Malaria - opgørelse over sygdomsforekomst 2017

Årsopgørelse for importeret malaria 2017

I 2017 blev i alt 94 tilfælde af importeret malaria påvist på danske laboratorier, tabel 1.

Tabel 1. Antal importerede tilfælde af malaria i Danmark, fordelt på smittested og malariatype, 2017

Oplysninger om formodet smitteland blev indhentet for alle 94 tilfælde. Hovedparten af patienterne var smittet under ophold i Afrika, 88 % (83/94), geografisk nogenlunde jævnt fordelt imellem lande beliggende i henholdsvis Vestafrika, Østafrika og i det centrale og sydlige Afrika. Dog var påfaldende mange tilfælde smittet i et enkelt land, Elfenbenskysten i Vestafrika, hvor 12 personer pådrog sig malaria, hvoraf de 11 personer var af ikke-dansk oprindelse. I alt 11 % (10/94) af årets malariatilfælde var smittet i Asien, alle tilfælde fra enten Afghanistan, Pakistan eller Indien. Således sås heller ikke i 2017 importerede malariatilfælde blandt rejsende fra Sydøstasien. Et enkelt malariatilfælde var smittet i Mellemamerika (enten i Costa Rica eller i Den Dominikanske Republik), som ellers betragtes som et lavrisiko-område. Der sås ingen malariatilfælde fra Oceanien.

Samlet set var 71 % (67/94) af malariatilfældene forårsaget af smitte med Plasmodium falciparum, 17 % (16/94) med Plasmodium vivax, 9 % (8/94) med Plasmodium ovale, mens 1 % af tilfældene skyldtes Plasmodium malariae (1/94). Så godt som alle tilfælde af falciparum-malaria var smittet i Afrika, 99 % (66/67). Derimod sås ingen falciparum-tilfælde blandt hjemvendte fra Asien, hvorimod det ene tilfælde importeret fra Mellemamerika skyldtes P. falciparum. Af tilfældene fra Afrika var 80 % (66/83) forårsaget af falciparum-malaria, mens 10 % (8/83) skyldtes P. ovale. I alt 7 % (6/83) af malariatilfældene fra Afrika skyldtes P. vivax, alle blandt rejsende fra Eritrea/Etiopien, i lighed med de seneste tre år, EPI-NYT 25/1526/16 og 26/17. Samtlige importerede malariatilfælde fra Asien var forårsaget af vivax-malaria.

Flere patienter havde tilbagefald af vivax-malaria inden for få måneder efter det primære diagnosticerede tilfælde, men disse ekstra episoder er henregnet til den primære infektion og derfor ikke medtaget i opgørelsen over årets malariatilfælde.

Samlet set var medianalderen for de rapporterede malariatilfælde 37 år (spændvidde 2 til 78 år). I alt ti tilfælde sås blandt børn under 10 år, som alle var fra familier af anden etnisk oprindelse end dansk. 62 % (58/94) af tilfældene sås hos mandlige og 38 % (37/94) hos kvindelige rejsende. Samlet set var næsten ¾ af de hjemvendte rejsende med malaria (eller deres forældre) af ikke-dansk oprindelse.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde i Danmark siden 1998, fordelt på smittested, mens figur 2 viser udviklingen i antallet af de forskellige malariatyper påvist i Danmark siden 1998.

Figur 1. Udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde i Danmark, fordelt på smittested, 1998-2017

 

Figur 2. Udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde i Danmark, fordelt på art, 1998-2017

 

Forbedring af den løbende nationale malariaovervågning ved brug af Den Danske Mikrobiologidatabase, MiBa

For første gang er udarbejdelsen af årets malariaopgørelse delvist baseret på et supplerende dataudtræk fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). Dette med henblik på at opspore yderligere malariatilfælde, som er blevet diagnosticeret på en af de danske mikrobiologiske afdelinger, men som ikke er blevet anmeldt herfra, trods laboratoriernes meldepligt i henhold til den gældende bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme. Således var kun 44 tilfælde anmeldt for hele 2017 ved en opgørelse foretaget i marts 2018. Nogle laboratorier havde foretaget en delvis rapportering til Statens Serum Institut (SSI), andre slet ingen rapportering. Ved henvendelse fra SSI til de mikrobiologiske afdelinger kom antallet af officielt rapporterede tilfælde op på 85 tilfælde. En søgning i MiBa vha. en ny malaria-algoritme identificerede yderligere ni tilfælde, som ikke var anmeldt. Disse ekstra tilfælde indgår i årets analyse. Det er hensigten, i samarbejde med de mikrobiologiske afdelinger, at foretage en yderligere validering af den ny MiBa malaria-algoritme.

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 26/18.