Kighoste - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Kighoste - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Laboratoriepåvist kighoste 2018

Denne opgørelse omfatter samtlige tilfælde af laboratoriepåvist kighoste i Danmark i 2018, påvist ved enten dyrkning, PCR eller serologi på en klinisk mikrobiologisk afdeling eller på Statens Serum Institut (SSI). Data er bearbejdede via automatiske registreringer i den danske mikrobiologidatabase (MiBa). En særskilt opgørelse over anmeldte tilfælde af kighoste hos børn under 2 år kan ses nedenfor.

Opgørelsen dækker kun tilfælde af kighoste, der er verificerede ved laboratoriediagnostik. Kighoste, hvor diagnosen udelukkende er stillet ud fra sygdomsbilledet, registreres således ikke. De påviste regionale forskelle i opgørelsen kan dermed delvist bunde i forskelle i anvendelsen af klinisk diagnostik og laboratoriediagnostik.

Der blev påvist i alt 1.023 tilfælde af kighoste i 2018, svarende til en incidens på 17,7 pr. 105. Den højeste forekomst blev set i august-september og i november-december, og niveauet var tilsvarende forekomsten i 2017. Antal tilfælde og incidens pr. landsdel i årene 2015 til 2018 fremgår af tabel 1. Data fra tidligere år kan findes under Overvågning i tal, grafer og kort.

Den højeste forekomst af kighoste i 2018 pr. landsdel var Fyn med 191 tilfælde, svarende til en incidens på 38,5 pr. 105. Incidensen for de øvrige landsdele lå mellem 7 og 28 pr. 105. Incidensen pr. 105 for landets fire største byer var på 18 for København (108 tilfælde), 16 for Aarhus (56 tilfælde), 60 for Odense (122 tilfælde) og 5 for Aalborg (11 tilfælde). Ser man på enkelte kommuner, var den højeste incidens i Nordfyn (64 pr. 105, 19 tilfælde), Ballerup (64 pr. 105, 31 tilfælde), Odense (60 pr. 105, 122 tilfælde), Allerød (59 pr. 105, 15 tilfælde) og Herlev (56 pr. 105, 16 tilfælde).

Tabel 1. Antal laboratoriepåviste tilfælde af kighoste og incidens pr. 105, fordelt på region og landsdel, 2015-2018

Forekomsten af kighoste pr. måned for de fem regioner i perioden 2016 -2018 ses i figur 1. Generelt for 2018 har Region Syddanmark ligget højt og især i juni og november måned, hvorimod Region Nordjylland generelt har ligget lavt.

Figur 1. Incidens af laboratoriepåvist kighoste pr. 105 pr. måned fordelt på region, 2016-2018

Aldersfordeling

Aldersfordeling samt aldersspecifik incidens af kighoste fremgår af tabel 2 og figur 2. Den højeste incidens var blandt små børn under 1 år (se "Kighoste hos børn under 2 år" nedenfor), samt ældre børn i alderen 8 til 17 år. På figur 2 er det tydeligt at se et dyk ved de 5-6-årige, svarende til effekten af 5-års boostervaccinen.

Der var i lighed med tidligere år en overvægt af kvinder med en K/M ratio på 1,4.

Tabel 2. Antal tilfælde af laboratoriepåvist kighoste samt aldersspecifik incidens pr. 105, 2015-2018

Antal tilfælde i 2018 fordelt på alder og køn fremgår af figur 2.

Figur 2. Antal tilfælde af laboratoriepåvist kighoste, fordelt på alder og køn, 2018

Figur 3 viser aldersfordelingen fordelt på landsdele. Der var en vis variation i aldersfordelingen med en overvægt af voksne på Bornholm, i Østsjælland og i Sydjylland samt en overvægt af børn og unge i København, på Fyn og i Vestjylland.

Figur 3. Aldersfordeling i procent for laboratoriepåvist kighoste, fordelt på landsdel, 2018

Diagnostisk metode

I lighed med tidligere år var PCR den mest anvendte metode (80,8 %) til påvisning af kighoste. Serologi blev anvendt i 19,2 % af de påviste tilfælde, og ingen tilfælde blev påvist ved dyrkning.

Serologi bør kun anvendes til kighostediagnostik blandt personer i alderen 8 år og ældre, da antistoffer fra kighostevaccinationer kan interferere med analysen i et par år efter vaccinationen. Serologi er særligt velegnet til diagnostik af voksne, hvilket også fremgår af metodefordelingen i forhold til alder, figur 4. PCR og serologi komplementerer hinanden, idet PCR kun er anvendelig i de første 2 - 3 uger af sygdomsforløbet, og serologi først efter et par ugers symptomer.

Figur 4. Fordeling af antal laboratoriepåviste tilfælde af kighoste efter diagnostisk metode og alder, 2018

Analyserede prøver i laboratorierne

Ved hjælp af den danske mikrobiologidatabase (MiBa) kan antallet af prøver, der analyseres med henblik på påvisning af kighoste, overvåges. Således er det tydeligt, at prøveantallet steg kraftigt under epidemien i 2016, tabel 2. Desuden ses det, at prøveantallet i årene 2017 og 2018 var på et højere niveau end i årene før epidemien, med samtidigt med en lavere andel af positive fund. Især er prøveantallet blandt voksne steget. Dette tyder på en øget bevidsthed om kighoste i befolkningen.

Tabel 3. Antal undersøgte prøver for kighoste samt antal og andel af positive prøver, fordelt på aldersgrupper, 2014-2018

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, såfremt tilfældet er laboratoriepåvist. Der blev rykket for 35 % af disse anmeldelser, idet der ikke var modtaget en anmeldelse inden for en måned efter positiv diagnostik.

I 2018 blev der anmeldt i alt 104 børn under 2 år med kighoste, ligeligt fordelt mellem kønnene. Forskelle i antal laboratoriepåviste (n=94) og anmeldte tilfælde under 2 år skyldes forskellig registrering og opgørelse omkring årsskiftet. Aldersfordeling i måneder for børn under to år fremgår af figur 5. Den yngste var kun 9 dage gammel, da der var positiv diagnostik. På anmeldelsen var oplyst, at moderen havde hostet i flere måneder, men der var ikke indsendt prøver til undersøgelse for kighoste.

Blandt de 104 anmeldte børn under 2 år var 43 børn (41 %) uvaccinerede, mens 15 (14 %) havde fået alle tre primære kighostevaccinationer (DiTeKiPol/Hib® eller Hexyon®)

Figur 5. Anmeldte kighostetilfælde hos børn under 2 år, fordelt på alder i måneder og eventuel indlæggelse, 2018

Indlæggelse

Blandt de 104 anmeldte tilfælde var i alt 57 (55 %) indlagt én eller flere dage, figur 6. Blandt børn under 5-månedersalderen, som højest har fået én vaccination, var 36 ud af 43 (84 %) indlagt. Som det ses, er det de små uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn, som bliver hårdest ramt af sygdommen og må indlægges på hospital. Omvendt var kun tre af 21 børn (14 %) på 12 måneder og derover indlagt.

Figur 6. Anmeldte kighostetilfælde under 2 år, fordelt på vaccinationsstatus og eventuel indlæggelse,  2018

Baseret på anmeldelserne blev der i 2018 ikke registreret dødsfald på grund af kighoste i denne aldersgruppe. Ved efterfølgende opslag i CPR-registreret kunne der fortsat ikke påvises dødsfald relateret til kighoste.

Smitteforhold

Smittekilden var kendt for 50 % af de anmeldte børn. Blandt kendte smittekilder udgjorde søskende og andre husstandsmedlemmer 65 %. Derudover sås smitte i dagpleje/institution eller søskendes institution. Der forekom også smittespredning på forældres arbejdsplads. Således var det anført på flere anmeldelser, at forældre var blevet smittet med kighoste på deres arbejdsplads som enten sygeplejerske på en neonatalafdeling eller en anden sygehusafdeling, som dagplejemoder eller som lærer og havde bragt smitten hjem til egne børn. På tre af anmeldelserne stod desuden anført, at der var tale om et bevidst fravalg af børnevaccination.

Smitteland

For langt de fleste børn var smitteland opgjort som Danmark (96 %), for de resterende var mulige smittelande Marokko, Makedonien, Ukraine eller ukendt.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 15/19.