Uge 26 - 2018

Importeret malaria 2017

Importeret malaria 2017

I 2017 blev i alt 94 tilfældet af importeret malaria påvist på danske mikrobiologiske laboratorier.

For en detaljeret beskrivelse af malariatilfælde importeret til Danmark i 2017 henvises til årsopgørelsen på SSI’s hjemmeside.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde i Danmark siden 1998, fordelt på smittested.

EPI-NYT figur 1 - 2018

Antallet af påviste malariatilfælde importeret til Danmark lå i 2017 på nogenlunde samme niveau som i de seneste par år, ca. 100 årlige tilfælde. Sammenlignet med 2014, 2015 og 2016, sås i 2017 en lavere forekomst af vivax-malaria blandt flygtninge ankommet til Danmark fra Eritrea/Etiopien. Samme tendens er set i andre nordeuropæiske lande. Der er dog stadig behov for opmærksomhed på vivax-malaria hos personer fra Eritrea, særligt blandt børn. Vivax-malaria kan undertiden vise sig som en mild, subklinisk infektion, som tilmed kan debutere adskillige måneder efter ophold i risikoområde. Det er tænkeligt, at nogle af patienterne ankommet fra Eritrea allerede tidligere i deres sygdomsforløb har modtaget initial malariabehandling i form af et skizontocid-præparat (fx artemether/lumefantrine eller atovaquon/proguanil). De er derved blevet midlertidigt raske, men vivax-malaria genoptræder hos patienterne på grund af manglende radikal behandling med primakin, sådan som observeret i flere tilfælde i Danmark i løbet af 2017. Flygtninge fra Eritrea, særligt børn, skal derfor sikres relevant og hurtig laboratorieundersøgelse for malaria ved mindste kliniske mistanke. Derudover skal man sikre sig, at patienterne også får den supplerende radikale vivax-behandling i form af primakin. Forud for primakinbehandling skal man også huske at sikre sig, at patienten ikke lider af medfødt glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)-mangel.

I modsætning til faldet i vivax-malariatilfælde blandt flygtninge fra Eritrea, har der faktisk i 2017 været en lille stigning i antallet af malariatilfælde fra Afrika forårsaget af Plasmodium falciparum og Plasmodium ovale. Tallene for 2017 bekræfter således, at malariarisikoen for almindelige rejsende langt overvejende består i risikoen for alvorlig falciparum-malaria i Afrika, hvorimod risikoen for malaria uden for Afrika kun er ganske lav og hovedsagelig skyldes vivax-malaria. Indvandrere og deres børn på besøg i deres oprindelsesland udgør generelt den største risikogruppe, eftersom disse typisk rejser på længerevarende familiebesøg, undertiden til områder med betydelig lokal malariarisiko.

Fra Asien importeredes igen i 2017 relativt mange malariatilfælde fra tre lande, Afghanistan, Pakistan og Indien. Derimod sås ingen malariatilfælde blandt hjemvendte fra det øvrige Asien, inklusive størstedelen af Sydøstasien, på trods af det store antal danske turistrejsende til flere af disse lande. Ligeledes sås kun et enkelt malariatilfælde hos en hjemvendt rejsende fra Mellemamerika, hvor risikoen for at pådrage sig malaria som rejsende i dag derfor må anses for at være lav.

SSI´s anbefalinger for malariaprofylakse er uændret fra sidste år, EPI-NYT 27b/17, og følger i næste uges EPI-NYT.

SSI arbejder på at forbedre den løbende overvågning af malaria importeret til Danmark ved hjælp af automatiske udtræk af diagnostiske data fra Den Danske Mikrobiologidatabase, MiBa. Der pågår et projekt om dette i samarbejde med landets mikrobiologiske afdelinger.

(L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, H.V. Nielsen, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

27. juni 2018