Uge 48 - 2022

Hiv 2021

Hiv 2021

I 2021 blev der anmeldt 132 tilfælde af hiv, heraf 109 mænd og 23 kvinder. Blandt de 132 anmeldte tilfælde var 51 personer (39%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var to danskfødte.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2021 henvises til årsopgørelsen over hiv 2021.

 • I 2021 blev der anmeldt 81 personer med nydiagnosticeret hiv, samt 51 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet.

 • Blandt de nydiagnosticerede var 60 danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere, smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 21 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 21 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.

 • Blandt de nydiagnosticerede var 41 mænd, der har sex med mænd (MSM), 29 heteroseksuelt smittede (HTX), hvoraf 16 var mænd og 13 var kvinder, syv var anmeldt som stofbruger, og fire havde uoplyst smittemåde.

 • 80% af MSM og 34% af HTX var smittet i Danmark.

 • Blandt nydiagnosticerede MSM var 32% indvandrede. Andelen var 52% for HTX.

 • Blandt MSM var 38% sent testet (CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet). Det samme gjaldt for 78% af HTX.

 • Indvandrere, asylansøgere m.m. bør testes for hiv hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark. Dette giver mulighed for hurtig behandling af hiv-positive og nedsætter risiko for videresmitte.

 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke konsekvent bruger kondom, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned.

 • Behandling straks efter diagnosen gør at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.

 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer:

  o Kondombrug

  o TasP (Treatment as Prevention, dvs. kun ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling).

  o PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).

  o PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).
 

Fortsat fald i antallet af nye hiv-diagnoser

I Danmark fortsætter den positive udvikling med færre nye hiv-diagnoser – især blandt mænd der har sex med mænd (MSM), som i Danmark er den gruppe, der er mest ramt af hiv, figur 1. I 2021 blev der således anmeldt 81 personer, der var nydiagnosticeret med hiv i Danmark mod 110 i 2020. Ud af dem var 41 MSM (51%) mod 61 MSM i 2020. MSM udgør altså stadig den største gruppe af nydiagnosticerede hiv-positive i Danmark. Blandt de 41 MSM var 28 (68%) født i Danmark og 10 (24%) var født i udlandet men smittet efter ankomsten til Danmark. Disse 38 MSM udgør således den gruppe, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til. De sidste tre MSM var smittet før de ankom til Danmark, og havde således ikke kunnet indgå i den danske forebyggelse.

Den danske forebyggelsesindsats mod hiv bygger både på tidlig og hyppig testning, på opstart af hiv-behandling straks efter diagnosen og på PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition), som har været tilbudt gratis til MSM siden 2018. Desuden er der mulighed for at få PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition), der udleveres fra infektionsmedicinske afdelinger.

Det gratis tilbud om PrEP må formodes at være hovedårsagen til det imponerende fald, og må således siges at være den største forebyggelsessucces i kampen mod hiv i Danmark.

EPI-NYT 2022 uge 48 figur 1

Blandt MSM var der 10 (24%) af dem for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til, som var født i udlandet. Denne høje andel svarer ikke til den andel, indvandrere udgør i Danmark, og peger således på, at der fortsat er et stort forebyggelsespotentiale i denne gruppe, om end tallene er små og derfor medfører en del usikkerhed.

Det samme gør sig gældende i næsten samme grad for heteroseksuelt smittede, som er født i udlandet, men kunne have haft glæde af den danske forebyggelsesindsats. I denne gruppe finder vi fire (22%) af de heteroseksuelt smittede, der ikke var smittet før ankomsten til Danmark. Også her er tallene dog små.

Ud over indsatsen for at forebygge hiv-smitte blandt indvandrere i Danmark er der et uudnyttet forebyggelsespotentiale i at teste indvandrere fra lande med høj forekomst af hiv, hurtigt efter ankomsten. Otte personer havde opholdt sig i Danmark mellem et og fem år, før de blev testet for hiv. Sundhedsstyrelses vejledning fra 2013 anfører, at personer fra Afrika, Asien, Sydamerika og Østeuropa bør overvejes hiv-testet ved første kontakt med sundhedsvæsenet, uanset årsag til kontakten. Disse otte personer (hvoraf to blev anmeldt med aids samtidig), kunne være blevet fundet og behandlet på et tidligere tidspunkt, hvis man havde holdt sig til vejledningen.

Afspejler fald i antal anmeldte et fald i testaktivitet på grund af covid-19?

Fra 2019 til 2020 var der et fald på 8% i antallet af hiv-test i Danmark. Fra 2020 til 2021 er tallet steget med 1%, hvilket kan betragtes som en stabilisering. Det fortsatte fald i antallet af positive hiv-tests kan således ikke forklares med et faldende antal test. Ikke desto mindre kan der muligvis forekomme en effekt af nedlukningen i form af en stigning i antal nydiagnosticerede i 2022-2023.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)