i 2022, fordelt på herkomst. Blandt tb-tilfælde hos personer af anden herkomst end dansk var der flest tilfælde i aldersklassen 30-59 år, og blandt tb-tilfælde hos personer af dansk herkomst var der flest i aldersklassen 60-69 år. Denne tendens er uændret fra tidligere år.

Figur 3. Antal anmeldte tilfælde af tuberkulose fordelt på aldersgruppe og herkomst, 2022

Figur 4 viser incidensen af tb i Danmark fordelt på herkomstlande med de højeste incidenser af tb. Som tidligere er incidensen højest blandt personer med herkomstland Grønland (280 pr. 100.000 i 2022) og Eritrea (138 pr. 100.000 i 2022). Incidensen af tuberkulose blandt personer, der kommer fra højincidenslande, har ligget stabilt gennem de seneste fem år, men er steget lidt fra 2021 til 2022 blandt personer af pakistansk og rumænsk herkomst

Figur 4. Incidens af tuberkulose pr. 100.000 fordelt på udvalgte herkomstlande samt for personer af  dansk herkomst, 2013-2022

Formodet smitteland

På baggrund af anmeldelserne var 96 (41 %) personer formodet smittet i Danmark og 122 (53 %) i udlandet. For 14 tilfælde var smitteland ukendt. Fordelingen mellem smittede i Danmark og i udlandet er uændret igennem de seneste 10 år, figur 5.  

Figur 5. Antal anmeldte tilfælde af tuberkulose fordelt på smittested, 2013-2022

Lokalisation af tb

Lunge-tb (pulmonal tb) er fortsat den hyppigste præsentation for både personer af dansk herkomst og personer af anden herkomst end dansk. For personer af anden herkomst end dansk var andelen af ekstrapulmonal tb dog højere i lighed med tidligere observationer (29 % mod 10 % for personer af dansk herkomst), hvor tb i lymfeknuder var den hyppigst forekommende (14 %). Tb i centralnervesystemet, som er en meget alvorlig form for tb, forekom kun i ganske få tilfælde (tre i alt), tabel 2.

Tabel 2. Antal anmeldte tilfælde af tuberkulose fordelt på lokalisation og herkomst, 2022

Recidiv

I alt 18 (8 %) tilfælde blev anmeldt med recidiv. Dette var stort set uændret i forhold til årene før, hvor henholdsvis 7 % (2021) og 6 % (2020) af tilfældene var recidivtilfælde.

Tuberkulose og hiv-infektion

Af de anmeldte tilfælde af tb i 2022 var seks personer hiv-positive. Ud af de i alt 232 anmeldte tilfælde af tb var 164 personer testet hiv-negative, mens hiv-status for de resterende 62 personer ikke fremgik af anmeldelsen. Det er uvist, hvorvidt disse personer er hiv-testet i forbindelse med tb-diagnosen eller om årsagen til den høje andel med ukendt hiv-status skyldes, at der ikke forelå svar på hiv-testen på tidspunkt for anmeldelsen.

Tuberkulose blandt børn

I 2022 blev der anmeldt otte børn og unge under 18 år med tb. Størstedelen var født i Danmark, af forældre af anden herkomst end dansk. Alle børn var formodet smittet i Danmark og syv af de otte var smittet af et husstands- eller nært familiemedlem med tb. Hos ét tilfælde var smittekilden ukendt, og der var ikke kendt tb-smitte i familie eller omgangskreds. Alle tb-diagnosticerede børn i 2022 havde lunge-tb. Siden 2013 er der sket et stadigt fald af tb-tilfælde blandt børn og unge (33 tilfælde i 2013), og dette fald er relativt større end faldet i det samlede antal tb-tilfælde (359 tilfælde i 2013 mod 233 i 2022), figur 6.

Figur 6. Antal anmeldte tilfælde af tuberkulose blandt børn og unge fra 0-17 år fordelt på herkomst, 2013-2022

Tuberkulose blandt ukrainske migranter

Der blev i 2022 anmeldt tre tilfælde af tb blandt migranter fra Ukraine. Èn af de tre personer var diagnosticeret med MDR-tb (multiresistent tb) i Ukraine, og var sat i relevant behandling før ankomsten til Danmark. De to øvrige tilfælde havde isolater, som var fuldt følsomme for andenvalgspræparater. I årene fra 2011 til 2021 var anmeldt i alt fem tilfælde blandt migranter fra Ukraine, nul til ét tilfælde pr. år.

Erhvervssmitte

For tre tilfælde var det oplyst, at personen var formodet smittet på arbejdspladsen mod seks i 2021.

Mikrobiologisk udvikling

I 2022 blev kun 71 % af personer af dansk herkomst, der var anmeldt med tb, bekræftet mikrobiologisk. Ideelt bør ca. 80 % af alle tb-tilfælde bekræftes, så man hverken over- eller underdiagnosticerer nye tilfælde. Ydermere sikrer den mikrobiologiske verifikation species- og resistensbestemmelse samt genotypning til brug for smitteudredning.

Antallet af danskere med mikroskopi-positiv lunge-tb, dvs. smitsom lunge-tb, er faldet en smule siden 2021, fra 69 % til 65 %. Dette er dog stadigt højere end 2020-niveauet, og væsentligt højere end de 42 %, der sås i 2019 før covid-19-pandemien. Forsinket diagnostik medfører typisk alvorligere sygdom for den enkelte tb-patient, og afspejler sig i den høje andel af mikroskopi-positive patienter.

Blandt de førstegangsanmeldte blev der påvist isoniazid-monoresistens hos seks (4 %) patienter og et enkelt tilfælde af rifampicin-monoresistens. I 2022 blev der påvist syv tilfælde af multiresistent (MDR) tb. Herudover har SSI kendskab til yderligere fem MDR-tb-tilfælde, som var diagnosticeret i udlandet og begyndt i behandling før ankomst til Danmark. T b-tilfælde diagnosticeret i udlandet skal ikke anmeldes i Danmark.

Typning af bakterier fra 175 ud af 176 (99 %) dyrkningspositive patienter i 2022 viser, at en bestemt smittekæde ”C2/1112-15” (også kaldet Cluster 2) fortsat dominerer med 15 % af alle typebestemte tilfælde i Danmark. En anden smittekæde ligger lige efter, C1/1180-213 (Cluster 1) som udgør 14 % af alle typebestemte tilfælde. Disse aktive smittekæder er en indikation af fortsat aktiv smittespredning i landet, hvor smittekæderne typisk ses blandt udsatte/marginaliserede personer i Danmark.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 51b/2023