Hiv - opgørelse over sygdomsforekomst 2021

Hiv 2021

 • I 2021 blev der anmeldt 81 personer med nydiagnosticeret hiv, samt 51 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 60 danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere, smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 21 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 21 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 41 mænd, der har sex med mænd (MSM), 29 heteroseksuelt smittede (HTX), hvoraf 16 var mænd og 13 var kvinder, syv var anmeldt som stofbruger og fire havde uoplyst smittemåde.
   
 • 80% af MSM og 34% af HTX var smittet i Danmark.
   
 • Blandt nydiagnosticerede MSM var 32% indvandrede. Andelen var 52% for HTX.
   
 • Blandt MSM var 38% sent testet. Det samme gjaldt for 78% af HTX.
   
 • Indvandrere, asylansøgere m.m. bør testes for hiv hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark. Dette giver mulighed for hurtig behandling af hiv-positive og nedsætter risiko for videresmitte.
   
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke konsekvent bruger kondom, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned og eventuelt tilbydes PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
   
 • Behandling straks efter diagnosen gør, at personer der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
   
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer:
   
  - kondombrug
   
  - TasP (Treatment as Prevention, dvs. kun ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling).
   
  - PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
   
  - PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).

 I 2021 blev der anmeldt 132 tilfælde af hiv, heraf 109 mænd og 23 kvinder, tabel 1.

Tabel 1. Alle personer anmeldt med hiv i Danmark, fordelt på alder og køn, 2020 og 2021 

I 2021 var medianalderen for mænd 41 år (spændvidde 6-76 år) og 42 år (spændvidde 2-60 år) for kvinder.

Blandt de 132 anmeldte tilfælde var 51 personer (39%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var to danskfødte.

Tre børn under 10 år, som blev diagnosticeret i 2021, var alle adopteret fra lande med høj forekomst af hiv. Ingen børn var smittet i Danmark.

Boks 1. Det estimerede antal hiv-positive i Danmark, den udiagnosticerede andel samt antallet af sent testede pr. 31. december 2021

Nydiagnosticerede hiv-positive i 2021: 81
Heraf MSM: 41
Estimeret antal personer der lever med hiv i Danmark: 6.800
Heraf MSM: 3.750
Antallet af personer der lever med hiv i Danmark og har fået diagnosen hiv: 6.300
Heraf MSM: 3.500
Den udiagnosticerede andel (mørketallet): 500
Heraf MSM: 250
Andel sent testet (CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet) i 2021: 56% (40 ud af 71 med oplyst CD4-tal)
Blandt MSM var andelen 38% (14 ud af 37).

Herkomst, smitteland og smittemåde

Blandt de 81, der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 47 (58%) født i eller adopteret til Danmark og 34 (42%) var født i udlandet, herunder én turist, og én person, der opholdte sig illegalt i Danmark.

Der var anmeldt 41 mænd der har sex med mænd (MSM), 16 mænd der har sex med kvinder (MSK), 13 kvinder som har sex med mænd, syv stofbrugere og fire med ukendt smittevej. Tre af de 13 heteroseksuelt smittede kvinder var smittet i Danmark. Blandt de 16 heteroseksuelt smittede mænd var fire anmeldt som smittet i Danmark.

Ud af 41 MSM havde 40 oplyst smitteland og herkomstland. Blandt disse var 22 (55%) født i eller adopteret til Danmark og smittet i Danmark, ni (22%) var født i udlandet og smittet i Danmark, mens fem (13%) var født i Danmark og smittet i udlandet, og én mand var smittet i udlandet efter ankomsten til Danmark. Disse 37 udgør sammen med den enkelte dansker, der ikke havde oplyst smitteland, antallet af MSM, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til (93%). De sidste tre (7%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Blandt 29 HTX, der alle havde oplyst smitteland var seks (21%) født i eller adopteret til Danmark og smittet i Danmark, tre (10%) var født i udlandet og smittet efter ankomsten til Danmark, mens otte (28%) var født i eller adopteret til Danmark og smittet i udlandet. Én person var født i udlandet og smittet i Danmark. Disse 18 (62%) udgør tilsammen antallet af HTX, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til. De sidste 11 (38%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Ud over de seksuelt smittede var der anmeldt syv personer smittet ved i.v. stofbrug (én født i udlandet og smittet i Danmark, to født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark samt fire født i Danmark og smittet i Danmark). Endelig var fire personer anmeldt med ukendt smittemåde (alle født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark).

Graviditet

Der blev i 2021 fundet 18 gravide kvinder med hiv. Alle disse var kendte, og tidligere anmeldt med hiv i Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS).

Fald i antallet af anmeldte hiv-tilfælde

Siden 2017 er der set et kraftigt fald i antallet af anmeldte hiv-tilfælde, figur 1. Faldet ses især blandt personer, der er smittet i Danmark, og var sammenfaldende med introduktionen af PrEP (PreExposure Profylakse, hiv-medicin, der gives forebyggende og forhindrer hiv-smitte). Herudover er der i 2020-2021 efter al sandsynlighed testet færre for hiv på grund af nedlukning i forbindelse med covid-19 (for eksempel har AIDS-fondets Checkpoint været lukket i flere omgange i perioden).

Figur 1. Udviklingen i antallet af personer anmeldt med hiv 2010 – 2021. Alle anmeldte, nydiagnosticerede og nydiagnosticerede anmeldt som smittet henholdsvis i Danmark og udlandet

Blandt personer anmeldt med nydiagnosticeret hiv er det beskrevne fald ikke ligeligt fordelt på smittegrupperne. Faldet ses mest tydeligt blandt MSM, især i årene 2017-2019, hvor der ikke er et så tydeligt fald blandt HTX, hvorfor faldet sandsynligvis er relateret til PrEP. I årene 2020 - 2021 ses et parallelt fald i de to grupper, hvilket formentlig delvist kan tilskrives covid-19-relaterede omstændigheder.

Figur 2. Antallet af personer med nydiagnosticeret hiv anmeldt som henholdsvis homo- og heteroseksuelt smittet i Danmark, 2010-2021

Der ses en vis geografisk variation i faldet af anmeldte MSM fra 2020 til 2021, tabel 2.

Tabel 2. Antal personer nydiagnosticeret med hiv, fordelt på landsdel og smittemåde (HTX og MSM), 2021 og 2020

CD4-tal ved diagnosen – sent testede

Blandt de 81 personer diagnosticeret med hiv for første gang i 2020 forelå der hos 71 (88%) oplysninger om CD4-tal ved diagnosen og/eller oplysninger om nylig smitte (negativ test og/eller akut hiv-sygdom) eller op-lysning om aids ved diagnosen. For ni personer født i udlandet og én person født i Danmark kunne disse oplysninger ikke indhentes.

CD4-tallet er en markør for hiv-virus’ påvirkning af det cellulære immunforsvar. CD4-tal under 350 celler pr. µl blod har gennem længere tid været indikation for at begynde højaktiv antiretroviral behandling (HAART) i Danmark, hvis ikke patienten selv har ønsket at begynde tidligere. Retningslinjerne er siden august 2015 ændret, så alle, der diagnosticeres med hiv, tilbydes at begynde behandling med det samme, uanset CD4-tal ved diagnosen. CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet anvendes i denne opgørelse fortsat som markør for sent testede. Omvendt kan CD4-tallet ved diagnosen være meget lavt, hvis personen bliver testet kort efter smitten er sket, og kan derfor fejlagtigt opfattes som ”sen-tester” på baggrund af CD4-tallet. Når en person anmeldes med hiv til den nationale overvågning på Statens Serum Institut spørges der derfor specifikt til oplysninger, der kan vise, at det drejer sig om en ny-smittet person med lavt CD4-tal (symptomer på akut hiv, nylig negativ hiv test m.m.).

Blandt de 71 personer med oplyst CD4-tal på diagnosetidspunktet havde 40 (56%) et CD4-tal lavere end 350 celler pr. µl og/eller var diagnosticeret med aids, mens 31 (44%) havde CD4-tal på 350 eller derover eller var diagnosticeret med akut hiv, figur 3.

Blandt 37 MSM med oplyst CD4-tal var 14 (38%) sent testede (CD4-tal under 350 eller aids), mens 23 (62%) havde CD4-tal >349 eller tegn på nysmitte ved diagnosen. Blandt 27 HTX med oplyst CD4-tal var 21 (78%) sent testede, mens 6 (22%) havde CD4-tal >349 eller tegn på nysmitte ved diagnosen.

I 2020 blev 40% af MSM anmeldt som sent testede og i 2019 var tallet 51%. Det ser således ud til, at forbedringen fortsætter. Som tidligere nævnt, skal der dog tages forbehold for, at testaktiviteten kan have været påvirket af covid-19-situationen. Endvidere skal det bemærkes, at der blandt de 14 sent testede MSM var hele otte, der fik diagnosen aids samtidig med at de testede første gang for hiv, tre heraf på så sent et tidspunkt i forløbet, at man ikke kunne redde patientens liv.

I alt 27 heteroseksuelt smittede personer havde oplysninger om CD4-tal. Blandt disse var 21 (78%) sent testet. Otte af de sent testede blev diagnosticeret med aids samtidig.

Figur 3. Antallet af sent testede/ikke sent testede MSM og HTX fordelt på herkomst og smitteland for personer anmeldt med hiv i 2021

Seks af de syv personer anmeldt med i.v. stofbrug som smittemåde havde oplysninger om CD4-tal. Blandt dem var fire sent testet.

Blandt 13 personer med kendt indvandringsdato, som havde oplyst CD4-tal, og som var anmeldt som smittet før ankomsten til Danmark var 11 sent testet. Tre af disse var indrejst i 2021, og var således ”sent testet” i forhold til smittetidspunktet i hjemlandet. Men de øvrige otte havde opholdt sig i Danmark mellem et og fem år, før de blev testet for hiv. Sundhedsstyrelses vejledning fra 2013 anfører, at personer fra Afrika, Asien, Sydamerika og Østeuropa bør overvejes hiv-testet ved første kontakt med sundhedsvæsenet, uanset årsag til kontakten. Disse otte personer (hvoraf to blev anmeldt med aids samtidig), kunne være blevet fundet og behandlet på et tidligere tidspunkt, hvis man havde holdt sig til vejledningen.

Aids

I 2021 blev 16 af de 81 nydiagnosticerede med hiv (20%) anmeldt med aids, idet de blev diagnosticeret med en aids-definerende sygdom samtidig med hiv-diagnosen. Heriblandt var syv HTX, otte MSM og én i.v. stofbruger. Derudover blev der i 2021 anmeldt fire personer med aids, som var kendt med en hiv-diagnose fra tidligere, herunder én person, som indvandrede med kendt hiv, som ikke var i behandling. Den hyppigste aids-definerende diagnose var pneumocystis jirovecii-pneumoni.

I alt 33 hiv-anmeldte personer døde i 2021. Heraf, som omtalt, tre, der var diagnosticeret med både hiv og aids i 2021. De øvrige 30 var diagnosticeret mellem 1987 og 2020, og var mellem 29 og 79 år på dødstidspunktet. Da oplysninger i Dødsårsagsregisteret udkommer med mindst et års forsinkelse, er det ikke muligt i løbet af det aktuelle dødsår at vurdere, hvilken andel af de afdøde, der døde af en hiv-relateret sygdom, og hvem, der døde af noget andet. Retrospektivt er det dog erfaringen, at ca. en fjerdedel af dødsfald hos hiv-positive har en hiv-relateret årsag.

Checkpoint

Checkpoint er AIDS-fondets teststeder i København, Århus, Odense, Ålborg og på Frederiksberg for MSM og indvandrere, hvor man uden forudgående aftale kan blive testet for blandt andet hiv og syfilis og få svar med det samme. I alt syv mænd blev testet hiv-positive for første gang, fire danskere og tre indvandrere, alle var MSM.

I alt syv af de 81 nydiagnosticerede (9%) var testet i Checkpoint, og syv af de 41 nydiagnosticerede MSM (17%) var fundet i Checkpoint.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 48/2022