Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Årsopgørelse meningokoksygdom 2022

I Danmark er invasiv meningokoksygdom (MS) klinisk anmeldelsespligtig via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2), og overvågningen varetages af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF) og af Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet (NSR), som modtager meningokokisolater og andet biologisk materiale fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger. MS omfatter meningitis, sepsis, samt dyrknings- eller DNA-påvisning af meningokokker i materiale fra normalt sterile steder, fx led. De to overvågningssystemer supplerer løbende hinanden.

AIF modtog i 2022 anmeldelser for 16 patienter med MS. Der måtte rykkes for anmeldelse i tre af tilfældene (19 %).

Geografi, køn og alder

Incidensen af MS i 2022 var 0,3 tilfælde pr. 105 indbyggere, hvilket fortsat er lavt sammenlignet med tidligere år, hvor incidensen var 0,2 (2021), 0,3 (2020) og 1,0 (2019). De få tilfælde var ikke ophobet i én del af landet. Incidensen i de landsdele, hvor der var tilfælde, varierede fra 0,1 til 0,7 tilfælde pr. 105 indbyggere, se tabel 1.

Tabel 1. Antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom og incidens fordelt på landsdele, 2022

MS forekom i de fleste aldersgrupper, se tabel 2. Medianalderen var 49 år (spændvidde 0-79 år). Den højeste incidens var i aldersgruppen 1-2 år. Det bemærkes, at incidensen er beregnet på baggrund af meget få tilfælde. Der var lige mange mænd og kvinder med MS.

Tabel 2. Antal tilfælde og incidens af invasiv meningokoksygdom fordelt på serogruppe, køn og alder samt antal døde, 2022

Diagnose

Af de 16 tilfælde havde to patienter meningitis, ni havde sepsis og fem havde både meningitis og sepsis.

Der var ti patienter med MS forårsaget af gruppe B (63 %), fire med gruppe Y (25 %) og én med gruppe C (6 %). For én patient foreligger der ikke gruppebestemmelse (6 %).

Alle patienter var smittet i Danmark.

I 2019 sås en kraftig stigning af gruppe W, og denne dominans fortsatte i 2020, hvor 47 % af alle tilfælde var forårsaget af gruppe W. I 2021 var der ét tilfælde forårsaget af gruppe W, og i 2022 var der ingen påviste tilfælde med gruppe W.

I 2022 var gruppe B dominerende, men der sås også en stigning af gruppe Y. Gruppe Y påvistes i 2022 udelukkende hos ældre voksne (alder 57-79 år).

Siden indførelsen af restriktioner til begrænsning af smitte med SARS-CoV-2 i marts 2020 har antallet af meningokoktilfælde været lavere end tidligere og var altså fortsat lavt i 2022.

Laboratorieundersøgelser

Der var påvist meningokokker ved dyrkning i 12 af de 16 tilfælde, og alle 12 meningokoksisolater blev sendt til NSR. Alle 12 var fuldt følsomme for ceftriaxon og ciprofloxacin og 11 for penicillin. I fire tilfælde var dyrkning negativ for meningokokker, men de blev påvist med nukleinsyreamplifikationsteknik, og for tre af disse blev der sendt prøvemateriale til NSR, hvorved gruppebestemmelse med nukleinsyreamplifikationsteknik blev mulig.

Underliggende sygdomme og dispositioner

Underliggende sygdomme/dispositioner og følger er opgjort ved at koble de registrerede cpr-numre fra MS-overvågningen med data fra Landspatientregisteret. Disse tilstande er kategoriseret i grupper på baggrund af diagnosekoder. Infektioner er medregnet fra én måned før det aktuelle tilfælde af MS, mens der for de øvrige underliggende sygdomme/dispositioner ikke har været tidsmæssige restriktioner. For otte (50 %) af de 16 patienter med MS i 2022 var der registreret én eller flere underliggende sygdomme og/eller dispositioner. Lungesygdom var den hyppigste sygdom, registreret hos tre patienter. Tabellen over underliggende sygdom er ikke med i denne årsopgørelse på grund af få tilfælde af MS, men kan udleveres på forespørgsel i det omfang det kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Dødelighed og følger

To patienter døde som følge af MS i 2022, ét hos et barn med ukendt serogruppe og ét hos en voksen med gruppe B.

Der blev registreret følger hos syv patienter efter MS i 2022, hvoraf høretab var den hyppigst forekommende.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 45-48/2023.