Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2021

Årsopgørelse meningokoksygdom 2021

I Danmark er invasiv meningokoksygdom (MS) klinisk anmeldelsespligtig, via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2), og overvågningen varetages af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og af Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, som modtager meningokokisolater og andet biologisk materiale fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger. MS omfatter meningitis, sepsis, samt dyrknings- eller DNA-påvisning af meningokokker i materiale fra normalt sterile steder, fx led.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse modtog i 2021 anmeldelser for 10 patienter med invasiv meningokoksygdom. Der måtte rykkes for anmeldelse i tre af tilfældene (30%).

Geografi, køn og alder

Incidensen af MS i 2021 var 0,2 tilfælde pr. 105 indbyggere, hvilket er et fald fra tidligere år, hvor incidensen var hhv. 0,3 (2020) og 1,0 (2019). De få tilfælde var ikke ophobet i én del af landet. Incidensen i de landsdele hvor der var tilfælde varierede fra 0,2 til 0,3 tilfælde pr. 105 indbyggere.

Tabel 1. Antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom og incidens fordelt på landsdele, 2021

MS forekom i de fleste aldersgrupper, se tabel 2. Medianalderen var 26 år (spændvidde 1-67 år). Den højeste incidens var i alderen 1-2 år. Det bemærkes, at incidensen er beregnet på baggrund af meget få tilfælde. Der var lidt flere mænd end kvinder med en M/K ratio på 1,5.

Tabel 2. Antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom fordelt på serogruppe og alder samt antal døde, 2021

Diagnose

Vurderet på baggrund af fund i og type af prøvemateriale havde fire patienter meningitis, fire sepsis og to havde både meningitis og sepsis.

Der var seks patienter med MS forårsaget af gruppe B (60%), to med gruppe C (20%) og én med gruppe W (10%). For én patient var diagnosen stillet på det kliniske billede alene (10%).

Alle patienter var smittet i Danmark.

Efter indførelsen af restriktioner til begrænsning af smitte med SARS-CoV-2 i marts 2020 sås et dramatisk fald i antal patienter med MS, og denne tendens fortsatte i 2021, hvor der sås det laveste antal tilfælde nogensinde. Til sammenligning var der i årene 2015-2018 omkring 40 tilfælde årligt, hvilket i 2019 steg til 56 tilfælde.

I 2019 sås en kraftig stigning af gruppe W, og denne dominans fortsatte i 2020, hvor 47% af alle tilfælde var forårsaget af gruppe W. Siden indførelse af restriktionerne i marts 2020 har der kun været to tilfælde af gruppe W, og i 2021 var gruppe B den dominerende type. Figur 1 viser MS fordelt på serogrupper for årene 2009-2021.

I årsopgørelsen for MS i 2019 blev det beskrevet, at der er identificeret en dansk subklon af gruppe W, som har været til stede siden 2016, og som ikke er fundet uden for Danmark. I 2019 udgjorde den danske subklon 15 ud af 23 tilfælde af gruppe W. I 2020 kunne der foretages genotypebestemmelse på otte af ni tilfælde af gruppe W, og af de otte tilfælde tilhørte de syv den danske subklon. I 2020 blev den fundet i Østjylland (n=2), Nordjylland (n=3), Vestjylland (n=1) og i København By (n=1). Alle tilfælde var sporadiske, og der er ikke identificeret udbrud med den danske subklon. I 2020 og 2021 er der fundet yderligere to tilfælde af MS forårsaget af gruppe W. Der kunne foretages genotypebestemmelse på tilfældet fra 2021, som viste, at tilfældet tilhørte den danske subklon.

Figur 1. Invasiv meningokoksygdom fordelt på serogrupper, 2009-2021

I ni af tilfældene blev diagnosen stillet ved laboratorieverifikation (dyrkning eller PCR), og der kunne foretages gruppebestemmelse i alle tilfælde, idet denne analyse udføres på Statens Serum Institut på såvel isolater, som på prøver der alene er PCR-positive. Derudover blev diagnosen i ét tilfælde stillet på det kliniske billede alene.

Underliggende sygdom og dispositioner

Underliggende sygdomme/dispositioner og følger er opgjort ved at koble de registrerede cpr-numre fra MS-overvågningen med data fra Landspatientregisteret. Disse tilstande er kategoriseret i grupper på baggrund af diagnosekoder. Infektioner er medregnet fra én måned før det aktuelle tilfælde af MS, mens der for de øvrige underliggende sygdomme/dispositioner ikke har været tidsmæssige restriktioner. For fem (50%) af de 10 patienter med MS i 2021 var der registreret én eller flere underliggende sygdomme og/eller dispositioner. Et barn og alle personer i aldersgruppen 40+ havde underliggende sygdomme, hvoraf lungesygdom var den hyppigste sygdom efterfulgt af kredsløbssygdom og endokrine sygdomme. Tabellen over underliggende sygdom er ikke med i denne årsopgørelse på grund af få tilfælde af MS, men kan udleveres på forespørgsel i det omfang det kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Dødelighed og følger

Én patient døde som følge af MS i 2021.

Der blev registreret følger hos én patient efter MS i 2021 i form af abnorme ufrivillige bevægelser.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 40-41/2022.