Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2019-2021

Klamydia 2019 - 2021

Data fra Den danske mikrobiologidatabase

Som i forudgående år er data til udarbejdelsen af nærværende rapport for 2019 til 2021 indhentet via Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Data omfatter alle positive og negative undersøgelsesresultater for okulo-genital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis i samtlige klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA’er). Data omfatter personnumre, hvorfor sygdomsepisoder kan afgrænses på individniveau. En ny sygdomsepisode er defineret ved, at der er over 42 dage mellem to prøvetagningsepisoder med positive resultater. Flere negative prøvetagningsepisoder inden for et kalenderår tælles som én negativ prøvetagningsepisode. For patienter med gyldigt personnummer indhentes oplysninger om kommunekode og dermed landsdel og region fra cpr. I nærværende rapport fra 2019 til 2021 angives flere steder tal fra 2018 til sammenligning. Til og med 2015 var overvågningen baseret på Laboratoriemeldesystemet, som vist i tabel 1. Forskellen i de to opgørelser er beskrevet i EPI-NYT 34/2016.

Andre data

Der udføres, i et ukendt omfang, undersøgelse for klamydia i private laboratorier, der annoncerer via internettet. Sådanne data indgår ikke i nærværende rapport. Ved fund af klamydia i rektum eller ved formodning om, at der kunne foreligge lymphogranuloma venereum (LGV; EPI-NYT 20/2008), indsender nogle KMA’er og venereaklinikker materiale til Statens Serum Institut (SSI) med henblik på relevant specialundersøgelse.

Klamydiaforekomst

I 2021 blev 272.809 personer undersøgt for klamydia (275.760 i 2018), og antallet af påviste tilfælde var 36.632 (33.415 i 2018). Siden 2010 har der været en stigning i antallet af undersøgte personer, men i 2020 sås et fald, som mest sandsynligt er følgevirkninger af covid-19-pandemien. Ligeledes faldt antallet af påviste klamydiatilfælde i 2020 sammenlignet med 2019, tabel 1. Ikke alle undersøgte personer har oplyst køn og kommune, hvorfor forskellige positivrater kan forekomme i de følgende tabeller.

Tabel 1. Antal analyser, antal undersøgte personer og antal laboratoriepåviste klamydiatilfælde, 2010-2021. Antal tilfælde i procent af antal analyser og antal undersøgte personer

Figur 1 viser antallet af undersøgte personer og antallet af klamydiatilfælde pr. måned fra 2019 til 2021. I månederne marts, april, maj, august, september og oktober 2020 faldt antallet af undersøgte personer og påviste tilfælde, sammenlignet med 2019. I månederne november og december var antallet af undersøgelser lavere end i 2019, mens antallet af påviste klamydiatilfælde var højere. I månederne januar, februar og juni var antallet af undersøgelser samt antallet af påviste tilfælde højere end i 2019. Tallene for 2021 er stort set på samme niveau som tallene for 2019, bortset fra januar og februar, hvor antallet af undersøgelser samt klamydiatilfælde var lavere end i 2020. I forhold til 2019 var positivprocenten i 2020 uændret i månederne januar, februar, april og august men stigende i alle årets resterende måneder.

Figur 1. Antal undersøgte personer og antal laboratoriepåviste klamydiatilfælde på månedsbasis, 2019-2021

Tabel 2 opdelt efter køn viser fordelingen på aldersgrupper af antal klamydiatilfælde og incidens pr. 105. Incidensen af påviste tilfælde steg fra 2018 til 2021, med et fald i 2020 for begge køn, sammenlignet med 2019. Gruppen af 15-29-årige udgjorde den største andel af påviste tilfælde og har ligget stabilt omkring 81% for mænd og 89% for kvinder siden 2017. I 2021 udgjorde mænd 42% af de diagnosticerede tilfælde, hvilket har været jævnt stigende siden 1994, hvor andelen var 23%. Sammenlignet med 2018 var incidensen for både mænd og kvinder overordnet steget frem til 2021, på nær et fald i 2020.

Tabel 2. Aldersfordeling af klamydia med kendt alder for henholdsvis mænd og kvinder, 2018 til 2021

Hos de 15-29-årige steg incidensen af påviste klamydiatilfælde fra 2018 til 2021, bortset fra et fald i 2020. For kvinder var incidensen højst blandt 19-årige i alle årene 2018 til 2021. For mænd blev den højeste incidens observeret hos de 20- og 21-årige. Kvinder havde ligesom i de tidligere år højere incidens end mænd i aldersgruppen 15-29 år.

Figur 2. Incidens pr. 100.000 indbyggere af laboratoriepåvist klamydia, mænd og kvinder 15-29 år, 2016-2021

Klamydiatilfældenes geografiske fordeling

Fra 2018 til 2021 steg incidensen af laboratoriepåviste klamydiatilfælde (pr. 105 indbyggere) for både mænd og kvinder på landsplan. For mænd var incidensen uændret i Københavns omegn, men faldende i Nordsjælland, Østsjælland og på Bornholm. For kvinder observeredes tilsvarende incidenser i Østsjælland, Vest- og Sydsjælland og på Bornholm. I de resterende landdele var incidensen for begge køn stigende. I 2020 sammenlignet med 2019 faldt incidensen, totalt og for de fleste landsdele, med følgende undtagelser: For mænd var der en stigning i Nordsjælland og på Bornholm og for kvinder i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn. Incidensratioen mellem mænd og kvinder steg i landet som helhed i 2021 og var på 0,73 mod 0,69 i 2018. Mest i øjenfaldende sås et fald i Østsjælland fra 0,76 til 0,70.

Tabel 3. Laboratoriepåvist klamydia, 2018 til 2021, fordelt på landsdel og køn: incidens pr. 100.000 indbyggere

Diagnostik

Blandt patienter med påvist klamydia var 91% af prøverne indsendt af praktiserende læger eller speciallæger og 9% af hospitalsafdelinger (2018 og 2019: 89% og 11%, 2020: 90% og 10%). Alle tilfælde blev påvist med nukleinsyreforstærkningsteknik (NAT). I 2021 blev klamydia påvist i urinprøve i 14.760 tilfælde (2018: 13.296, 2019: 14.343, 2020: 13.857), dvs. 40% af alle tilfælde, i overensstemmelse med tallene fra 2018 til 2020. Blandt de positive urinprøver var 89% fra mænd; dette er siden 2018 steget med ét procentpoint pr. år. Urin var anvendt som prøvemateriale hos 85% af mænd med klamydia, hvilket er praktisk taget uændret i de anførte årstal.

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 182 børn under 15 år (145 i 2018), heraf var 120 i aldersgruppen 1-14 år (80 i 2018). I aldersgruppen 10-14 år var antallet af klamydiatilfælde 14 for drenge og 102 for piger (henholdsvis otte og 69 i 2018). Incidensen pr. 105 blandt 10-14-årige var for drenge otte (fem i 2018) og for piger 63 (42 i 2018). Tallene for 2018 til 2021 kan udledes af tabel 2. Formodentlig seksuelt overført klamydia påvistes hos 102 piger, heraf 90 på 14 år. Af disse var 87 fund ved urogenital podning og en tillige ved rektal podning, mens to fandtes ved øjenpodning. Yderligere var ni på 13 år positive ved urogenital podning og en ved svælgpodning. To 12-årige piger havde urogenital klamydia. Blandt drenge havde ni 14-årige og to 13-årige drenge fået påvist klamydia i urin/uretra, mens to 14-årige og én 11-årig var positiv ved øjenpodning. I 2021 blev klamydia påvist i øjenprøver fra 55 børn < 1 år, hvoraf 47 var under én måned gammel (i 2018 var tallet 54 ud af 62 børn) og den ene af disse tillige positiv ved øjen– og trakeapodning. Et barn på 3 måneder var positiv ved svælgpodning.

Aldersgrupper og køn

Generelt var der et fald i incidensen af undersøgte mænd og kvinder fra 2018 til 2021, tabel 4. Imidlertid sås en stigning i undersøgelsesincidensen for begge køn i aldersgruppen 15-19 år og 20-24 år, samt for kvinder i alderen < 1 år og 10-14 år. Overordnet var incidensen af undersøgte mænd (2.706 pr. 105) betydeligt lavere end andelen af undersøgte kvinder (6.570 pr. 105). Dette gør sig gældende i alle aldersgrupper, bortset fra mænd < 1 år og 50+ år. I 2020 var incidensen totalt og for alle aldersgrupper for både mænd og kvinder lavere end i 2019. Andelen af undersøgte mænd faldt med 14% (413 pr. 105) og for kvinder 7% (459 pr. 105), sammenlignet med 2019. Fra 2018-2021 steg positivraten blandt undersøgte personer for både mænd og kvinder, med henholdsvis 2,7 og 0,7 procentpoint. Den største stigning var i aldersgruppen 15-19-årige, hvor positivprocenten i 2021 var på 36% for mænd og 26% for kvinder. Ligeledes bemærkes det, at der er sket en stor stigning i positivraten i alderen 10-14 år for begge køn.

Bemærkelsesværdigt er det, at der for begge køn var betydeligt færre antal undersøgte i 2020, men positivprocenten var betydeligt højere end i 2019.

Tabel 4. Antal henholdsvis mænd og kvinder undersøgt for klamydia pr. 100.000 indbyggere samt positivrate, fordelt på aldersgrupper, 2018 til 2021

Landsdele og køn

Totalt og i de fleste landsdele faldt antallet af undersøgte mænd og kvinder (pr. 105 indbyggere) i 2021 sammenlignet med 2018, med et større dyk i 2020. På tværs af landet er andelen af undersøgte kvinder mere end dobbelt så høj som antallet af mænd. På landsplan var positivraten stigende for begge køn fra 2018 til 2021 og var 20% for mænd og 11% for kvinder. For kvinder i København by og Østsjælland var positivraten uændret, mens den i Vest- og Sydsjælland og på Bornholm var let faldende.

Tabel 5. Antal henholdsvis mænd og kvinder med oplyst landsdel undersøgt for klamydia pr. 100.000 indbyggere samt positivrate, 2018 til 2021

Undersøgelse af mænd for klamydia i rektum

Incidensen af mænd undersøgt for klamydia i rektum steg fra 153 i 2018 til 232 i 2021. Incidensen var stigende overalt i landet, med undtagelse af Østsjælland og Fyn. I samme periode steg antallet af påviste klamydiatilfælde med 46%, fra 889 til 1.294 tilfælde, hvorimod positivraten var praktisk taget uændret (20% henholdsvis 19%). Særligt observeres en kraftig stigning i antallet af undersøgelser og klamydiatilfælde i Nordjylland. På trods af disse forskelle mellem landsdele blev der i 2020 på landsplan observeret et fald i antallet af undersøgte mænd, mens antallet af påviste klamydiatilfælde samt positivrate var steget, sammenlignet med 2019.

Tabel 6. Mænd undersøgt for klamydia i rektum samt positivrate fordelt på landsdele, 2018 til 2021

Lymphogranuloma venereum

Der blev på SSI foretaget specifik LGV-undersøgelse med NAT (nucleic acid amplification test) for 1.236 patienter (858 mænd, 374 kvinder og fire af uoplyst køn). Antallet af ano-rektale prøver var 1.048 (762 mænd, 282 kvinder og fire fra personer af uoplyst køn). Siden 2018 er antallet af undersøgte mænd steget, og det samme gælder andelen heraf af ano-rektale podninger. Der foretages LGV-undersøgelse for 59% af mænd med anorektal klamydia, hvilket er en stigning på seks procentpoint fra 2018. Imidlertid er incidensen af påvist LGV faldet drastisk siden 2019 og påvistes hos kun 16 mænd (2%) i 14 ano-rektale prøver og to prøver uden oplyst podested.

Tabel 7. Antal undersøgte personer for LGV med anatomisk lokalisation, samt antallet af påviste tilfælde, 2018 til 2021

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 47/2022.