Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Klamydia 2018

Data fra MiBa

Siden 2015 er overvågning af klamydia (okulo-genital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis) baseret på data fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). Data omfatter alle positive og negative resultater af undersøgelser for klamydia i én klinisk biokemisk afdeling og samtlige klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA'er) udtrukket fra MiBa. Data inkluderer personnumre, og sygdomsepisoder kan derfor afgrænses på individniveau. En ny sygdomsepisode er defineret ved, at der er over 42 dage mellem to prøvetagningsepisoder med positive resultater. Flere negative prøvetagningsepisoder inden for et kalenderår tælles som én negativ prøvetagningsepisode. For patienter med gyldigt personnummer indhentes oplysninger om kommunekode og dermed landsdel og region fra cpr. I nærværende årsrapport for 2018 angives flere steder tal fra 2017 til sammenligning. På grund af løbende opdatering af data i MiBa er enkelte af disse tal en smule forskellige fra tilsvarende tal offentliggjort i EPI-NYT 38/18.

Andre data

Der udføres i et ukendt omfang undersøgelse for klamydia i private laboratorier, der annoncerer via internettet. Sådanne data indgår ikke i nærværende årsrapport.
Ved fund af klamydia i rektum eller ved formodning om, at der kunne foreligge lymphogranuloma venereum (LGV; EPI-NYT 20/2008), indsender nogle KMA'er og venereaklinikker materiale til SSI med henblik på relevant specialundersøgelse.

Klamydiaforekomst

I 2018 blev 275.760 personer undersøgt for klamydia (267.862 i 2017), og antallet af påviste tilfælde var 33.415 (32.931 i 2017), tabel 1. Den årlige incidens var 575 pr. 105 (570 pr. 105 i 2017 og 594 pr. 105 i 2016). I perioden 2004-2015 var klamydiaovervågning baseret på kvartalsvise rapporteringer fra laboratorierne, og ved beregning af positivraten måtte der som nævner anvendes antallet af analyser. Med data udtrukket fra MiBa fra og med 2010 er der som nævner anvendt antal undersøgte personer. Derfor er positivraten på 9 % i 2015 (tidligere metode) ikke umiddelbart sammenlignelig med den MiBa-baserede positivrate på 12,1 % i 2018. Forskellene mellem de to opgørelsesmetoder er beskrevet i EPI-NYT 34/16.

Køn og kommune var oplyst for 32.737 patienter, og køn og alder var oplyst for 32.931 patienter. Dette er årsagen til små forskelle i positivraterne i nogle af de følgende tabeller.

Tabel 1. Antal analyser, antal undersøgte personer og antal laboratoriepåviste klamydiatilfælde, 2004-2018. Antal tilfælde i procent af antal analyser og antal undersøgte personer

Fordeling af tilfælde og incidens efter køn og aldersgruppe fremgår af tabel 2. Mænd udgjorde 41 % af de diagnosticerede tilfælde. Denne andel har været jævnt stigende fra 23 % i 1994 til 38 % i 2009-2012 og var 40 % i 2017. For begge køn var hovedparten af antal tilfælde 15-29 år: 80 % blandt mænd og 88 % blandt kvinder, helt som i 2017. Incidensen var også væsentligt højere i denne aldersgruppe end i gruppen på 30 år og derover. Sammenlignet med 2017 var incidensen for mænd steget eller uforandret i alle aldersgrupper undtagen 40-44 år og 45-49 år, hvor den var faldet. For kvinder faldt den i alle aldersgrupper undtagen de 15-19-årige og alle fra 35 år og opefter.

Tabel 2. Alders- og kønsspecifik fordeling af klamydia for 33.415 tilfælde med kendt alder og køn, 2018, og aldersspecifik incidens i 2017 (n = 32.827)

Incidenserne var højere i 2018 end i 2017 for stort set alle kombinationer af køn og ét-årsaldersklasse. Den højeste incidens blandt mænd var hos de 21-årige (i 2017 blandt de 20-årige). For kvinder var incidensen højest blandt de 19-årige ligesom i 2017.

Figur 1. Incidens af laboratoriepåvist klamydia, mænd og kvinder 15-29 år, 2012, 2014, 2016, 2017 og 2018

Klamydiatilfældenes geografiske fordeling

Både totalt og i de fleste landsdele steg incidensen for begge køn i 2018 sammenlignet med 2017, tabel 3.
Incidensen faldt blandt mænd i Københavns omegn, på Bornholm og i Vestjylland og Nordjylland. For kvinder faldt den i Københavns omegn, på Bornholm, i Østsjælland og i Østjylland
Ratio mellem incidens for mænd og kvinder var uændret i landet som helhed, men faldt i Københavns omegn og Vestjylland og steg i Nordsjælland og Østsjælland.

Tabel 3. Laboratoriepåvist klamydia 2018 og 2017 fordelt på landsdel og køn: Incidens og M/K ratio (*)

Diagnostik

Blandt de positive prøver var 89 % indsendt af praktiserende læger og 11 % af hospitaler (henholdsvis 90 % og 10 % i 2017). Alle tilfælde blev påvist med nukleinsyreforstærkningsmetoder. Alle laboratorier indberettede positive fund i urinprøver.

Klamydia blev påvist i urinprøve i 13.296 tilfælde, dvs. 40 % af alle tilfælde (40 % i 2017). Blandt de positive urinprøver var 86 % fra mænd (87 % i 2017). Urin var anvendt som prøvemateriale hos 85 % af mænd med klamydia (89 % i 2017 og 87 % i 2016).

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 145 børn under 15 år (153 i 2017), heraf var 80 i alderen 1-14 år (93 i 2017).
I aldersgruppen 10-14 år var antallet af klamydiatilfælde 8 for drenge og 69 for piger (henholdsvis 9 og 74 i 2017). Incidensen pr. 105 blandt 10-14-årige var for piger 42 (45 i 2017) og for drenge 5 (5 i 2017), tabel 2.
Formodentlig seksuelt overført klamydia (inklusive fund i svælg og rektum) påvistes hos 69 piger, heraf 51 på 14 år, 16 på 13 år og to på 12 år. Syv 14-årige og én 13-årig dreng fik påvist klamydia i urin/uretra.
Hos 62 børn under 1 år med klamydia var diagnosen baseret på prøver fra øjne. Heraf var 54 under én måned, syv var én måned gammel, og ét barn var to måneder gammel. To seks uger gamle børn fik påvist klamydia i svælgpodning, og den ene af disse tillige i en øjenpodning

Den undersøgte population

Aldersgrupper og køn

Incidensen af undersøgte personer var lige som tidligere betydeligt lavere blandt mænd (2.792 per 105) end blandt kvinder (6.683 per 105), tabel 4, og dette gjaldt alle aldersgrupper på nær de 0-årige og ≥ 50-årige.
Incidensen af undersøgte personer var for både mænd og kvinder en anelse højere i 2018 end i 2017 i de fleste aldersgrupper, men var faldet for piger i alderen 10-14 år. Positivraten, både totalt og for de enkelte aldersgrupper, var praktisk taget uændret.

Tabel 4. Antal personer med oplyst køn og alder i forskellige aldersgrupper undersøgt for klamydia pr. 100.000 indbyggere samt positivrate blandt undersøgte personer, 2018 og 2017

Landsdele og køn

Både totalt og i de fleste landsdele steg antallet af undersøgte mænd og kvinder pr. 105 sammenlignet med til 2017, men stigningerne var dog særdeles små, tabel 5.

På landsplan var positivraten en smule lavere for både mænd (17,0 %) og kvinder (10,2 %) end i 2017 (henholdsvis 17,3 % og 10,3 %). For både mænd og kvinder sås et beskedent fald i positivraten i Københavns omegn og på Bornholm.

Tabel 5. Antal personer med oplyst køn og landsdel i forskellige landsdele undersøgt for klamydia pr. 100.000 indbyggere samt positivrate blandt undersøgte personer, 2018 og 2017

Undersøgelse af mænd for klamydia i rektum

Incidensen af undersøgelse af mænd i rektum, tabel 6, steg i 2018 til 153 pr. 100.000 (136 pr. 100.000 i 2017). Den steg i samtlige landsdele på nær Vestjylland og Østjylland.

Rektal klamydia blev påvist hos 889 mænd (734 i 2017). Positivraten var steget, dels på landsplan, dels i samtlige landsdele, på nær Østjylland og Nordjylland. Den var især steget i Vestjylland.

Tabel 6. Mænd undersøgt for klamydia i rektum, 2018 og 2017, landsdele og positivrate

Lymphogranuloma venereum

Der blev indsendt materiale til SSI til LGV-undersøgelse for 823 patienter (516 mænd, 304 kvinder og 3 af uoplyst køn). Antallet af ano-rektale prøver var 710 (469 mænd, 240 kvinder og én fra en person af uoplyst køn). Der foretages således LGV-undersøgelse for 53 % af mænd med rektal klamydia.

LGV påvistes hos 63 mænd (13 %) i alderen 23-63 år (i 54 ano-rektale prøver, 1 uretralprøve, 1 urinprøve og 7 prøver af uoplyst art). To kvinder på 21 og 24 år fik påvist LGV i rektum.