MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2019

MRSA 2019

Antallet af personer, der i 2019 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), var på samme niveau som i de tre foregående år. Der blev i 2019 registreret 3.657 tilfælde mod 3.669 tilfælde i 2018, 3.579 tilfælde i 2017 og 3.550 tilfælde i 2016, figur 1. Derved ser det ud til, at den stigning, der er set i antallet af MRSA-tilfælde særligt siden 2007, nu er stort set aftaget.

Figur 1. Antal MRSA-tilfælde fordelt på år, 2001-2019

Epidemiologisk klassifikation

MRSA inddeles ud fra formodet smittemåde i udlandserhvervede, sygehuserhvervede, samfundserhvervede og husdyrsassocierede. Husdyr-MRSA skyldes i Danmark næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt forbundet med kontakt til levende grise.

Samfundserhvervede MRSA underinddeles herudover efter, om personen inden for de seneste seks måneder har haft kontakt til sygehuse eller plejesektor, samt om personen har haft kontakt til kendt MRSA-positiv person.

Tabel 1 viser fordelingen af de anmeldte MRSA-tilfælde ud fra formodede smitteforhold.

Tabel 1. Epidemiologisk klassifikation af anmeldte MRSA-tilfælde samt antal (%) med klinisk infektion, 2019

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark (3.006, 82%), mens udlandssmitte var oplyst for 651 tilfælde (18%) mod 588 tilfælde i 2018 (16%). Antallet af sygehuserhvervede MRSA-tilfælde var kun 75 (100 i 2018), og udgør fortsat kun en lille del af det samlede antal tilfælde (2,1%). Samfundserhvervede MRSA-tilfælde uden kontakt til sygehuse eller plejesektor udgjorde 1.536 tilfælde i 2019 (42% af samtlige nye tilfælde) hvilket var en anelse højere end i 2018 (1.457 tilfælde, 40%). For 844 af disse (55%) var der kendt eksponering fra en person med MRSA, langt oftest et medlem af husstanden (97%). Antallet af MRSA af husdyrtypen (CC398) var lavere i 2019 (1.122) end de tre foregående år (1.215 i 2018, 1.212 i 2017 og 1.249 i 2016) og udgjorde 31% af det samlede antal tilfælde.

Infektioner

For 1.599 tilfælde (44%) var klinisk infektion årsagen til prøvetagning. I 46 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 2,1% af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er lidt højere end i 2018 (37 tilfælde, 1,6%). Hos 36 patienter og 22 sygehuspersonale påvistes en infektion med MRSA, hvor det samlede antal i 2018 var 59. Antallet af samfundserhvervede infektioner steg til 721 i 2019, og fulgte derved den stigende trend set de foregående år: 636 i 2018; 654 i 2017; 607 i 2016 og 500 i 2015, figur 2. For 143 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de seneste seks måneder, var 174 i 2019, sammenlignet med 186 i 2018 og 161 i 2017, figur 2. Der blev påvist 393 infektioner blandt de importerede tilfælde i 2019, og antallet har været jævnt stigende gennem årene, figur 2.

Figur 2. Antallet af kliniske MRSA-infektioner opdelt efter epidemiologisk klassifikation, 2006-2019

Typning

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidigt viste, om stammen var husdyr-MRSA-typen (N=1.122) eller en human variant (N=41). Isolater med karakteristisk husdyr-MRSA CC398-profil blev som hovedregel ikke spa-typet.

De øvrige 2.494 isolater (68%) tilhørte 366 forskellige spa-typer, der var grupperet i 26 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De 10 hyppigste spa-typer udgjorde 47% af isolaterne. Heraf var t304 (N=230; CC6), t223 (N=181; CC22), t008 (N=153, CC8), t127 (N=151, CC1) og t002 (N=134, CC5) de fem hyppigste.

Dette er MRSA spa-typer, som også er rapporteret fra udlandet, hvilket somme tider kan hjælpe i arbejdet med udbrudsopsporing.

Udbrud

Via anmeldeformularerne og typningen af de indsendte isolater blev identificeret i alt 23 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner. Disse omfattede 157 MRSA-tilfælde, heraf 47 med infektion og 110 fundet ved screening og smitteopsporing. Blandt de 23 udbrud var der syv udbrud på neonatalafdelinger. Det største udbrud omfattede 26 tilfælde (spa-type t3595/CC59) med spredning til to neonatalafdelinger i landet. Størstedelen var bærere, 18 tilfælde, mens otte havde infektion. Et andet udbrud på neonatalafdelinger var en udløber fra 2018 og omhandlede 25 tilfælde af spa-type t223/CC22 med patienter fra tre neonatalafdelinger. Her var fem patienter inficeret ved påvisning af MRSA, mens de øvrige var bærere. Et tredje større udbrud med relation til en neonatalafdeling omfattede i alt 19 patienter (to inficeret) med spa-type t386/CC1). Derudover var der otte udbrud omfattende plejehjem (i alt 38 patienter) og to med patienter fra efterskoler (11 patienter).

Statens Serum Institut tilbyder at helgenomsekventere alle isolater fra udbrud, dvs. at karakterisere isolaterne nærmere end ved spa-typning alene. Hvis et udbrud skyldes en klon inden for en almindeligt forekommende spa-type, kan helgenomsekventering være en vigtig hjælp til at indkredse og afgrænse udbruddet. Hermed kan det præcise omfang af udbruddet bedre bestemmes.

Husdyr-MRSA CC398

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde var lavere i 2019 end de foregående år. Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret (1.276), steg antallet kraftigt men er siden stagneret. I alt havde 253 (23%) klinisk infektion på diagnosetidspunktet mod 256 (21%) i 2018, tabel 1.

I alt 86% af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til grise eller hos disse personers husstandsmedlemmer. Tredive personer havde indirekte kontakt til dyr via deres erhverv som fx slagter eller staldmontør. I alt 129 (11%) personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er lidt færre end i 2018 (158 personer, svarende til 13%). Af disse havde 86 klinisk infektion. Kontakt til husdyr, særligt grise, er den vigtigste kilde til smitte med husdyr-MRSA blandt mennesker. Det lidt lavere antal smittede personer uden kendt kontakt til husdyr i 2019 i forhold til både 2018 og 2017 tyder derfor ikke på nye væsentlige smitteveje for husdyr-MRSA for mennesker i Danmark. Der blev i 2019 konstateret otte tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398.

Husdyr-MRSA CC398 er også registreret hos personer med kontakt til mink, hvilket er foreneligt med MRSA-fund i minkene og deres foder. Kontakt til mink er derfor inkluderet som en speciel risikosituation i MRSA-vejledningen fra 2016. I 2019 blev der registreret 20 patienter med direkte kontakt til mink samt hos fem af disses husstandsmedlemmer. Det er lavere end både 2018 (34 tilfælde) og 2017 (41 tilfælde).

Importerede MRSA

Antallet af importerede tilfælde var 651, hvilket var lidt højere end i 2018 (588). Antallet svarer til 18% af det samlede antal tilfælde. Fund af MRSA hos asylansøgere er blevet opgjort særskilt siden 2015, da de ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst. Der blev i 2019 konstateret 28 tilfælde af MRSA blandt asylansøgere og familiesammenførte, hvilket er væsentligt lavere end i 2016 (417), 2017 (119) og også lavere end i 2018 (44).

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 23/20.