Hiv - opgørelse over sygdomsforekomst 2020

Hiv 2020

 • I 2020 blev der anmeldt 110 personer med nydiagnosticeret hiv, samt 54 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 83 danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere, smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 27 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 27 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 61 mænd, der har sex med mænd (MSM), 47 heteroseksuelt smittede (HTX), hvoraf 31 var mænd og 16 var kvinder, én var anmeldt som stofbruger og én havde uoplyst smittemåde.
   
 • 75% af MSM og 37% af HTX var smittet i Danmark.
   
 • Blandt nydiagnosticerede MSM var 36% indvandrede. Andelen var 43% for HTX.
   
 • Blandt MSM var 40% sent testet. Det samme gjaldt for 72% af HTX.
   
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke konsekvent bruger kondom, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned.
   
 • Behandling straks efter diagnosen gør at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
   
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer:
   
  - kondombrug
   
  - TasP (Treatment as Prevention, dvs. kun ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling).
   
  - PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
   
  - PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).

 I 2020 blev der anmeldt 164 tilfælde af hiv, heraf 134 mænd og 30 kvinder, tabel 1.

Tabel 1. Alle personer anmeldt med hiv i Danmark, fordelt på alder og køn, 2019 og 2020

I 2020 var medianalderen for mænd 41 år (spændvidde 18-78 år) og 39 år (spændvidde 2-60 år) for kvinder.

Blandt de 164 anmeldte tilfælde var 54 personer (33%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var otte danskfødte.

Antallet af anmeldte hiv-positive kan anskues på tre forskellige måder:

 • Hvor mange personer med hiv er i årets løb tilføjet den danske befolkning (ofte angivet som PLWH, People Living With HIV, eller PLWDH, People Living With diagnosed HIV).
 • Hvor mange personer er diagnosticeret med hiv i Danmark (altså nydiagnosticerede, som ikke allerede havde fået diagnosen hiv i udlandet).
 • Hvor mange nye hiv-diagnoser kunne i princippet være forebygget ved tiltag rettet mod befolkningen i Danmark (altså ikke personer, der allerede var hiv-positive, da de kom til Danmark).

I alle tre tilfælde er der sket et fald i antallet.

Boks 1. Det estimerede antal hiv-positive i Danmark, den udiagnosticerede andel samt antallet af sent testede pr. 31. december 2020

Nydiagnosticerede hiv-positive i 2020: 110
Heraf MSM: 61
Estimeret antal personer der lever med hiv i Danmark: 6.700
Heraf MSM: 3.700
Antallet af personer der lever med hiv i Danmark og har fået diagnosen hiv: 6.100
Heraf MSM: 3.400
Den udiagnosticerede andel (mørketallet): 600
Heraf MSM: 300
Andel med CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet i 2020: 55% (60 ud af 109)
Blandt MSM var andelen 40% (24 ud af 60)

Herkomst, smitteland og smittemåde

Blandt de 110, der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 67 (61%) danskfødte og 43 (39%) var født i udlandet.

Blandt 61 MSM var 28 (46%) født i Danmark og smittet i Danmark, 13 (21%) var født i udlandet og smittet i Danmark, mens 11 (18%) var født i Danmark og smittet i udlandet. Disse 52 (85%) udgør tilsammen antallet af MSM, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til. De sidste ni (15%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Blandt 47 HTX var 13 (28%) født i Danmark og smittet i Danmark, tre (6%) var født i udlandet og smittet efter ankomsten til Danmark, mens 14 (30%) var født i Danmark og smittet i udlandet. Disse 30 (64%) udgør tilsammen antallet af HTX, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til. De sidste 17 (36%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Ud over de seksuelt smittede var der anmeldt én person smittet ved i.v. stofbrug (født i udlandet) og én person med ukendt smittemåde (født i Danmark).

Graviditet

Blandt 30 anmeldte kvinder var to gravide.

Udvikling i antal anmeldte MSM og HTX

På landsplan er antallet af nydiagnosticerede MSM faldet fra 105 i 2015 til 61 i 2020. For HTX er antallet af nydiagnosticerede faldet fra 98 i 2015 til 47 i 2020, figur 1. Dette skyldes primært et fald i antallet af nydiagnosticerede indvandrere, smittet før ankomst til Danmark. Antallet af anmeldte HTX født i Danmark faldt i samme periode kun beskedent; fra 37 til 27.

Figur 1. Antallet af nydiagnosticerede henholdsvis MSM og HTX, 2015 - 2020

Noget lignende gør sig gældende, når der kun medregnes personer, der er anmeldt som smittet i Danmark, figur 2. Her ses et fortsat fald blandt MSM fra 2015 til 2020, mens der blandt HTX kun ses et mindre fald i samme periode.

Figur 2. Antallet af nydiagnosticeret henholdsvis MSM og HTX, anmeldt som smittet i Danmark, 2015 - 2020

Der er stor geografisk variation i faldet af anmeldte MSM, idet der i København By er sket et betydeligt fald (49%) fra 2019 til 2020, mens der ikke ses et fald i resten af landet, tabel 2.

Tabel 2. Antal personer nydiagnosticeret med hiv, fordelt på region, landsdel og smittemåde, 2019 og 2020

CD4-tal ved diagnosen – sent testede

Blandt de 110 personer diagnosticeret med hiv for første gang i 2020 forelå der hos 109 (99%) oplysninger om CD4-tal ved diagnosen og/eller oplysninger om nylig smitte (negativ test og/eller akut hiv-sygdom) eller oplysning om aids ved diagnosen. For én turist kunne CD4-tallet ikke indhentes.

CD4-tallet er en markør for hiv-virus’ påvirkning af det cellulære immunforsvar. CD4-tal under 350 celler pr. µl blod har gennem længere tid været indikation for at begynde højaktiv antiretroviral terapi (HAART)-behandling i Danmark, hvis ikke patienten selv har ønsket at begynde tidligere. Retningslinjerne er siden august 2015 ændret, så alle, der diagnosticeres med hiv, tilbydes at begynde behandling med det samme, uanset CD4-tal ved diagnosen. CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet anvendes i denne opgørelse fortsat som markør for sent testede.

Blandt de 109 personer med oplyst CD4-tal på diagnosetidspunktet havde 60 (55%) et CD4-tal lavere end 350 celler pr. µl og/eller var diagnosticeret med AIDS, mens 49 (45%) havde CD4-tal på 350 eller derover eller var diagnosticeret med akut hiv.

Blandt 60 MSM med oplyst CD4-tal var 24 (40%) sent testede (CD4-tal under 350), mens 36 (60%) havde CD4-tal >349 eller tegn på nysmitte ved diagnosen. Blandt 47 HTX med oplyst CD4-tal var 34 (72%) sent testede, mens 13 (28%) havde CD4-tal >349 eller tegn på nysmitte ved diagnosen.

I 2019 blev 51% af MSM anmeldt som sent testede. Der er således sket en forbedring i forhold til sidste år og bestræbelserne på at få MSM til at teste så hyppigt, at de bliver tidligt diagnosticerede, ser nu ud til at begynde at lykkes. Andelen af MSM, der var sent testet, var næsten den samme i københavnsområdet (42%) som i landet som helhed (40%). I København By var andelen af sent testede MSM dog 47%. Dette kan muligvis forklares med øget testning i byen (så man nu finder MSM, der ellers ikke ville have ladet sig teste), enten på baggrund af muligheden for at få PrEP eller på baggrund af ukendte faktorer.

Aids

I 2020 blev 26 af de 110 nydiagnosticerede med hiv (24%) anmeldt med aids, idet de blev diagnosticeret med en aids-definerende sygdom samtidig med hiv-diagnosen. Heriblandt var 16 HTX og ni MSM og én uoplyst. Den hyppigste aids-definerende diagnose var pneumocystis jirovecii-pneumoni.

Checkpoint

Checkpoint er AIDS-fondets teststeder i København, Århus og Odense for MSM og indvandrere, hvor man uden forudgående aftale kan blive testet for hiv og syfilis og få svar med det samme. I alt seks personer blev testet hiv-positive for første gang, én dansker og fem indvandrere, alle var MSM.

I alt seks af de 110 nydiagnosticerede (5%) var testet i Checkpoint, og seks af de 61 nydiagnosticerede MSM (10%) var fundet i Checkpoint.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 47-48/21