Hiv - opgørelse over sygdomsforekomst 2019

Hiv 2019

 • I 2019 blev der anmeldt 143 personer med ny-diagnosticeret hiv, samt 47 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet.
   
 • Blandt de ny-diagnosticerede var 96 enten danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere, smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 47 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 47 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
   
 • Blandt de ny-diagnosticerede var 76 mænd der har sex med mænd (MSM), 65 heteroseksuelt smittede (HTX) og to stofbrugere.
   
 • 63% af MSM og 34% af HTX var smittet i Danmark.
   
 • Blandt ny-diagnosticerede MSM var 28% indvandrede. Andelen var 55% for HTX.
   
 • Blandt MSM var 45% sent testet. Det samme gjaldt for 62% af HTX.
   
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke bruger kondom konsekvent, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned.
   
 • Behandling straks efter diagnosen gør, at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
   
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer kondombrug, TasP (Treatment as Prevention, altså at man kun har ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling), PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition) samt PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).

I 2019 blev der anmeldt 190 tilfælde af hiv, heraf 146 mænd og 44 kvinder, tabel 1.

Tabel 1. Alle personer anmeldt med hiv i Danmark, fordelt på alder og køn, 2018 og 2019

I 2018 var medianalderen for mænd 39 år (spændvidde 16–80 år) og 38 år (spændvidde 13–59 år) for kvinder.

I 2019 var medianalderen for mænd 41 år (spændvidde 18-77 år) og 38 år (spændvidde 22–63 år) for kvinder.

Blandt de 190 anmeldte tilfælde var 47 personer (25%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var seks danskfødte.

Antallet af anmeldte hiv-positive kan anskues på tre forskellige måder:

 • Hvor mange personer med hiv er i årets løb tilføjet den danske befolkning (ofte angivet som PLWH, People Living With HIV, eller PLWDH, People Living With diagnosed HIV).
 • Hvor mange personer er diagnosticeret med hiv i Danmark (altså ny-diagnosticerede, som ikke allerede havde fået diagnosen hiv i udlandet).
 • Hvor mange nye hiv-diagnosticer kunne i princippet være forebygget ved tiltag rettet mod befolkningen i Danmark (altså ikke personer, der allerede var hiv-positive da de kom til Danmark).

I alle tre tilfælde er der sket et fald i antallet (bortset fra et uforklarligt dyk i 2012), figur 1.

Figur 1. Antallet af anmeldte, ny-diagnosticerede samt ny-diagnosticerede danskere smittet i Danmark og i udlandet samt indvandrere smittet efter ankomsten til Danmark, 2010–2019

Boks 1. Det estimerede antal hiv-positive i Danmark, den udiagnosticerede andel samt antallet af sent testede pr. 31. december 2019

Ny-diagnosticerede hiv-positive i 2019: 143
Heraf MSM: 76
Estimeret antal personer, der lever med hiv i Danmark: 6.600
Heraf MSM: 3.600
Antallet af personer, der lever med hiv i Danmark og har fået diagnosen hiv: 6.000
Heraf MSM: 3.275
Den udiagnosticerede andel (mørketallet): 600
Heraf MSM: 325
Andel med CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet i 2019: 53% (71 ud af 135)
Blandt MSM var andelen 45% (34 ud af 75)

Herkomst, smitteland og smittemåde

Blandt de 143, der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 85 (59%) danskfødte (heraf fem andengenerationsindvandrere) og 58 (41%) indvandrere, heriblandt seks turister.

Blandt 76 MSM var 42 (55%) født i Danmark og smittet i Danmark, seks (8%) var født i udlandet og smittet i Danmark, mens 13 (17%) var født i Danmark og smittet i udlandet. Disse 61 (80%) udgør tilsammen antallet af MSM, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til. De sidste 15 (20%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Blandt 65 HTX var 18 (28%) født i Danmark og smittet i Danmark, fire (6%) var født i udlandet og smittet efter ankomsten til Danmark, mens 11 (17%) var født i Danmark og smittet i udlandet. Disse 33 (51%) udgør tilsammen antallet af HTX, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til. De sidste 32 (49%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Ud over de seksuelt smittede var der anmeldt to personer smittet ved i.v. stofbrug (én født i Danmark og én født i udlandet). Begge var smittet i Danmark.

Graviditet

Blandt 31 anmeldte kvinder var fire gravide.

Udvikling i antal anmeldte MSM og HTX

På landsplan er antallet af ny-diagnosticerede MSM faldet fra 97 i 2017 til 84 i 2018 og til 76 i 2019. For HTX har der ikke været et lignende fald de seneste år.

Noget lignende gør sig gældende, når der kun medregnes personer, der er anmeldt som smittet i Danmark, figur 2. Her ses et fortsat fald blandt MSM fra 2017 til 2019 mens der blandt HTX kun ses et beskedent fald i samme periode.

Figur 2. Antallet af ny-diagnosticeret hhv. MSM og HTX, anmeldt som smittet i Danmark 2015-2019

Der er stor geografisk variation i faldet af anmeldte MSM, idet der fx i københavnsområdet (København By og Københavns omegn) samlet set ikke kan vises noget fald hos MSM fra 2018 til 2019, tabel 2.

Tabel 2. Antal personer ny-diagnosticeret med hiv, fordelt på region, landsdel og smittemåde, 2018 og 2019

CD4-tal ved diagnosen – sent testede

Blandt de 143 personer diagnosticeret med hiv for første gang i 2019, forelå der hos 137 (96%) oplysninger om CD4-tal ved diagnosen og/eller oplysninger om nylig smitte (negativ test og/eller akut hiv-sygdom) eller oplysning om aids ved diagnosen. For de resterende seks kunne CD4-tallet ikke indhentes.

CD4-tallet er en markør for hiv-virus’ påvirkning af det cellulære immunforsvar. CD4-tal under 350 celler pr. µl blod har gennem længere tid været indikation for at begynde højaktiv antiretroviral terapi (HAART)-behandling i Danmark, hvis ikke patienten selv har ønsket at begynde tidligere. Retningslinjerne er siden august 2015 ændret, så alle, der diagnosticeres med hiv, tilbydes at begynde behandling med det samme, uanset CD4-tal ved diagnosen. CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet anvendes i denne opgørelse fortsat som markør for sent testede.
Blandt de 137 med oplyst CD4-tal, var der 71 (52%), hvis CD4-tal ved diagnosen var lavere end 350 celler pr. µl, mens 66 (48%) havde CD4-tal på 350 eller derover.

Blandt 75 MSM med oplyst CD4-tal havde 41 (55%) CD4-tal >349 eller tegn på ny-smitte ved diagnosen, mens 34 (45%) var sent testet (CD4-tal under 350). Blandt 60 HTX med oplyst CD4-tal havde 23 (38%) CD4-tal >349 eller tegn på ny-smitte ved diagnosen, mens 37 (62%) var sent testet.

I 2018 blev 40% af MSM anmeldt som sent testede. Der er således sket en forværring i forhold til sidste år, og bestræbelserne på at få MSM til at teste så hyppigt, at de bliver tidligt diagnosticerede, ser ikke ud til at være lykkedes. Andelen af MSM, der er sent testet er den samme i københavnsområdet som i landet som helhed (45%).

Aids

I alt 22 personer blev anmeldt med aids i 2019.
Blandt 143 ny-diagnosticerede med hiv i 2019 blev 21 (15%) diagnosticeret med en aids-definerende sygdom samtidig med hiv-diagnosen, heriblandt 13 HTX og otte MSM. Herudover var der én person, der tidligere var anmeldt med hiv, som i 2019 blev anmeldt med aids. Den hyppigste aids-definerende diagnose var Pneumocystis jirovecii-pneumoni.

Checkpoint

Checkpoint er AIDS-fondets teststeder for MSM og indvandrere, hvor man uden forudgående aftale kan blive testet for hiv og syfilis og få svar med det samme. I alt otte personer blev testet hiv-positive for første gang, to danskere, to andengenerationsindvandrere og fire indvandrere, alle var MSM.

I alt otte af de 143 ny-diagnosticerede (6%) var testet i Checkpoint og otte af de 76 ny-diagnosticerede MSM (11%) var fundet i Checkpoint.

Denne årsopgørelse er omtalt i EPI-NYT 48/20