Syfilis - opgørelse over sygdomsforekomst 2017

Syfilis 2017

I 2017 blev der i den nationale overvågning, som varetages af Statens Serum Institut (SSI), registreret 545 tilfælde af syfilis, fordelt på 521 personer.

I alt 487 (89 %) af tilfældene forekom blandt 463 mænd og 58 (11 %) blandt 58 kvinder, idet 24 mænd havde to tilfælde i løbet af året.

Medianalderen var for mænd 41 år (spændvidde 18-86 år) og for kvinder 30 år (spændvidde 19-58 år), tabel 1.

Tabel 1. Køns- og aldersfordeling for de registrerede tilfælde af syfilis, 2017

I alt 326 (60 %) af tilfældene, 284 mænd og 42 kvinder var anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF). I alt 219 (40 %) var ikke anmeldt til MIS.

I lighed med tidligere år havde hovedparten af patienterne bopæl i københavnsområdet, tabel 2.

Tabel 2. Antal registrerede tilfælde af syfilis og incidens fordelt på region og landsdel, 2016 og 2017

Det samlede antal tilfælde, der er registreret i 2017, var noget lavere end året før (742), tabel 2. Imidlertid var antallet af anmeldte tilfælde på niveau med året før (317). Den stigning, der har været observeret gennem en årrække, er således ophørt, figur 1.

Kongenit syfilis og syfilis blandt gravide

Blandt de 58 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder, var 10 fundet i forbindelse med gravidscreeningen. I ét af tilfældene var der ikke foretaget anmeldelse til MIS. Otte af de gravide var af dansk herkomst, én var fra Rumænien og én var fra Elfenbenskysten.

Èn af de anmeldte gravide var kendt som iv. stofbruger.

Smitteforhold

Blandt de 284 anmeldte mænd var 65 anmeldt som heteroseksuelt smittet (23 % af anmeldte mænd), 210 som mænd, der har sex med mænd (MSM, 74 % af anmeldte mænd), og ni var anmeldt med uoplyst smittemåde (3 % af anmeldte mænd). Der var anmeldt 42 kvinder, alle heteroseksuelt smittede (13 % af alle anmeldte). Figur 1 viser antal personer anmeldt med seksuelt overført syfilis siden 2000.

Figur 1. Antal tilfælde af syfilis anmeldt med kendt smittemåde, 2000-2017

Blandt 326 tilfælde med oplyst herkomst var 245 (75 %) af dansk herkomst, 72 (22 %) var indvandrere, syv var andengenerationsindvandrere, og to var turister. De i alt 74 personer, som ikke var født i Danmark stammede fra 38 forskellige lande fordelt over hele verden.

Smitteland var oplyst for 269 (83 %) af de anmeldte, 234 mænd og 35 kvinder. I alt 200 mænd (85 %) og 29 kvinder (83 %) var smittet i Danmark. Femogtyve (86 %) af kvinderne smittet i Danmark var af dansk herkomst. Blandt heteroseksuelt smittede mænd med oplyst smitteland var 30 ud af 37 (81 %) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 140 ud af 163 (86 %) af MSM.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for 271 mænd (95 %) og for 39 kvinder (93 %).

Blandt de hiv-testede mænd var 75 (28 %) hiv-positive. Der var 71 hiv-positive blandt 202 MSM (35 %), to (3 %) blandt 62 mænd, der var anmeldt som heteroseksuelt smittede og to (33 %) blandt seks mænd med uoplyst seksuel orientering. Blandt de 75 hiv-positive mænd havde 11 (15 %) fået diagnosen hiv samtidig med syfilisdiagnosen, alle MSM, mens 64 (85 %) var kendt hiv-positive før den aktuelle syfilisdiagnose (60 MSM, to heteroseksuelle og to med uoplyst seksuel orientering). Ingen kvinder var anmeldt som hiv-positiv.

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 22/18