MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2021 

MRSA 2021

Antallet af personer der i 2021 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), var ligesom i 2020 væsentligt lavere end i de foregående år. Der blev i 2021 registreret 2.714 tilfælde mod 2.883 tilfælde i 2020, 3.657 tilfælde i 2019, 3.669 tilfælde i 2018 og 3.579 tilfælde i 2017, figur 1. Nedgangen var forventet på grund af de fortsatte covid-19 betingede restriktioner på rejser, begrænsede sociale kontakter og færre kontakter til sundhedsvæsenet.

mrsa_2021_figur1

Epidemiologisk klassifikation

MRSA inddeles ud fra formodet smittemåde i udlandserhvervede, sygehuserhvervede, samfundserhvervede og husdyrsassocierede. Husdyr-MRSA skyldes i Danmark næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt forbundet med kontakt til levende grise.

Samfundserhvervede MRSA underinddeles herudover efter, om personen inden for de seneste seks måneder har haft kontakt til sygehuse eller plejesektor, samt om personen har haft kontakt (eksponering) til kendt MRSA-positiv person.

mrsa_2021_tabel1

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark (2.460), mens udlandssmitte var oplyst for 254 tilfælde (9%). Før covid-19 lå andelen af udlandssmittede mellem 15 og 20%. Antallet af sygehuserhvervede MRSA-tilfælde var kun 54 (70 i 2020 og 75 i 2019), og udgør fortsat kun en lille del af det samlede antal tilfælde (2,0%). Samfundserhvervede MRSA-tilfælde uden kontakt til sygehuse eller plejesektor udgjorde 1.193 tilfælde i 2021 (44%). For 569 af disse (48%) var der kendt eksponering fra en person med MRSA, langt oftest et medlem af husstanden (99%). Antallet af husdyr-MRSA CC398 var 959, hvilket er lidt højere end i 2020 (931) men lavere end de foregående år (1.122 i 2019, 1.215 i 2018 og 1.212 i 2017) og udgjorde 35% af det samlede antal MRSA-tilfælde.

Infektioner

For 1.212 tilfælde (45%) var klinisk infektion årsagen til prøvetagning, hvilket er lavere end før covid-19 (1.599 i 2019, 1.478 i 2018 og 1.471 i 2017). I 40 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,6% af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er på niveau med de seneste år. Hos 25 patienter og 13 sygehuspersonale påvistes en infektion med MRSA, hvilket er lavere end gennemsnittet for de seneste ti år (48). Antallet af samfundserhvervede infektioner var 571. Indtil 2019 sås der et jævnt stigende antal, figur 2, men den tendens blev brudt i 2020, og nedgangen fortsatte i 2021. For 73 tilfælde af samfundserhvervet infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af samfundserhvervede infektioner, med rapporteret kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de seneste seks måneder, var 181 i 2021, sammenlignet med 159 i 2020, 174 i 2019 og 186 i 2018, figur 2. Der blev påvist 151 infektioner blandt de importerede tilfælde i 2021. Ikke siden 2011 (N=145) har der været et så lavt antal importerede infektioner, hvilket formentligt skyldes covid-19 rejserestriktionerne.

mrsa_2021_figur2

Typning

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidigt viste, om stammen var husdyr-MRSA-typen (N=959) eller en human variant (N=18). Isolater med karakteristisk husdyr-MRSA CC398-profil blev som hovedregel ikke spa-typet, mens alle andre isolater blev typebestemt.

De øvrige 1.838 isolater tilhørte 317 forskellige spa-typer, der var grupperet i 28 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De 10 hyppigste spa-typer udgjorde 45% af isolaterne. Heraf var t304 (N=168; CC6), t127 (N=164, CC1), t223 (N=119; CC22), t002 (N=106, CC5), og t008 (N=76, CC8) de fem hyppigste.

Udbrud

Statens Serum Institut tilbyder at helgenomsekventere alle isolater fra udbrud, dvs. at karakterisere isolaterne nærmere end ved spa-typning alene. Hvis et udbrud skyldes en klon inden for en almindeligt forekommende spa-type, kan helgenomsekventering være en vigtig hjælp til at indkredse og afgrænse udbruddet. Hermed kan det præcise omfang af udbruddet bedre bestemmes. Via anmeldeformularerne og typningen af de indsendte isolater blev der identificeret i alt 30 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner.


Disse omfattede 109 MRSA-tilfælde, heraf 48 med infektion og 61 fundet ved screening og smitteopsporing. Blandt de 30 udbrud var der fem udbrud på neonatalafdelinger. Alle fem udbrud var startet i tidligere år og i løbet af 2021 blev der opdaget flere patienter. Flest, N=27, i et udbrud med spa-type t127/CC1, omfattende flere hospitaler i Hovedstadsområdet. Et andet udbrud på neonatalafdelinger, der startede tilbage i 2018, blev tilføjet yderligere 10 tilfælde i 2021, så det nu omhandler 100 påviste tilfælde (t223/CC22). Derudover var der 13 udbrud på plejehjem (i alt 30 patienter) og syv udbrud på andre hospitalsafdelinger end neonatal (16 patienter).

Husdyr-MRSA CC398

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde var på samme niveau som i 2020 (N=931) og lavere end i 2019 (1.122 tilfælde). Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret (1.276), steg antallet kraftigt men er siden stagneret. I alt havde 271 (28%) klinisk infektion på diagnosetidspunktet mod 234 (25%) i 2020, tabel 1.

I alt 84% af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til grise eller hos disse personers husstandsmedlemmer. I alt 149 (16%) personer havde ikke kendt kontakt til dyr. Af disse havde 101 klinisk infektion. Kontakt til husdyr, særligt grise, er den vigtigste kilde til smitte med husdyr-MRSA blandt mennesker. Andelen af smittede personer uden kendt kontakt til husdyr ligger på niveau med de seneste år og tyder derfor ikke på nye væsentlige smitteveje for husdyr-MRSA for mennesker i Danmark. Der blev i 2021 konstateret seks tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398, hvoraf to patienter døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

MRSA kan også påvises hos andre husdyr end grise, især heste og køer, men også får og geder. Prævalensen af MRSA i besætninger af denne type er meget lavere end besætninger med svin. Ligeledes er pindsvin et naturligt reservoir for mecC-varianten af MRSA. Fund af MRSA i mennesker med kontakt til andre dyr end grise var meget begrænset i 2021 og omfattede 11 patienter med kontakt til kvæg, syv med kontakt til heste, syv med kontakt til mink og kun to mecC-MRSA-patienter med rapporteret kontakt til pindsvin.

Importerede MRSA

Antallet af importerede tilfælde var 254, hvilket var lavere end i 2020 (351) og væsentligt lavere end i 2019 (651). Antallet svarer til 9% af det samlede antal tilfælde.

Fund af MRSA hos asylansøgere er blevet opgjort særskilt siden 2015, da de ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst. Der blev i 2021 konstateret 17 tilfælde af MRSA blandt asylansøgere og familiesammenførte, hvilket er væsentligt lavere end i 2016 (417), 2017 (119) og også lavere end i 2018 (44), 2019 (28) og 2020 (24).

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 42-43/2022.