Syfilis - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Syfilis 2018

I 2018 blev der i den nationale overvågning, som varetages af Statens Serum Institut (SSI), registreret 526 tilfælde af syfilis, fordelt på 524 personer.

I alt 444 (84 %) af tilfældene forekom blandt 442 mænd og 82 (16 %) blandt 82 kvinder, idet 2 mænd havde to tilfælde i løbet af året.

Medianalderen var for mænd 39 år (spændvidde 16-88 år) og for kvinder 29 år (spændvidde 16-60 år), tabel 1.

Tabel 1. Køns- og aldersfordeling for de registrerede tilfælde af syfilis, 2018

I alt 311 (59 %) af tilfældene, 257 mænd og 54 kvinder var anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF). I alt 215 (41 %) var ikke anmeldt til MIS.

I lighed med tidligere år havde hovedparten af patienterne bopæl i københavnsområdet, tabel 2.

Tabel 2. Antal registrerede tilfælde af syfilis og incidens pr. 105 fordelt på region og landsdel, 2017 og 2018

Det samlede antal tilfælde, der er registreret i 2018, var noget lavere end året før (545), tabel 2. Den stigning, der har været observeret gennem en årrække, synes således at være ophørt, figur 1.

Kongenit syfilis og syfilis blandt gravide

Blandt de 82 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder, var 21 fundet i forbindelse med gravidscreeningen, heraf 11, hvor der ikke var foretaget anmeldelse til MIS. Tolv af de gravide var af dansk herkomst.

Smitteforhold

For de 215 tilfælde af syfilis, der er registreret i 2018, men ikke anmeldt til MIS, er smittemåde og smitteland ikke kendt. Det følgende drejer sig således kun om de 311 tilfælde, som var anmeldt til MIS.

Blandt de 257 anmeldte mænd var 57 anmeldt som heteroseksuelt smittet (22 % af anmeldte mænd), 186 som mænd, der har sex med mænd (MSM, 72 % af anmeldte mænd), og 14 var anmeldt med uoplyst smittemåde (6 % af anmeldte mænd). Der var anmeldt 54 kvinder, alle heteroseksuelt smittede (17 % af alle anmeldte). Figur 1 viser antal personer anmeldt med seksuelt overført syfilis siden 2000.

Figur 1. Antal tilfælde af syfilis anmeldt med kendt smittemåde, 2000-2018

Blandt 308 tilfælde med oplyst herkomst var 208 (68 %) af dansk herkomst, 84 (27 %) var indvandrere, 12 (4 %) var andengenerationsindvandrere, og fire (1 %) var turister. De i alt 84 personer, som ikke var født i Danmark, stammede fra 37 forskellige lande fordelt over hele verden.

Smitteland var oplyst for 283 (91 %) af de anmeldte, 232 mænd og 51 kvinder. I alt 185 mænd (80 %) og 46 kvinder (90 %) var smittet i Danmark. Blandt heteroseksuelt smittede mænd med oplyst smitteland var 31 ud af 51 (61 %) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 145 ud af 169 (86 %) af MSM.

Blandt MSM, der var anmeldt som smittet i udlandet, var de hyppigste smittelande Spanien, Tyskland og Thailand mens det hyppigste smitteland for mænd, anmeldt som heteroseksuelt smittet i udlandet, var Thailand.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for 241 mænd (94 %) og for 47 kvinder (87 %).

Blandt de hiv-testede mænd var 48 (20 %) hiv-positive. Der var 42 hiv-positive blandt 182 MSM (23 %), fem (10 %) blandt 49 mænd, der var anmeldt som heteroseksuelt smittede og én (10 %) blandt 10 mænd med uoplyst seksuel orientering. Blandt de 48 hiv-positive mænd havde to (4 %) fået diagnosen hiv samtidig med syfilisdiagnosen, begge anmeldt som heteroseksuelt smittede, mens 46 (96 %) var kendt hiv-positive før den aktuelle syfilisdiagnose (42 MSM, tre heteroseksuelle og én med uoplyst seksuel orientering). To kvinder var anmeldt som hiv-positive, den ene var dansk, den anden indvandrer.

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 34/19.