MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

MRSA 2018

Antallet af personer, der i 2018 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), var på samme niveau som i de to foregående år. Der blev i 2018 registreret 3.669 tilfælde mod 3.579 tilfælde i 2017 og 3.550 tilfælde i 2016, figur 1. Derved ser det ud til, at den stigning, der er set i antallet af MRSA-tilfælde særligt siden 2007, nu er stort set aftaget.

Figur 1. Antal MRSA-tilfælde fordelt på år, 2001-2018

Epidemiologisk klassifikation

MRSA inddeles ud fra formodet smittemåde i udlandserhvervede, sygehuserhvervede, samfundserhvervede og husdyrsassocierede. Husdyr-MRSA skyldes i Danmark næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt forbundet med kontakt til levende grise.

Samfundserhvervede MRSA underinddeles herudover efter, om personen inden for de seneste 6 måneder har haft kontakt til sygehuse eller plejesektor, samt om personen har haft kontakt til kendt MRSA-positiv person.

Tabel 1 viser fordelingen af de anmeldte MRSA-tilfælde ud fra formodede smitteforhold.

Tabel 1. Epidemiologisk klassifikation af anmeldte MRSA-tilfælde samt antal (%) med klinisk infektion, 2018

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark (3.081, 84 %), mens udlandssmitte var oplyst for 588 tilfælde (16 %) mod 581 tilfælde i 2017 (16 %). Antallet af sygehuserhvervede MRSA-tilfælde var 100 (også 100 i 2017), og udgør fortsat kun en lille del af det samlede antal tilfælde (2,7 %). Antallet af MRSA af husdyrtypen (CC398) var på samme niveau i 2018 (1.214) som i 2017 (1.212) og i 2016 (1.249), og udgjorde 34 % af det samlede antal tilfælde. Samfundserhvervede MRSA-tilfælde uden kontakt til sygehuse eller plejesektor udgjorde 1.457 tilfælde i 2018 (40 % af samtlige nye tilfælde) hvilket var på niveau med andelen i 2017 (1.402 tilfælde, 39 %). For 797 af disse (55 %) var der kendt eksponering fra en person med MRSA, langt oftest et medlem af husstanden (97 %).

Infektioner

I 1.478 tilfælde (40 %) var klinisk infektion årsagen til prøvetagning. I 37 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,6 % af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er lidt lavere end i 2017 (46 tilfælde, 2,2 %). Hos 39 patienter og 20 sygehuspersonale påvistes en infektion med MRSA, hvor det samlede antal i 2017 var 63. Antallet af samfundserhvervede infektioner faldt lidt i 2018 til 636, hvor der i de foregående år blev påvist henholdsvis 456 i 2014, 500 i 2015, 607 i 2016 og 654 i 2017, figur 2. For 109 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de seneste 6 måneder, steg en smule i 2018 (186) i forhold til 2017 (161), figur 2.

Figur 2. Antallet af kliniske MRSA-infektioner opdelt efter epidemiologisk klassifikation, 2006-2018

Typning

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidigt viste, om stammen var husdyr-MRSA-typen (N=1.215) eller en human variant (N=35). Isolater med karakteristisk husdyr-MRSA CC398-profil blev som hovedregel ikke spa-typet.

De øvrige 2.419 isolater (66 %) tilhørte 362 forskellige spa-typer, der var grupperet i 26 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC22 (N=383) og CC5 (N=355), udgjorde henholdsvis 16 % og 15 % af de 2.419 isolater og bestod af henholdsvis 42 og 34 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 44 % af isolaterne. Heraf var t304 (N=234; CC6) og t223 (N=213; CC22) de to hyppigste.

Udbrud

Via anmeldeformularerne og typningen af de indsendte isolater blev i alt 16 udbrud identificeret på sygehuse, plejehjem og andre institutioner. Disse omfattede 111 MRSA-tilfælde, heraf 18 med infektion og 93 fundet ved screening. Blandt de 16 udbrud var der seks udbrud på neonatalafdelinger. Det største udbrud omfattede 59 tilfælde (spa-type t223) med spredning til i alt fire neonatalafdelinger i landet. Størstedelen var bærere, 53 tilfælde, mens seks havde infektion. De resterende udbrud var mindre og omfattede to til otte tilfælde.

Stafylokoklaboratoriet på Statens Serum Institut tilbyder at helgenomsekventere alle isolater fra udbrud, dvs. at karakterisere isolaterne nærmere end ved spa-typning alene. Hvis et udbrud skyldes en klon inden for en almindeligt forekommende spa-type, kan helgenomsekventering være en vigtig hjælp til at indkredse og afgrænse udbruddet. Hermed kan det præcise omfang af udbruddet bedre bestemmes.

Husdyr-MRSA CC398

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde var på samme niveau i 2018 som i 2017 med henholdsvis 1.215 og 1.212 tilfælde. Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret (1.276), steg antallet kraftigt, men er siden stagneret. I alt 256 (21 %) havde i 2018 klinisk infektion på diagnosetidspunktet mod 272 (22 %) i 2017, tabel 1.

85 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til grise eller hos disse personers husstandsmedlemmer. 26 personer havde indirekte kontakt til dyr via deres erhverv som fx slagter eller staldmontør. I alt 158 (13 %) personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er lidt færre end i 2017 (172 personer, svarende til 14 %). Af disse havde 87 klinisk infektion. Kontakt til husdyr, særligt grise, er den vigtigste kilde til smitte med husdyr-MRSA blandt mennesker. Det lidt lavere antal smittede personer uden kendt kontakt til husdyr i 2018 i forhold til 2017 tyder derfor ikke på nye væsentlige smitteveje for husdyr-MRSA for mennesker i Danmark. Der blev i 2018 konstateret otte tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398.

Husdyr-MRSA CC398 er også registreret hos personer med kontakt til mink, hvilket er foreneligt med MRSA-fund i minkene og deres foder. Kontakt til mink er derfor inkluderet som en speciel risikosituation i MRSA-vejledningen fra 2016. I 2018 blev der registreret minkkontakt i 34 tilfælde, hvilket er noget lavere end sidste år (41 tilfælde) men højere end i perioden 2014-2016, hvor der årligt blev fundet henholdsvis 15, 15 og 26 tilfælde.

Importerede MRSA

Antallet af importerede tilfælde var 588, hvilket var på samme niveau som i 2017 (581). Antallet svarer til 16 % af det samlede antal tilfælde. Fund af MRSA hos asylansøgere er blevet opgjort særskilt siden 2015, da de ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst. Der blev i 2018 konstateret 44 nye tilfælde af MRSA blandt asylansøgere og familiesammenførte, hvilket er væsentligt lavere end i 2016 (417) og 2017 (119).

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 26/19