Uge 49 - 2018

Meningokoksygdom 2017
Purulent meningitis 2017
Har du set SSI’s nye hjemmeside?

Meningokoksygdom 2017

 • I 2017 blev der registreret 39 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS).
   
 • Antallet af patienter med meningokoksygdom har været faldende igennem mange år; det laveste antal var 37 registrerede tilfælde i 2016.
   
 • Forekomsten af gruppe W er har været stigende siden 2013 og var i 2017 for første gang i Danmark den hyppigste gruppe med 14 tilfælde (36 %).
   
 • For 29 af de 39 patienter med MS (74 %) var der registreret én eller flere underliggende sygdomme/dispositioner.
   
 • Der blev registreret mén hos otte patienter (21 %).
   
 • Fire (10 %) døde som følge af MS; tre yngre personer (to med gruppe W og én med gruppe B), samt en person over 90 år (gruppe B).

 

For en detaljeret beskrivelse af forekomsten henvises til årsopgørelse over invasiv meningokoksygdom i 2017.

Det samlede antal tilfælde af MS har ligget stabilt de seneste tre år, efter at have været faldende siden 1990’erne. Forekomsten af de forskellige grupper ændrer sig løbende. Gruppe B har været den hyppigst forekommende gruppe, på nær i 2011 og 2012, hvor der sås en stigning i antallet af gruppe C; men i 2017 oversteg forekomsten af gruppe W for første gang forekomsten af gruppe B. Figur 1 viser MS fordelt på grupper for årene 2005-2017.

Figur 1. Antal anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom fordelt på gruppe, 2005- 2017

De 14 tilfælde af W var spredt over hele landet og vurderes at være sporadiske, altså uafhængige af hinanden. Der forelå et isolat for 12 og dermed mulighed for genotypebestemmelse. De tilhørte alle samme klonkompleks (cc11). Dette klonkompleks har bredt sig i flere lande og udgjorde 88 % blandt gruppe W i England i perioden 2010-2016 og 55 % i Holland i perioden 2008-2016. Ligeledes er det sket en stigning i Sverige og Norge, hvor gruppe W og Y i 2017 var de hyppigst forekommende grupper. Sygdom forårsaget af gruppe W klonkompleks cc11 kan præsentere sig med et atypisk symptombillede, EPI-NYT 49/17. Der er foreløbig i 2018 anmeldt 8 tilfælde af MS forårsaget af gruppe W, hvilket tyder på at forekomsten vil falde i 2018 sammenlignet med 2017.

Der var otte tilfælde forårsaget af gruppe Y i 2017 hvilket er en lille stigning fra tidligere år, hvor der har været mellem 2 og 6 årlige tilfælde. For alle otte forelå isolat og dermed mulighed for genotypebestemmelse. Ét isolat tilhørte cc92, ét cc167, og seks cc23. Der har været en stigning af MS forårsaget af gruppe Y cc23 i især Sverige men også i Norge. Gruppe Y cc23 har i Sverige været den hyppigste årsag til MS i perioden 2011-16 og er hyppigst hos ældre. En tilsvarende aldersfordeling er også set i denne opgørelse hvor 7 ud af 8 patienter var over 55 år. Også for gruppe Y tyder det på at forekomsten vil falde i 2018, idet der foreløbig kun er anmeldt ét tilfælde.

MS forekomsten er på et stabilt lavt niveau. Der er dog set en relativ stigning i meningokok-grupperne W og Y, men foreløbige tal fra overvågningen tyder på at der i indeværende år, dvs. i 2018, vil ske et fald sammenlignet med 2017.

Profylakse til kontaktpersoner

Husstandslignende kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret MS skal tilbydes profylakse med antibiotika. Vaccination tilbydes, via Styrelsen for Patientsikkerhed efter verificeret MS forårsaget af gruppe A, B, C, W eller Y til samme personkreds, som er blevet tilbudt antibiotikaprofylakse. Vaccination skal gives senest fire uger efter eksposition. For detaljeret information henvises til hjemmesiden.

(S.S. Voss, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)

Purulent meningitis 2017

 • I 2017 var der 128 tilfælde af purulent meningitis.
   
 • Antallet af tilfælde med purulent meningitis var uændret sammenlignet med 2016 (128).
   
 • Der var et lille fald i andelen af tilfælde hos de alleryngste (<1 år), og tilsvarende en lille stigning i de ældre aldersgrupper.
   
 • Meningitis forårsaget af pneumokokker lå på niveau med året før.
   
 • Der var en stigning i antallet af meningitistilfælde forårsaget af Haemophilus influenzae fra tre tilfælde i 2016 til 14 tilfælde i 2017, heraf tre type b. I to af disse tilfælde var børnene vaccinerede.
   
 • Der var et fald i antallet af meningitistilfælde forårsaget af meningokokker og listeria sammenlignet med året før.
   
 • I mere end halvdelen af de anmeldte tilfælde af purulent meningitis havde personen underliggende sygdom eller risikofaktorer.

 

I 2017 var der 128 tilfælde af purulent meningitis, hvoraf 119 tilfælde blev anmeldt. Figur 2 viser forekomst af purulent meningitis fordelt på ætiologi 1992-2017.

For detaljeret beskrivelse af forekomsten henvises til årsopgørelse over purulent meningitis 2017.

Meningokokmeningitis (11 tilfælde) i 2017 er beskrevet tidligere i dette EPI-NYT, samt i årsopgørelsen over meningokoksygdom 2017.

Figur 2. Anmeldte tilfælde af purulent meningitis, 1992-2017

Antal anmeldte tilfælde af purulent meningitis i 2017 var på niveau med de foregående fem år.

Der var 72 tilfælde af pneumokokmeningitis, heraf 63 anmeldte, og det er fortsat lavere end de ca. 100 årlige tilfælde i perioden 2000-2007, før den konjugerede pneumokokvaccine blev indført i børnevaccinationsprogrammet, men fortsætter den lille stigning der er sket siden 2014, hvor der var 55 tilfælde.

Blandt alle tilfælde af pneumokokmeningitis var 12 forårsaget af serotyper, der indgår i den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine, som har været en del af børnevaccinationsprogrammet siden 2010, heraf var 11 af patienterne dog i en alder, hvor vaccinen ikke har været tilbudt i børnevaccinationsprogrammet. Alle var uvaccinerede, fraset én voksen (serotype 3), der var vaccineret med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine 17 dage før sygdommen, og én voksen (serotype 19F) der var vaccineret med både Prevenar13 og Pneumovax forud for sygdommen.

Meningitis forårsaget af H. influenzae steg fra tre tilfælde i 2016 til 14 i 2017, hvilket er det højeste antal siden registreringen begyndte i 1994. Kun tre tilfælde, heraf to børn, var type b, som der vaccineres imod i børnevaccinationsprogrammet. Begge børn var vaccineret efter programmet ud fra deres alder, og havde modtaget henholdsvis to og tre vaccinationer.

Antallet af tilfælde af purulent meningitis med ukendt ætiologi var på niveau med de seneste seks år.

Antallet af meningitistilfælde forårsaget af listeria i 2017 (fem) var på niveau med 2010, efter en mellemliggende årrække med flere tilfælde (8-20).

(S.S. Voss, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, H-C. Slotved, T. Dalby, K. Fuursted, Afdeling for Bakterie, Parasitter og Svampe)

Har du set SSI’s nye hjemmeside?

I weekenden lancerede SSI en ny hjemmeside (www.ssi.dk) med et helt nyt design, der er optimeret til visning på mobile enheder. Strukturelt og indholdsmæssigt har hjemmesiden også fået et løft, bl.a. ved en ny ”vejviser”, der giver læseren hurtig adgang til relateret indhold indenfor en række kategorier, fx Nyheder, Forskning og Diagnostik.

(Afsnit for Kommunikation)