Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2020

Årsopgørelse meningokoksygdom 2020

I Danmark overvåges invasiv meningokoksygdom (MS) i det kliniske meldesystem (formular 1515) varetaget af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og af Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, som modtager meningokokisolater og andet biologisk materiale fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA’er). MS omfatter meningitis, sepsis, samt dyrknings- eller DNA-påvisning af meningokokker i materiale fra normalt sterile steder, fx led.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse modtog i 2020 anmeldelser for 19 patienter med invasiv meningokoksygdom.

Der måtte rykkes for anmeldelse i fem tilfælde (26%) i 2020.

Geografi, køn og alder

Incidensen af MS i 2020 var 0,3 tilfælde pr. 105 indbyggere, hvilket er et fald fra tidligere år på hvor incidensen var hhv. 1,0 (2019) og 0,6 (2018). Tilfældene var fordelt over hele landet; incidensen varierede fra 0,0 til 0,5 tilfælde pr 105 indbyggere.

Tabel 1. Antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom og incidens fordelt på landsdele, 2020

MS forekom i alle aldersgrupper, se tabel 2. Medianalderen var 21 år (spændvidde 0-80 år). Den højeste incidens var i alderen under 1 år og i aldersgruppen 14-17 år. Fordelingen var lige imellem de to køn med en M/K-ratio på 0,9. Der var ingen drenge under 14 år, og der var derfor flere mænd end kvinder i alderen fra 14 år.

Tabel 2. Antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom fordelt på serogruppe, køn, alder samt antal døde, 2020

Diagnose

Af de 19 tilfælde havde fire patienter meningitis, otte sepsis og fem havde både meningitis og sepsis. Derudover havde to patienter udelukkende fund af meningokokker i ledvæske.

Der var to patienter med MS forårsaget gruppe B (11%), fire med gruppe C (21%), to patienter med gruppe Y (11%) og ni med gruppe W (47%). For to patienter var diagnosen stillet på det kliniske billede alene (11%).

Alle patienter var smittet i Danmark.

Det samlede antal årlige tilfælde af MS var i årene 2015-2018 stabilt omkring 40, men steg til 56 tilfælde i 2019. I starten af 2020 var der forstsat et højt antal tilfælde af MS, men samtidig med nedlukningen i foråret i forbindelse med SARS-CoV-2-epidemien faldt det månedlige antal tilfælde af MS og forblev lavt resten af 2020, hvor der i alt forekom 19 tilfælde.

I 2019 sås en kraftig stigning af gruppe W, og denne dominans fortsatte i 2020, hvor 47% af alle tilfælde var forårsaget af gruppe W. I 2020 sås gruppe W i de fleste aldersgrupper. Figur 2 viser MS fordelt på serogrupper for årene 2008-2020.

I årsopgørelsen for MS 2019 blev det beskrevet, at der er identificeret en dansk subklon af gruppe W, som har været til stede siden 2016, og som ikke er fundet uden for Danmark. I 2019 udgjorde den danske subklon 15 ud af 23 tilfælde af gruppe W. I 2020 kunne der foretages genotypebestemmelse på otte af ni tilfælde af gruppe W, og af de otte tilfælde tilhørte de syv den danske subklon. I 2020 blev den fundet i Østjylland (n=2), Nordjylland (n=3), Vestjylland (n=1) og i København By (n=1). Alle tilfælde var sporadiske, og der er ikke identificeret udbrud med den danske subklon.

Figur 1. Invasiv meningokoksygdom fordelt på serogrupper, 2008-2020

I 11 (58%) af tilfældene blev diagnosen stillet ved dyrkning af blod, heraf tre også ved PCR af spinalvæske. I fire (21%) af tilfældene blev diagnosen stillet ved PCR af spinalvæske og der kunne foretages PCR-baseret gruppebestemmelse i alle tilfælde. For det ene tilfælde blev gruppen bestemt ud fra svælgpodning. Fund af meningokokker i en svælgpodning er ikke i sig selv tegn på invasiv meningokoksygdom, men i dette tilfælde var der både kliniske tegn på MS og PCR-positiv spinalvæske. Derudover blev diagnosen i to tilfælde alene stillet på baggrund af dyrkning af ledvæske, og i to tilfælde på det kliniske billede alene.

Underliggende sygdom og dispositioner

Underliggende sygdomme/dispositioner og følger er opgjort ved at koble de registrerede cpr-numre fra MS-overvågningen med data fra Landspatientregisteret. Disse tilstande er kategoriseret i grupper på baggrund af diagnosekoder. Infektioner er medregnet fra en måned før det aktuelle tilfælde af MS, mens der for de øvrige underliggende sygdomme/dispositioner ikke har været tidsmæssige restriktioner. For otte (42%) af de 19 patienter med MS i 2020 var der registreret én eller flere underliggende sygdomme og/eller dispositioner, tabel 3.

Tabel 3. Underliggende sygdomme forud for invasiv meningokoksygdom fordelt på aldersgrupper, 2020

Fem børn under 14 år fik konstateret MS i 2020. Ingen af de fem børn havde kendte underliggende sygdomme. Blandt fire børn i alderen 14-17 år havde ét barn underliggende sygdom. I aldersgruppen 18-29 år havde to personer ud af tre underliggende sygdomme, og i aldersgruppen 40+ havde fem ud af syv personer underliggende sygdom, hvor endokrine sygdomme, hjertesygdom og cystitis var de hyppigste.

Dødelighed og følger

Ingen patienter døde som følge af MS i 2020.

Der blev registreret følger hos seks patienter efter MS i 2020. To havde fået registreret hovedpine, én havde behov for genoptræning, én havde registreret hørenedsættelse eller –tab, én patient havde abnorme ufrivillige bevægelser og én havde fået registreret andet/uspecificeret fund i nerve- og bevægelsessystemet.

Tabel 4. Følger efter meningokoksygdom fordelt på aldersgrupper, 2020

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 3-5/21.