Uge 38 - 2018

Klamydia 2017

Klamydia 2017

 • I 2017 var antallet af laboratoriepåviste klamydiatilfælde 32.931 (3,5 % lavere end i 2016).
   
 • Der blev undersøgt 267.862 personer (1,5 % flere end i 2016).
   
 • Mænd udgjorde fortsat kun 40 % af alle påviste tilfælde, og andelen af positive prøver blandt mænd er meget højere end blandt kvinder.
   
 • Forekomsten af klamydia er stadigt højest blandt unge i alderen 15-29 år men faldt i forhold til 2016. Dette fald kan hænge sammen med en faldende prøvetagningsaktivitet i denne aldersgruppe.
   
 • Prøvetagningsaktiviteten blandt personer på 30 år og derover er meget høj og positivraten er relativt lav.
   
 • Antallet af tilfælde pr. 100.000 piger i alderen 10-14-år faldt fra 50 i 2016 til 45 i 2017.
   
 • Der opfordres til øget opmærksomhed på oplysning om sikker seksuel adfærd, øget prøvetagning og partneroplysning i aldersgruppen 15-29 år, især blandt mænd.
   
 • Azithromycin og doxycyklin anses for at være lige effektive ved behandling af ukompliceret klamydia. I Danmark anvendes azithromycin i langt de fleste tilfælde.
   
 • Der er i Danmark en høj og stigende forekomst af azithromycinresistens blandt Mycoplasma genitalium. For at bremse denne resistensudvikling bør det overvejes, at ændre standardbehandlingen af klamydia til doxycyklin.

Opgørelsen om påviste klamydiainfektioner (okulo-genital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis) er baseret på data fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og omfatter alle positive og negative resultater af undersøgelser for klamydia. En ny sygdomsepisode er defineret ved, at der er over 42 dage mellem to prøvetagningsepisoder med positive resultater. Flere negative prøvetagningsepisoder inden for et kalenderår tælles som én negativ prøvetagningsepisode.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2017 henvises til årsopgørelse over klamydia.

I 2017 blev der undersøgt 267.862 personer for klamydia (263.969 i 2016), og antallet af påviste tilfælde var 32.931 (34.132 i 2016). Den årlige incidens var 570 pr. 105 (594 pr. 105 i 2016 og 558 pr. 105 i 2015).

I 2017 var antallet af personer undersøgt for klamydia dermed 1,5 % højere og antallet af påviste tilfælde 3,5 % lavere end tilsvarende antal i 2016, og positivraten var faldt fra 12,9 % i 2016 til 12,3 %.

Umiddelbart synes det positivt, at flere undersøges for klamydia, og at det samlede antal påviste tilfælde var lavere i 2017 end 2016. Dog omfatter den nævnte stigning i antal undersøgte personer næsten udelukkende personer på 30 år og derover, hvor positivraten er væsentligt lavere end i den undersøgte population som helhed, hvorimod der var faldende prøvetagningsaktivitet i aldersgruppen 15-29 år, der har den højeste forekomst af klamydia. Den faldende positivrate kan derfor også være udtryk for en uhensigtsmæssig aldersmæssig fordeling af den undersøgte population.

For begge køn blev de fleste tilfælde påvist i aldersgruppen 15-29 år: 80 % blandt mænd og 88 % blandt kvinder. Incidensen var også væsentligt højere i denne aldersgruppe end i gruppen på 30 år og derover. Sammenlignet med 2016 faldt incidensen for begge køn for alle femårs aldersgrupper i intervallet 15-39 år. For mænd var der en lille stigning i incidensen blandt de 40-44-årige og en ret betydelig stigning blandt de 45-49-årige.

Mere end dobbelt så mange kvinder som mænd undersøges for klamydia, men mænds andel af de påviste tilfælde udgør stadig kun 40 %, og andelen af prøver hos mænd, der er positive for klamydia, er betydeligt højere i næsten alle aldersgrupper end blandt kvinder. Øget prøvetagning blandt mænd bør derfor finde sted.

Alt i alt tyder disse tal på, at testningsaktiviteten stadigt kan optimeres i forhold til køn og særlige aldersgrupper.

Der er grund til yderligere forstærket forebyggende indsats, navnlig blandt de 15-29-årige, især mænd. Der er behov for øget opmærksomhed på oplysning om sikker seksualadfærd, øget prøvetagningsaktivitet samt partneroplysning ved positive fund.

Antallet af mænd med påvist rektal klamydia steg yderligere i forhold til 2016, men der er store geografiske forskelle i, hvor hyppigt der tages prøver fra rektum. Ved fund af rektal klamydia hos mænd bør der undersøges for hiv, syfilis, og gonorré, og prøvematerialet bør undersøges for den variant af C. trachomatis, der kan forårsage lymphogranuloma venereum (LGV).

Til behandling af ukompliceret klamydia anbefaler Sundhedsstyrelsen azithromycin 1 g p.o. som éngangsdosis eller doxycyklin 100 mg x 2 p.o. i syv dage. Disse to stoffer er ligeværdige hvad angår effekt over for ukompliceret genital klamydia, og resistens over for dem anses for at være sjælden. Doxycyklin anbefales til behandling af ukompliceret rektal klamydia og til LGV, hvor behandlingsvarigheden dog er 21 dage.

Azithromycin anvendes i langt højere grad end doxycyklin til behandling af klamydia i Danmark. Dette må antages at være årsagen til, at der i Danmark er en væsentlig højere forekomst af azithromycinresistens blandt Mycoplasma genitalium, end tilfældet er i Sverige, hvor man anvender doxycyklin til behandling af klamydia og urethrit/cervicit af ukendt ætiologi. Hvis denne uheldige udvikling fortsætter i Danmark, kan infektion med M. genitalium blive en tilstand, der er meget vanskelig og kostbar at behandle.
For at bremse resistensudviklingen i M. genitalium bør det overvejes at ændre standardbehandlingen af klamydia til doxycyklin, i lighed med andre europæiske anbefalinger

(S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe; K.D. Bjerre, Dataintegration og analysesekretariat (DIAS), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

19. september 2018