Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2017

I Danmark overvåges invasiv meningokoksygdom (MS) i det kliniske meldesystem (formular 1515) varetaget af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og af Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, som modtager meningokokisolater fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger. MS omfatter meningitis, sepsis, samt dyrknings- eller DNA-påvisning af meningokokker i materiale fra normalt sterile steder, fx led.

I 2017 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse anmeldelser for 39 patienter med invasiv meningokoksygdom.

Der måtte rykkes for anmeldelse i 11 tilfælde (30 %).

Geografi, køn og alder

Incidensen af MS i 2017 var 0,7 tilfælde pr. 105 indbyggere. Tilfældene var jævnt fordelt over landet; incidensen varierede fra 0 til 1,2 tilfælde pr. 105 indbyggere mellem landsdelene.

Fordeling på landsdele fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Antal og incidens pr. 105 af invasiv meningokoksygdom, fordelt på region og landsdel, 2017

MS forekom i næsten alle aldersgrupper. Medianalderen var 27 år (spændvidde 0-96 år). Halvdelen af patienterne var i aldersgruppen 0-29 år og halvdelen i gruppen 40+. M/K ratio var 1,3, se tabel 2.

Tabel 2. Antal med invasiv meningokoksygdom i 2017, fordelt på alder, serogruppe, M/K-ratio, incidens og antal døde

Diagnose

Af de 39 tilfælde havde seks meningitis, 28 sepsis og fem havde både meningitis og sepsis.

Der var 10 (26 %) patienter med MS forårsaget af gruppe B, én patient med gruppe C (3 %), otte med gruppe Y (21 %), 14 med gruppe W (36 %), og én med gruppe 29E (3 %), tabel 2. Der blev ikke anmeldt tilfælde med gruppe A, X eller Z. For fem patienter var gruppen ikke kendt (13 %). Den ene anmeldelse blev foretaget på baggrund af det kliniske billede alene, og for de fire øvrige havde SSI ikke modtaget et isolat eller spinalvæske.

Det formodede smitteland var hos 38 patienter Danmark. Én patient havde rejst indtil få dage før sygdomsdebut og var formentlig smittet i Schweiz.

Det samlede antal tilfælde af MS har ligget stabilt de seneste tre år, efter at have været faldende siden 1990’erne. Forekomsten af de forskellige grupper ændrer sig løbende. Gruppe B har været den hyppigst forekommende gruppe, på nær i 2011 og 2012, hvor der sås en stigning i antallet af gruppe C; men i 2017 oversteg forekomsten af gruppe W for første gang forekomsten af gruppe B. Figur 1 viser MS fordelt på grupper for årene 2005-2017.

Figur 1. Antal anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom fordelt på gruppe,  2005- 2017

Gruppe C var tidligere hyppigere forekommende, men har siden 2014 været sjælden og faldende. Gruppe 29E er meget sjældent forekommende og blev påvist i både bloddyrkning og svælgpodning hos en ung patient, som er under udredning for komplementdefekt.

Diagnostik

I 32 (82 %) af tilfældene var meningokokker påvist ved dyrkning, heraf fire også ved PCR. Yderligere fire tilfælde var diagnosticeret alene med PCR, ét med PCR og meningokokantistoftest (MAT), og ét tilfælde alene med MAT. En patient var alene diagnosticeret på baggrund af det kliniske billede. For de to sidstnævnte og for tre af de fire tilfælde diagnosticeret med PCR forelå der ikke gruppebestemmelse.

Underliggende sygdomme

Underliggende sygdomme er opgjort ved at koble de registrerede CPR-numre fra MS-overvågningen med Landspatientregisteret. Underliggende sygdomme og mén er kategoriseret i grupper på baggrund af diagnosekoder. Infektioner er medregnet fra en måned før det aktuelle tilfælde af MS, mens der for de øvrige underliggende sygdomme/dispositioner ikke har været tidsmæssige restriktioner. For 29 (74 %) af de 39 patienter med MS var der registreret én eller flere underliggende sygdomme og/eller dispositioner. For to af de tre børn under 1 år var der underliggende sygdom før MS. Ti af de 17 patienter mellem 1 og 39 år havde underliggende sygdomme, se tabel 3. I gruppen over 40 år havde 17 af 19 patienter underliggende sygdomme. De fire hyppigste kategorier var hjerte- og lungesygdom, endokrine sygdomme samt cancer.

Tabel 3. Underliggende sygdomme forud for invasiv meningokoksygdom, fordelt på aldersgrupper, 2017

Dødelighed og mén

Fire patienter (10 %), heraf én i aldersgruppen 14-17 år, to 18-29 år, og én 90+ år, døde som følge af MS i 2017. To havde haft gruppe B og to gruppe W.

Der blev registreret mén hos otte patienter efter MS, heraf to med hørenedsættelse eller høretab, én med trombose, tre med hovedpine og to med behov for genoptræning.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 49/18.