Generelt om sygdomsudbrud

Sygdomsudbrud er hændelser med usædvanligt mange tilfælde af en bestemt sygdom. Det er vigtigt, at udbrud hurtigt opdages og håndteres, sådan at man bedst muligt kan begrænse deres omfang og forebygge videre spredning. I Danmark er sygdomsudbrud heldigvis sjældne. De fleste udbrud skyldes fødevarer.

En række smitsomme sygdomme har tendens til at forårsage udbrud eller epidemier fra tid til anden. Mæslinger og skoldkopper gav ofte udbrud før indførelsen af MFR-vaccinen.

Midt i sidste århundrede forekom de frygtede polioepidemier, der blev udryddet ved poliovaccinens fremkomst, og går man lidt længere tilbage i tiden sås fx ofte udbrud med kolera og tyfus, sygdomme, som nu er stort set udryddet på vores breddegrader.

Klik her for at se aktuelle sygdomsudbrud og beskrivelser af afsluttede udbrud.

Epidemier og udbrud

Man taler om udbrud eller epidemier med smitsomme sygdomme, når usædvanligt mange mennesker rammes af sygdommen inden for en bestemt tidsperiode. 

Statens Serum Institut (SSI) spiller og har traditionelt spillet en vigtig rolle i at forhindre udbrud i at opstå eller sprede sig. I takt med, at det i den vestlige verden er lykkedes at bekæmpe de fleste frygtede infektionssygdomme gennem vaccinationsprogrammer, forbedret hygiejne og behandlingsmetoder, er sygdomsudbrud også blevet en sjældenhed. 

En undtagelse i dette mønster er dog de fødevarebårne udbrud, der er blevet et stigende problem i de senere år, bl.a. som følge af de ændringer, der er sket inden for moderne fødevareproduktion. 

Udbrud af infektionssygdomme

Temaet på disse sider om udbrud er overvejende fødevarebårne udbrud, men det er vigtigt at understrege, at mindre udbrud med andre og mere alvorlige sygdomme også forekommer. 

SSI holder således løbende øje med evt. opståen af mæslingeudbrud eller udbrud med meningokoksygdom. 

Data fra overvågning af smitsomme sygdomme kan følges på SSI's hjemmeside i årlige opgørelser over sygdommene, i nyhedsbrevet EPI-NYT og i det interaktive modul Overvågning i tal, grafer og kort.

Influenzaepidemi

Influenza giver med nogle års mellemrum anledning til så høj en aktivitet i influenzasæsonen, at man taler om en epidemi, et problem man hovedsageligt søger at forebygge via vaccination af udsatte grupper. 

I tilfælde af fremkomsten af en ny pandemisk influenzastamme, vil et særligt beredskab træde i kraft som det sås under influenza A (H1N1)v- epidemien i 2009.

Statens Serum Institut udgiver i influenzasæsonen nyhedsbrevet Influenza-Nyt med fokus på den aktuelle influenzasituation.

Fødevarebårne udbrud

Langt de fleste udbrud i dagens Danmark skyldes fødevarebårne sygdomme. Afhængigt af størrelse og alvorlighed kræver de ofte en aktiv håndtering fra mange institutioner og myndigheder og også egentligt opklaringsarbejde.

Dvs. at man finder ud af hvilket sygdomsagens og hvilken fødevare, der er kilde til udbruddet - et arbejde SSI på flere måder bidrager til.

Fødevarebårne udbrud, der især viser sig som udbrud af gastroenteritis, kan være meget ubehagelige for dem, der rammes, og kan samfundsøkonomisk set være en bekostelig affære. Selv om man som regel hurtigt bliver rask igen, bliver enkelte alvorligt syge, og nogle mennesker vil endvidere få længerevarende mén.

Det er derfor vigtigt at opdage og søge at kontrollere fødevarebårne udbrud for at forhindre, at flere mennesker bliver syge. Men også i de situationer, hvor et udbrud er overstået, er det vigtigt at opklare og beskrive, hvad der forårsagede det, sådan at man kan forebygge lignende fremtidige udbrud. Opklarede udbrud er således en særdeles vigtig kilde til generel viden om smittekilder, fødevaresikkerhed og sygdommenes epidemiologi.

Læs mere i Håndbog i opklaring af fødevare- eller vandbårne sygdomsudbrud.