Uge 18 - 2023

Akut og kronisk hepatitis C, 2021-22

Akut og kronisk hepatitis C, 2021-22

I 2021 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse i alt 150 anmeldelser af hepatitis C-tilfælde. I 2022 var tallet 207.

Akut hepatitis C udgjorde i 2021 fire tilfælde (to mænd og to kvinder), og i 2022 11 tilfælde (otte mænd og tre kvinder). I 2021 blev der anmeldt 146 tilfælde (72 % mænd) af kronisk hepatitis C og i 2022 196 tilfælde (67 % mænd).

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2021 og 2022 henvises til årsopgørelse over akut og kronisk hepatitis C.

Antallet af anmeldte tilfælde af hepatitis C var i 2021 på stort set samme niveau som i 2020. I 2022 steg antallet af anmeldelser med 38 % sammenlignet med 2021, figur 1.

EPI-NYT 2023 uge 18 figur 1

Medianalder

Medianalderen for såvel akut som kronisk smittede er steget jævnt siden år 2000 og indtil år 2016. Siden da har medianalderen for kronisk smittede været stationær i alderen omkring 50 år. For akut smittede er medianalderen faldet let i samme tidsrum, selvom den steg fra 2021 til 2022 (henholdsvis 36 og 40 år). Tallene for akut smittede tilfælde er dog små, hvorfor tilfældige fluktuationer kan ses, figur 2.

EPI-NYT 2023 uge 18 figur 2

Region og landsdel

Incidensen for de anmeldte tilfælde af hepatitis C var i 2022 højest i Københavns omegn, og det var også her, den største stigning sås (fra 15 tilfælde af kronisk hepatitis C i 2021 til 44 tilfælde i 2022). Tilsvarende sås en stigning i antal anmeldte tilfælde i Østjylland fra fem anmeldte tilfælde i 2021 til 24 i 2022. I alt 80 % af tilfældene var smittet via intravenøst stofbrug. Endeligt sås også en stigning i Nordjylland, hvor der i 2021 blev anmeldt syv tilfælde og 21 tilfælde i 2022. For 90 % af de anmeldte tilfælde i Nordjylland var intravenøst stofbrug angivet som smittekilde.

For Københavns omegn havde 75 % af de anmeldte tilfælde fået taget deres første positive hepatitis C-prøve før 2021. Størstedelen af de anmeldte tilfælde i Københavns omegn er således ikke nye tilfælde, men derimod tilfælde som er anmeldt sent. Det er endnu engang med til at bekræfte, at antallet af hepatitis C-tilfælde angivet i årsopgørelser ikke beskriver forekomsten i det givne år, men derimod antallet, der bliver anmeldt med hepatitis C. Der har siden specifik hepatitis C-behandling blev frigivet i 2018 (direct-acting antiviral (DAA) agents) været et stigende fokus på at identificere og behandle hepatitis C i hele landet (se beskrivelse af aktuelle screeningsindsatser nedenfor). Stigninger i incidenser såvel på landsplan som i de enkelte regioner og landsdele kan derfor i lige så høj grad afspejle særlige indsatser for opsporing af hepatitis C-tilfælde og/eller særlige indsatser for at sikre, at ikke tidligere anmeldte tilfælde af hepatitis C anmeldes. Som i tidligere år bakkes denne antagelse op af en dansk undersøgelse fra 2016 baseret på capture-recapture beregninger af data fra flere registre, som anslår, at ca. 10.000 personer i Danmark lever med kronisk hepatitis C, svarende til 0,21 % af befolkningen. Heraf er ca. en fjerdedel ikke diagnosticerede, og kun ca. halvdelen af de diagnosticerede tilfælde er anmeldt. Etablering af en laboratoriebaseret overvågning af hepatitis C er derfor fortsat et mål for Statens Serum Institut, da det kan bidrage til mere retvisende opgørelser og muliggør en mere målrettet indsats for, at Danmark kan være med til at nå WHO-målet om at udrydde hepatitis C senest i 2030.

Aktuelle hepatitis C-screeningsprojekter

Som anført, har der siden frigivelsen af specifik hepatitis C-behandling i Danmark i 2018 været et antal regionale hepatitis C-screeningsprojekter. Enkelte nævnes herunder.

Hepatitis C-screeningsprojekter i Region Syddanmark ”C Frit Syd”:

C Frit Syd er et hepatitis C-eliminationsprojekt i region Syddanmark, som begyndte i marts 2019. Eliminationsarbejdet er forankret i regionens to infektionsmedicinske afdelinger med et tværfagligt team bag. Der arbejdes med flere indsatsområder for at nå i mål med eliminationen. Der er etableret testning af borgere tilknyttet substitutionsbehandling ved hjælp af en fingerpriktest, en såkaldt dry blood spot, som undersøger for både HCV-antistoffer og HCV-RNA. I 2021 blev 628 testet med fingerprik test, hvoraf 36 % var HCV-Ab-positive og 11 % HCV-RNA-positive. I 2022 blev der på fem måneder gennemført screening af patienter i en psykiatrisk skadestue i regionen, hvor 358 blev testet og 1,7 % var HCV-Ab-positive. I forlængelse af dette gennemføres aktuelt en rutinemæssig screening for hepatitis B og C ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling, Odense universitetshospital. Derudover har der været en løbende indsats med at indkalde borgere (call-in), som er blevet testet positive for hepatitis C af forskellige årsager, men som aldrig er blevet henvist til behandling. Sideløbende har projektet haft en mobil klinik, som har tilbudt test af personer tilknyttet væresteder, varmestuer m.m. Den foreløbige opgørelse for 2021-2022 viser, at blandt 800 testede var 5 % HCV-Ab-positive og 3 % HCV-RNA-positive.

Hepatitis C-screeningsprojekter i Region Midtjylland ”Elimination af hepatitis C i Region Midtjylland”:

Projektet udføres som et Ph.d.-projekt af læge Martin Petri Bækby med screening siden 2021. Delprojekt 1 er et tværsnitsstudie af hepatitis C-prævalens samt hepatitis B og hiv hos voksne patienter med psykisk sygdom (psykotiske lidelser, ADHD/ADD, samt diagnostisk uafklarede dobbeltdiagnosepatienter) i behandling ved Psykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Alle screenes for hepatitis C, hepatitis B og hiv, uafhængigt af tilstedeværelse af risikoadfærd (universel screening). Kendte smittede kan deltage. Delprojekt 2 er et tværsnitsstudie af hepatitis C-prævalens hos voksne patienter i substitutionsbehandling (metadon, buprenorphin, lægeordineret heroin) ved kommunale rusmiddelcentre i Aarhus, Silkeborg, Herning. Alle screenes for hepatitis C uafhængigt af tilstedeværelse af risikoadfærd (universel screening). Kendte smittede kan deltage.

Øvrige hepatitis C-screeningsindsatser:

”Projekt C” er et udkørende team i Region Sjælland der opsporer, tester og behandler borgere i regionen, som er smittet med hepatitis C.

I Region Hovedstaden er ”Den mobile klinik”, der er drevet af ”Brugernes Akademi”, et sundhedstilbud for udsatte mennesker på gadeplan i regionen. Klinikken bliver til dagligt drevet af frivilligt sundhedspersonale og peer-medarbejdere, der uden tidsbestilling tester for en række sygdomme, herunder hepatitis C. Er man smittet, tilbydes man henvisning til medicinsk behandling og den patientstøtte, borgeren har brug for i den forbindelse. Brugenes Akademi og Den mobile klinik lader udredning, behandling og patientstøtte komme til patienten, hvilket har vist sig effektivt blandt de udsatte borgere i regionen.

Migranter

Der sås i 2022 en stigning i antallet af anmeldte tilfælde blandt personer fra Ukraine som var indrejst til Danmark i løbet af året, i alt 13 anmeldte personer mod 1-3 tilfælde pr. år i perioden 2010-21. Nogle af de anmeldte tilfælde var kendt med hepatitis C fra hjemlandet, mens andre blev fundet ved rutinescreening på enten asylcenter eller på infektionsmedicinske afdelinger. Denne stigning er med til at understrege betydningen af, at flygtninge og indvandrere fra områder med endemisk forekomst af hepatitis C screenes hurtigt efter ankomst til Danmark eller ved første kontakt med sundhedsvæsenet, så de kan blive tilbudt udredning og behandling, Sundhedsstyrelsen - Vejledning om HIV og hepatitis B- og C-virus.

Opsummering

Siden 2007 er der sket et jævnt fald i det årlige antal af anmeldte hepatitis C-tilfælde, der nåede det foreløbigt laveste niveau i 2019 med 112 tilfælde mod 563 i 2007. I 2020 og 2021 steg antallet lidt, men var stadigt på et lavt niveau. Fra 2021 – 2022 steg antallet dog med 38 %, men denne stigning var ujævnt fordelt over regionerne. Dette skyldes næppe en egentlig stigning, men snarere regionale specifikke screeningsprogrammer/-projekter og en øget opmærksomhed på anmeldelse.

Danmark har tilsluttet sig WHO-målet om at eliminere hepatitis C inden 2030. I praksis betyder dette, at incidensen skal falde med 90 %, at 90 % at smittede skal være diagnosticerede og 80 % af disse skal være behandlede i forhold til niveauet i 2016. I forhold til dette mål er reduktionen i incidens målt som antallet af anmeldte tilfælde mindre, end hvad man kunne forvente i forhold til denne strategi, idet incidensen er faldet fra 240 til 207 tilfælde (14 %). Til gengæld diagnosticerer og anmelder man nu flere tilfælde end tidligere, så dette fald afspejler formentligt ikke reduktionen i incidens af hepatitis C i Danmark. Der er ingen tvivl om, at fokuseret screening er vigtig for bekæmpelsen af hepatitis C, og selvom dette medfører, at antallet af anmeldte tilfælde stiger, vil dette på længere sigt betyde, at man kommer nærmere elimination af hepatitis C i Danmark.

Der er fortsat behov for opmærksomhed på klinisk anmeldelse af tilfælde af hepatitis C, særligt af tilfælde der påvises sporadisk og ikke som led i screeningsindsatser.

Statens Serum Institut har i en årrække arbejdet på indførsel af laboratoriebaseret overvågning af hepatitis C. Dette er desværre ikke er etableret endnu, men når det sker, vil det medføre en mere retvisende overvågning af sygdommen i landet.

Der blev påvist relativt flere tilfælde af smittede fra udlandet i 2022 end i 2021, hvilket dels formentligt afspejler en øget rejseaktivitet i 2022 i forhold til året før, dels flere påviste tilfælde af smitte blandt migranter fra Ukraine. Dette understreger vigtigheden af, at flygtninge og indvandrere fra områder med endemisk forekomst af hepatitis C screenes hurtigt efter ankomst til Danmark eller ved første kontakt med sundhedsvæsenet, så de kan blive tilbudt udredning og behandling.

(L. H. Holm, A. Koch, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Dröse, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital, M. P. Bækby, Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital)