Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2019

Akut hepatitis B 2019

I 2019 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse seks anmeldelser af personer med akut hepatitis B (HBV), heraf var tre mænd og tre kvinder. Medianalderen var 44 år (spændvidde 28-47 år). Fire personer var af dansk herkomst, én var andengenerationsindvandrer og én var førstegenerationsindvandrer.

Tre personer var smittet i Danmark, to via heteroseksuel smitte med personer med kendt HBV og én via homoseksuel smitte. To af de øvrige tre var formodet smittet i henholdsvis Tyrkiet og Ghana, og for én var smitteland og smittemåde uoplyst. Af de udenlandsk smittede var alle angivet som heteroseksuelt smittet.

Kronisk hepatitis B 2019

I 2019 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse 164 anmeldelser af kronisk hepatitis B, tabel 1.

I alt 114 (70%) var kvinder, tabel 2. Medianalderen for kvinder var 32 år (spændvidde 17-79 år), for mænd var den 34 år (spændvidde 2-74 år).

I alt var 78 (68%) af kvinderne fundet i den generelle screening af gravide.

Tabel 1. Antal anmeldte med kronisk hepatitis B, fordelt på regioner, landsdele og anmeldeincidens, 2019

 

Tabel 2. Antal anmeldte tilfælde med kronisk hepatitis B, fordelt på køn og alder, 2019

Ingen af de 114 kvinder anmeldt med kronisk hepatitis B i 2019 var danskfødte. Blandt de 50 mænd anmeldt med kronisk hepatitis B var seks danske; én var anmeldt som homoseksuelt smittet, to var mor-barn-smittet før indførelsen af den generelle screening af gravide, og tre havde ukendt smittemåde.

De øvrige anmeldte, 158 (96%), var af udenlandsk herkomst, heriblandt otte andengenerationsindvandrere, som alle var anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark. De syv var smittet før indførelsen af den generelle screening af gravide. Den sidste var et barn smittet af mor, som var testet positiv i gravidscreeningen. Barnet var smittet på trods af vaccination ved fødslen og formodes smittet in utero på grund af højt viral load.

De anmeldte med udenlandsk herkomst fordelte sig på 36 forskellige lande, heraf var 39 (25%) personer fra Sydøstasien og 39 (25%) var fra Central- eller Østeuropa, heraf 18 fra Rumænien, figur 1.

Figur 1. Antal personer af udenlandsk herkomst fra udvalgte regioner, anmeldt med kronisk hepatitis B, fordelt på køn og geografisk ophavsregion, 2019

Blandt de 93 personer med oplysning om smittevej var den hyppigste smittevej mor-barn-smitte (n=76, 82%), tabel 3.

Tabel 3. Antal anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis B, fordelt på smittevej og herkomst, 2019

Fire var anmeldt som nosokomielt smittede, alle i udlandet, ingen var danske.

Fem var anmeldt som heteroseksuelt smittet, én i Danmark og fire i udlandet. Èn indvandrer var anmeldt som smittet ved i.v. stofbrug i udlandet. Èn dansk mand var anmeldt som homoseksuelt smittet i Danmark.

Fem personer var anmeldt som smittet ved nær social kontakt som barn i hjemlandet før indvandring til Danmark. Én indvandrer var anmeldt som smittet via tatovering i udlandet.

De øvrige 71 var anmeldt med ukendt smittemåde, 59 heraf smittet i udlandet, syv med ukendt smitteland og fem smittet i Danmark, alle født i Danmark.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 17/20