Hepatitis C, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2021-22

Årsopgørelse for hepatitis C i Danmark 2021 og 2022

Hepatitis C skyldes infektion med hepatitis C-virus (HCV). HCV forårsager leverbetændelse, der sjældent viser sig som akut sygdom. De fleste får en kronisk infektion, som først bliver diagnosticeret mange år efter smitten. I 2021 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse i alt 150 og i 2022 i alt 207 anmeldelser af hepatitis C.

Akut hepatitis C

Ved akut infektion kan HCV RNA påvises efter få dage og op til 8 uger efter smitte og vedvarer hos de fleste. Anti-HCV-antistof kan først påvises efter 4 til 12 uger. Anmeldte tilfælde af akut hepatitis C dækker som regel over asymptomatiske tilfælde påvist ved screeninger i forbindelse med fx udlevering af forebyggende medicin mod hiv-smitte (PrEP), kontrol for hiv-infektion m.v., og som betegnes akutte, hvis der foreligger en nylig negativ test for hepatitis C.

I 2021 blev der anmeldt fire tilfælde af akut hepatitis C, heraf to mænd og to kvinder. Medianalderen var 36 år (spændvidde 35-51 år), figur 1. Alle var smittet i Danmark. Tre tilfælde formodes smittet ved intravenøst stofbrug og ét tilfælde seksuelt.

I 2022 blev der anmeldt 11 tilfælde af akut hepatitis C, heraf otte mænd og tre kvinder. Ud af de i alt 11 anmeldte tilfælde af akut hepatitis C var ét tilfælde fra 2015, men først anmeldt i 2022. Medianalderen for de anmeldte i 2022 var 40 år (spændvidde 28-62 år), figur 1. Størstedelen var anmeldt som smittet i Danmark. Syv tilfælde var formodet smittet ved intravenøst stofbrug, tre var seksuelt smittet og én smittet ved stikskade (ikke hos sundhedsfagligt personale).

Kronisk hepatitis C

Kronisk HCV-infektion defineres ved, at HCV RNA kan påvises i blodet i mere end 6 måneder.

Der blev i 2021 anmeldt 146 tilfælde kronisk hepatitis C, hvoraf 105 (72 %) var mænd. Medianalderen var 51 år og spændvidden 22-83 år, figur 1. Fordelt på køn var medianalderen 50 år for mænd (spændvidde 24 til 83 år) og 56 år for kvinder (spændvidde 22 til 76 år).

I 2022 blev 196 tilfælde af kronisk hepatitis C anmeldt, hvoraf 131 (67 %) var mænd. Medianalderen var 51 år og spændvidden 21 til 82 år, figur 1. Fordelt på køn var medianalderen for mænd 50 år (spændvidde 24 til 80 år) og 53 år for kvinder (spændvidde 21 til 82 år).

Figur 1. Medianalder for personer anmeldt med akut og kronisk hepatitis C, 2000-2022

Køns- og aldersfordeling blandt de anmeldte tilfælde i 2021 og 2022 kan ses i figur 2a og b.

Figur 2a. Antal personer anmeldt med kronisk hepatitis C, fordelt på køn og aldersgrupper, 2021


Figur 2b. Antal personer anmeldt med kronisk hepatitis C, fordelt på køn og aldersgrupper, 2022

Region og landsdel

Tabel 1. Antal personer anmeldt med kronisk hepatitis C samt incidens pr. 100.000, fordelt på region og landsdel, 2021-2022

Smitteforhold

Formodet smitteland

For 125 af de anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis C i 2021 var det angivet et formodet smitteland (86 %). Af disse havde i alt 111 (89 %) erhvervet infektionen i Danmark. I 2022 var der oplysninger om formodet smitteland for 190 af de anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis C (97 %). Af disse havde i alt 153 (81 %) erhvervet infektionen i Danmark. Figur 3 viser udviklingen i anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis C, som er smittet i hhv. Danmark og resten af verden.

Figur 3. Fordeling af formodede smittelande blandt anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis C i Danmark, 2000-2022

Smittemåde

I 2021 var der 31 personer (21 %), for hvem smittemåden var ukendt eller uoplyst. Heraf var 16 formodet smittet i Danmark, mens de øvrige var formodet smittet i europæiske lande og 10 var anmeldt med ukendt smitteland. Af de 24 personer (12 %), for hvem smittemåden var ukendt eller uoplyst i 2022, var syv formodet smittet i Danmark. De øvrige var primært smittet i andre europæiske lande, men også i Asien, Mellemøsten og det afrikanske kontinent. Fire var anmeldt med ukendt smitteland.

I 2021 var formodet smittemåde angivet for 115 tilfælde (79 %) og 172 tilfælde (88 %) i 2022.

Intravenøst stofbrug

Intravenøst stofbrug er fortsat den hyppigste smittemåde med 97 tilfælde (84 % af tilfældene med kendt smittemåde) i 2021 og 154 tilfælde (89 %) i 2022. Af disse var 84 (87 %) og 136 (88 %) i hhv. 2021 og 2022 smittet i Danmark.

Seksuelt overført smitte

I 2021 blev der anmeldt tre tilfælde, hvor smittekilde var seksuelt overført, alle smittet i Danmark, mens der i 2022 var seks tilfælde, hvoraf størstedelen var smittet i Danmark. Dette omfattede både heteroseksuel smitte som smitte mellem mænd, der har sex med mænd (MSM).

Mor-barn-smitte

I 2021 blev der anmeldt ét tilfælde af mor-barn-smitte i Danmark. I 2022 blev der anmeldt tre tilfælde, hvoraf to var født i udlandet, mens den tredje var født i Danmark af en mor, som var tidligere stofbruger. Alle tilfælde i 2021 og 2022 blev påvist i voksenalderen.

Andre smitteveje

I 2021 var fem personer anmeldt med nosokomiel smitte (smitte pådraget i hospitalsmiljø). I 2022 var der to tilfælde. Alle nosokomielle tilfælde var smittet i udlandet.

I alt fire tilfælde var anmeldt som smittet via tatovering i 2021 og to tilfælde i 2022. De var enten smittet i udlandet eller i Danmark for mange år siden.

Figur 4 illustrerer udviklingen i smittemåde for tilfælde af kronisk hepatitis C fra 2000 til 2022.

Figur 4. Udvikling i smittemåde for tilfælde af kronisk hepatitis C, 2000-2022

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 18/2023.