Influenzasæsonen - opgørelse over sygdomsforekomst 2018/19

Influenzasæsonen 2018/19

Influenzasæson 2018/19 var domineret af influenza A (H1N1)pdm09, men sidst på sæsonen udgjorde influenza A (H3N2) den største andel af de påviste tilfælde. Der var meget få tilfælde af influenza B. Selvom både antallet af personer der fik påvist influenza, og antallet af personer der selv rapporterede om influenzalignende symptomer via Influmeter i en enkelt uge slog rekord i forhold til, hvad der tidligere er målt, var influenzaaktiviteten samlet set på et middelniveau i forhold til tidligere sæsoner. Der blev givet flere vaccinationer til alle risikogrupper i forhold til sidste sæson. Vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover steg fra 50 % i 2017/18 til 52 % i 2018/19. Sæsonens influenzavacciner gav god beskyttelse imod influenza A (H1N1)pdm09-virus men ikke overfor influenza A (H3N2) sidst på sæsonen, hvilket resulterede i en samlet set moderat effektivitet af sæsonens influenzavacciner.

Metoder til overvågning af influenza

Forekomst af influenzalignende sygdom (ILS) blev fra uge 40, 2018 til uge 20, 2019 rapporteret til sentinel-overvågningen af gennemsnitligt 130 praktiserende læger pr. uge, sammenlignet med 90 i forrige sæson. Forekomst af ILS blev også fulgt dagligt via den landsdækkende vagtlægebaserede overvågning og via akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden.

ILS i befolkningen blev overvåget igennem Influmeter, et web-baseret overvågningssystem, hvor alle med bopæl i Danmark frivilligt selv kan rapportere influenzalignende symptomer, uafhængigt af deres kontakt til sundhedsvæsenet.

Forekomsten af laboratorieverificeret influenza blev overvåget igennem Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og forekomst og evt. ændring af influenzavirus blev overvåget via indsendte prøver til Det Nationale Influenza Center for WHO på Statens Serum Institut (SSI).

Overvågning af influenzarelaterede indlæggelser foregik ved ugentlig datafangst fra eksisterende registre. Patienter med påvist influenza blev identificeret i MiBa, oplysninger om hospitalsindlæggelse, intensiv terapi og underliggende sygdom blev indhentet fra Landspatientregisteret og oplysninger om dødsfald for indlagte patienter fra cpr-registret. Grundet omlægninger i datastrukturen i Landspatientregisteret var det dog ikke muligt at opgøre det samlede antal af influenzarelaterede indlæggelser i denne sæson, og data blev kun opgjort til og med uge 5, 2019. 

Da borgere kan dø af influenza uden at komme i kontakt med sundhedsvæsenet og uden at få påvist influenza (fx beboere på plejehjem), vurderer SSI også dødeligheden i befolkningen generelt ved ugentlig indhentning af oplysninger om dødsfald fra cpr-registret. Overdødeligheden estimeres ved hjælp af statistiske modeller baseret på historiske data (overdødelighed = observeret dødelighed fratrukket forventet dødelighed). Ved at sammenholde overdødeligheden med oplysninger om influenzaaktiviteten kan det yderligere vurderes, hvor stor en del af overdødeligheden der kan tilskrives influenza.

Oplysninger om antallet af influenzavaccinerede blev indhentet fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV), og oplysninger fra MiBa og Det Nationale Influenza Center blev anvendt ved beregning af vaccineeffektivitet.

Forekomst af influenzalignende sygdom

Andelen af patienter der kontaktede praktiserende læge med ILS var forhøjet fra uge 4, 2019 til og med uge 8, 2019, figur 1. I uge 5, 2019 nåede aktiviteten i almen praksis op på middelniveau, men faldt dog igen i uge 8 til et lavt niveau.

Figur 1. Influenzaaktiviteten i sentinelovervågning i sæson 2018/19

Influenzaaktiviteten i sentinelovervågningen var lavere end den foregående influenzasæson 2017/18, som var en langstrakt og hård sæson med høj influenzaaktivitet, men på niveau med sæsonen 2016/17, som var en sæson domineret af influenza A (H3N2), figur 2. I vagtlægeovervågningen lå konsultationsprocenten på niveau med forrige sæsoner, figur 3.

Figur 2. Influenzaaktiviteten i sentinelovervågning i sæson 2018/19 sammenlignet med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Influenzaaktiviteten i vagtlægeovervågning i sæson 2018/19 sammenlignet med de fem forrige sæsoner

Blandt Influmeterdeltagere rapporterede ca. 800 personer ugentligt selv deres symptomer. Der sås samme ILS-sæsonvariation i 2018/19 som i de foregående år, figur 4. I alt blev der registreret 417 personer med ILS blandt sæsonens 1515 deltagere. Det højeste antal tilfælde var i ugerne 6 til 8, hvor 4-6 % rapporterede symptomer svarende til ILS. Dette er den højest målte ILS-aktivitet siden Influmeters start i 2013.

Figur 4. Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende sygdom i sæson 2018/19,.den.højeste og laveste rapporterede forekomst i sæson 2013/14 - 2017/18, fordelt på uge, samt grænseværdi

Laboratoriediagnostik MiBa

Udtræk fra MiBa viste, at 57.469 patienter blev undersøgt for influenza fra uge 40, 2018 til uge 20, 2019. Heraf var 11.645 positive for influenza (20 % af de testede), 11.522 for influenza A (20 %) og 123 positive for influenza B (0,2 %), figur 5. Antallet af influenzaprøver er steget kraftigt de seneste år, formentlig pga. stigende anvendelse af influenza-hurtig-tests lokalt på mange hospitalsafdelinger. Herved blev antallet af prøver undersøgt for influenza i 2018/19-sæsonen det højeste siden 2010. Andelen af positive prøver var dog lavere end sidste år, hvor den samlede positiv-procent nåede op på 29 %. Figur 6 viser antallet af laboratoriepåviste tilfælde af influenza i denne sæson sammenlignet med de 5 forrige sæsoner.

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent påvist med influenza blandt testede.personer

Figur 6. Laboratoriepåvist influenza i sæson 2018/19 sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Laboratorieovervågning Statens Serum Institut

Det Nationale Influenza Center for WHO på SSI har i løbet af sæsonen modtaget i alt 5.686 prøver til undersøgelse og karakterisering af influenzavirus, heraf 776 indsendt af sentinellæger, 121 diagnostiske prøver indsendt af praktiserende læger og andre laboratorier, og 4.789 influenzapositive overvågningsprøver diagnosticeret og indsendt af de klinisk mikrobiologiske afdelinger. Fordelingen af patienter på identificerede virusstammer fremgår af tabel 1. I alt 55 % af de indsendte prøver blev subtypet i løbet af sæsonen (alle indsendte sentinel- og diagnostiske prøver blev subtypet, mens dette kun gjaldt stikprøver af overvågningsprøverne). Af de typede prøver var 99,7 % influenza A-virus og 0,3 % influenza B-virus. Af influenza A-virus, udgjorde subtypen H1N1pdm09 60 % og subtypen H3N2 40 %. Subtypen H1N1pdm09 dominerede det meste af sæsonen, mens H3N2 udgjorde den største andel af subtypede prøver i de sidste uger af sæsonen, figur 7.

Tabel 1. Subtypefordeling af influenzavirusprøver karakteriseret på Det Nationale Influenza Center på SSI, sæson 2018/19

 

Figur 7. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI i sæson 2018/19

SSI foretog PCR-baseret undersøgelse af 897 luftvejsprøver for flere end 20 kendte luftvejsvirus. 558 prøver var positive, heraf var 367 (66 %) positive for influenza og 191 (34 %) var positive for andre luftvejsvirus. Rhinovirus (11 %) og coronavirus (8 %) var den næsthyppigste gruppe af virus efterfulgt af respiratorisk syncytial virus (6 %), parainfluenzavirus (4 %), human metapneumovirus (3 %), adenovirus (1 %) og enterovirus (0,4 %) figur 8.

Figur 8. Luftvejsvirus diagnosticeret ved SSI* i sæson 2018/19

Antiviral resistens

Det Nationale Influenza Center for WHO på SSI har det nationale ansvar for at undersøge influenzaprøver fra patienter, der sættes i antiviral behandling for antiviral resistens. I alt blev der modtaget 113 prøver fra 58 patienter i sæson 2018/19, og analyserne pågår stadig. Herudover blev 305 overvågningsprøver i sæsonen 2018/19 tilfældigt udvalgt og undersøgt for resistens overfor neuraminidasehæmmerne oseltamivir (Tamiflu®) og zanamivir (Relenza). Der blev fundet resistensgivende mutationer overfor Tamiflu i en enkelt prøve, men da dette var et enkeltstående fund tyder intet på cirkulation af antiviralt resistente influenzavirus i Danmark. De nuværende cirkulerende influenzavirus er alle naturligt resistente overfor ion-kanal-hæmmerne Amantadin og Rimantadin.

Influenzarelaterede Indlæggelser

Grundet omlægninger i datastrukturen i Landspatientregisteret var det ikke muligt at opgøre det samlede antal influenzarelaterede indlæggelser i denne sæson, hvorfor data kun blev opgjort til og med uge 5, 2019.

Fra uge 40, 2018 til og med uge 5, 2019 blev i alt 1.692 patienter med laboratoriebekræftet influenza indlagt på hospital ifølge Landspatientregisteret, figur 9. I alt 1.675 havde influenza A (99 %), 17 havde influenza B (1 %). Den mediane alder var 57 år. I alt 84 % havde underliggende risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza. I alt 113 (7 %) modtog intensiv behandling. De hyppigste risikofaktorer for indlagte patienter var henholdsvis kronisk lungesygdom/astma (909 patienter, 54 %), alder ≥65 år (648 patienter, 38 %), og hjerte-kar-sygdom (563 patienter, 33 %). For 272 patienter (16 %) var der ikke nogen oplysninger om risikofaktorer. Ingen af de indlagte patienter var registreret som døde inden for 30 dage efter den seneste positive influenzatest. Størstedelen af de indlagte patienter (72 %) var ikke registreret som influenzavaccineret.

Figur 9. Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i sæson 2018/19* sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Dødelighed

I løbet af influenzasæson 2018/19 var der en signifikant forhøjet influenzarelateret dødelighed i befolkningen i perioden fra uge 5 til og med uge 7, 2019. Den samlede estimerede overdødelighed relateret til influenza for hele 2018/19-sæsonen var på 790 dødsfald, tabel 2. Dette er en del færre end i forrige sæson (2017/18), som var sæsonen med den højeste samlede influenzarelaterede dødelighed observeret i en sæson siden 2010/11, hvor overvågningen af overdødelighed begyndte.

Tabel 2. Estimeret dødelighed relateret til influenza, fordelt på aldersgruppe og influenzasæson

Vaccinationsdækning

Sæsoninfluenzavaccination blev tilbudt gratis til særlige persongrupper i perioden fra 1. oktober 2018 til og med 31. december 2018, og yderligere for gravide i 2. og 3. trimester og personer med immundefekt og deres kontakter frem til 1. marts 2019, EPI-NYT 39/18.

Ifølge oplysninger fra DDV blev 762.500 borgere i risikogrupper vaccineret, heraf 588.000 borgere på 65 år og derover (inklusiv borgere der er vaccineret gratis fx på arbejdspladsen), 131.400 kronisk syge, 22.100 førtidspensionister, 16.900 gravide og 4.000 husstandskontakter til personer med immundefekt. Der blev givet flere vaccinationer til alle risikogrupper i forhold til sæson 2017/18. Vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover steg fra 50 % i 2017/18 til 52 % i 2018/19. Der blev registreret næsten 83.400 vaccinationer givet til personer under 65 år, der ikke tilhører en risikogruppe, hvilket også var lidt højere end sidste sæson. Antal influenzavaccinationer givet til risikogrupper og tilslutning til vaccination blandt personer fyldt 65 år, fordelt på landsdel og kommune, kan findes på www.ssi.dk/data.

Influenzavaccineeffektivitet

Ved at koble oplysninger om prøver undersøgt for influenza fra MiBa med vaccinationsdata fra DDV og influenzavirustypedata fra Det Nationale Influenza Center kunne SSI i et test-negativ case-kontrol-design beregne influenzavaccineeffektiviteten (VE).

Den samlede VE overfor influenza i denne sæson var 30 % (95 % CI: 25-34 %), men varierede efter type af influenza. Influenza A (H1N1)pdm09 VE var samlet set 46 % (95 % CI: 39-52 %) og noget højere blandt de yngre aldersgrupper, som eksempel 70 % (95 % CI: 44-84 %) blandt de 0-17 årige, og 32 % (95 % CI: 18-44 %) blandt de ældre >= 65 år. Der var ingen signifikant effekt af vaccinen overfor Influenza A (H3N2), hvilket var forventet, idet det virus der cirkulerede, havde ændret sig i forhold til virusstammen i vaccinen. Estimaterne er justeret for alder, køn, underliggende sygdom og kalendermåned.

Influenzavaccine 2019-2020

WHO´s anbefaling til næste 4-valente sæsonvaccine er følgende:

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-lignende virus (NYT VIRUS)
   
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virus (NYT VIRUS)
   
 • B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87-linjen)
   
 • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (B/Yamagata/16/88-linjen).

Ved brug af 3-valente vacciner anbefales det at anvende B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87-linjen) som influenza B-virusdelen.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 22/23-2019.