Uge 51b - 2023

Tuberkulose i 2022

Tuberkulose i 2022

I 2022 blev der anmeldt 232 tilfælde af tuberkulose (tb).

EPI-NYT 2023 uge 51b figur 1

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2022 henvises til Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst i 2022.

I 2022 var den samlede incidens for tb på landsplan 3,9 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Som i de foregående år fandtes den højeste incidens i Region Hovedstaden (4,8 pr. 100.000), og højest i landsdelen København by (6,6 pr. 100.000), sammenlignet med de øvrige regioner og landsdele.

Udviklingen i incidens

For årene 2020-2022 har forekomsten været nogenlunde uændret. I tiårsperioden før da faldt forekomsten af tb jævnt, men med et relativt større fald i 2020 i forhold til årene før, formentligt sammenhængende med færre undersøgelser og kliniske anmeldelser end før covid-19-pandemien, figur 1.

For tiårsperioden før 2020 er faldet i incidens sket i alle regioner, men mest i Region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark, hvor incidensen siden 2013 er næsten halveret, mens faldet har været marginalt i Region Midt og Nord. Fra 2021 til 2022 er den stigning i incidens, der er observeret på landsplan, sket i fire af fem regioner, mens incidensen i Region Sjælland fortsat faldt.

Medianalder af tilfælde

Medianalderen for tb-tilfælde blandt personer af dansk herkomst var 58 år, hvilket er en stigning fra 51 år i 2021, og af personer af anden herkomst end dansk 42 år, hvilket er uændret fra tidligere år. Der er således fortsat betydelig forskel i aldersprofilen af tb-tilfælde blandt de to grupper, hvor den højeste incidens blandt personer af dansk herkomst var i aldersgruppen 60-69 år mens den højeste incidens blandt personer af anden herkomst end dansk var i aldersgruppen 30-59 år. Denne forskel har været uændret igennem i hvert fald de seneste 10 år.

EPI-NYT 2023 uge 51b figur 2

Formodet smitteland

Ud fra oplysninger i anmeldelser var 96 (41 %) personer formodet smittet i Danmark og 122 (53 %) i udlandet. I alt 6 % havde ukendt smitteland. Samlet set tyder tallene på uændret fordeling mellem smittede i Danmark og i udlandet igennem de seneste 10 år. At 41 % samlet set er smittet i Danmark og at denne andel er uændret igennem de seneste 10 år, viser, at der fortsat er stort behov for at opspore og bryde smittekæder i Danmark.

Tuberkulosetype

Lunge-tb (pulmonal tb) er fortsat den hyppigste præsentation for både personer af dansk herkomst og personer af anden herkomst end dansk, hvor andelene var henholdsvis 90 % og 71 %. Tb i centralnervesystemet, som er en meget alvorlig form for tb, forekom kun i ganske få tilfælde (tre i alt).

Mikroskopi-positivitet

Andelen af personer med mikroskopi-positiv lunge-tb, hvor man ser tb-bakterier i ekspektorat ved mikroskopi, er faldet en smule i 2022 sammenlignet med 2021, dog er det stadig væsentligt højere end før covid-19-pandemien. Mikroskopi-positivitet udtrykker dels smitsomhed, dels hvornår sygdommen er diagnosticeret, idet sen diagnose øger risikoen for mikroskopi-positivitet. Det er uklart, præcis hvad stigningen i mikroskopi-positivitet skyldes, men under covid-19-pandemien har der i hvert fald i København være lavere aktiv screeningsaktivitet i risikomiljøerne, og dette kan tænkes at være en medvirkende årsag til stigningen sammen med mere besværlig adgang til diagnostik under covid-19 restriktioner.

Tuberkulose blandt børn

Der blev anmeldt otte børn under 18 år med tb i 2022 (14 tilfælde i 2020, 11 tilfælde i 2021). Alle børn var formodet smittet i Danmark, og syv af de otte var smittet af et husstands- eller nært familiemedlem med tb, mens smittekilden var ukendt for ét barn. Alle havde lunge-tb. Selvom antallet er lavt og faldende, betyder det, at børnene er smittet her i landet af et husstands- eller nært familiemedlem, at der fortsat skal være særlig opmærksomhed på børn blandt tb-tilfældes kontakter.

Hiv blandt tb-tilfælde

Ud af de 232 tb-tilfælde i 2022 var seks personer hiv-positive. Ud af de seks hiv-positive var to ny-diagnosticerede og fire var kendte hiv-positive. 164 personer var hiv-negative. For de resterende 62 personer var hiv-status ukendt eller uoplyst. Da hiv er en væsentlig risikofaktor for tb-sygdom, er det afgørende at teste for hiv samtidigt med, at tb-diagnosen stilles, med mindre patienten allerede er kendt hiv-positiv.

Tuberkulose blandt migranter fra Ukraine

Der har internationalt været stor opmærksomhed på tb-tilfælde blandt migranter fra Ukraine. I 2022 blev der anmeldt tre tilfælde af tb blandt migranter fra Ukraine. Èn af de tre var diagnosticeret med MDR-tb i Ukraine før ankomst til Danmark, var allerede tre måneder inde i den antituberkuløse behandlingsperiode og havde ingen pulmonale symptomer, hvorfor der har været meget lav risiko for videre smitte i Danmark.

I årene fra 2011 til 2021 blev anmeldt i alt fem tilfælde blandt migranter fra Ukraine, nul til ét tilfælde pr. år.

Der er således tale om en stigning, men kun af beskeden størrelse og ikke uventet i forhold til det øgede antal migranter fra Ukraine i 2022.

Generelt bør der fortsat være særlig opmærksomhed på risikofaktorer for tuberkulose blandt migranter, både fra Ukraine og fra andre tb-mellem- og højincidenslande. Dette gælder ikke kun for asylcentre, men også for almen praksis, som ser migranter, der ikke først har været bosat på asylcentre. Tuberkulose bør derfor overvejes ved:

  1. tb-forenelige symptomer, primært hoste, blodigt opspyt, feber, vægttab og/eller nattesved eller
  2. kendt tæt kontakt til person smittet med tuberkulose eller
  3. kendt tidligere tuberkulose.

Sammenfatning

For årene 2020-2022 har forekomsten af tb været nogenlunde uændret. I tiårsperioden før da faldt forekomsten af tb jævnt, men med et relativt større fald i 2020 i forhold til årene før, formentligt sammenhængende med færre undersøgelser og kliniske anmeldelser end før covid-19-pandemien. Der er ikke set afgørende ændringer i den generelle fordeling af tb-tilfælde i forhold til køn, alder, herkomst og tb-type (pulmonal vs. ekstrapulmonal tb).

Baseret på anmeldelser i 2023 indtil ultimo november er der kun anmeldt 130 tilfælde i Danmark, hvilket svarer til 60 % af antallet på samme tidspunkt i 2022. Med forbehold for forsinkede anmeldelser er dette fald dog større end i tidligere år, og da man i 2022 overgik fra papir-anmeldelser af smitsomme sygdomme, herunder tb, til elektronisk anmeldelse, kan det ikke udelukkes, at dette har haft indflydelse på antallet af anmeldelser af tb, der er diagnosticeret ud fra kliniske kriterier alene. Alle mikrobiologisk verificerede tb-tilfælde identificeres gennem Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut, og dermed kan der rykkes for evt. manglende anmeldelse.

Selvom hyppigheden af tb fortsat falder, er det vigtigt med opmærksomhed på tb i Danmark, både med hensyn til diagnosticering, smitteopsporing, forebyggelse og anmeldelse af sygdommen, særligt ved tilfælde, der er diagnosticeret ud fra kliniske kriterier alene.

(L.H. Holm, A. Koch, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T. Lillebæk, D.B. Folkvardsen, Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier)

 

Glædelig jul og godt nytår

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT først igen i begyndelsen af 2024. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)