Hepatitis A - opgørelse over sygdomsforekomst 2017-2018

Hepatitis A 2017-2018

Statens Serum Institut (SSI) modtog i 2017 og 2018 henholdsvis 41 og 65 anmeldelser for personer smittet med hepatitis A-virus (HAV). Udviklingen i antal anmeldte HAV-patienter, fordelt på smitte i Danmark og udlandet i perioden 2009-2018, ses i figur 1. Antallet af personer smittet i Danmark var markant højere i 2018 i forhold til de foregående fire år, og dette skyldtes flere sygdomsudbrud (se separat afsnit). De mange patienter i 2013 skyldtes et stort udbrud forårsaget af frosne jordbær, dette er tidligere beskrevet i EPI-NYT 48/13 og 48/14.

Figur 1. Antal anmeldte patienter med hepatitis A per år fordelt på smittested, 2009-2018, n=459

De anmeldte HAV-patienter i 2017 og 2018 var mellem 1 og 90 år (medianalder 38 år), 59% var mænd (figur 2).

Figur 2. Antal anmeldte patienter med hepatitis A fordelt på køn og alder, 2017-2018, n=106 

Smitteland

Antal anmeldte HAV-patienter fordelt på herkomst og smittested fremgår af tabel 1. Der var 62 personer, der var smittet i Danmark (58%). Af disse var størstedelen (85%) af dansk herkomst. I alt 41 personer var smittet i udlandet. Seksten personer af dansk herkomst var rapporteret som smittet i udlandet i henholdsvis Indonesien, Israel, Nordmakedonien, Marokko (2), Namibia, Pakistan (2), Polen, Spanien (3), Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland (2). Fem andengenerationsindvandrere var smittet i forbindelse med ophold hos familie i følgende lande: Marokko, Sudan, Afghanistan, Somalia og Pakistan. Nitten personer født i udlandet havde erhvervet HAV i 16 forskellige lande udenfor Danmark.

Tabel 1. Antal anmeldte patienter med hepatitis A fordelt på herkomst og smittested, 2017-2018, n=106

Udbrud

Udbrud med hepatitis A i dadler

Fra januar til marts 2018 blev 31 patienter registreret som værende del af et nationalt udbrud. Det var 18 kvinder og 13 mænd i alderen 14-90 år. Medianalderen var 63 år. I alt 18 prøver fra patienter blev verificeret med genotype IIIA. Genotype IIIA ses sjældent i Danmark og har hidtil været forbundet med HAV-patienter, der har rejst i Mellemøsten. Gennem intensiv efterforskning med interviews af patienter, case-kontrol-undersøgelse og tilbagesporing blev kilden fundet blot en uge efter, at udbruddet blev opdaget. Smittekilden var dadler fra Iran fra en specifik producent, og disse blev tilbagekaldt 6. februar 2018. Samme virus blev fundet i en pakke dadler fra en patients hjem. Læs mere om udbruddet i EPI-NYT 11/18.

Udbrud med hepatitis A med mistanke til friske jordbær

I forlængelse af det ovenfornævnte udbrud med genotype IIIA blev et andet udbrud registreret fra marts til juni 2018. Her blev i alt 10 personer syge med genotype IA. Patienterne var 8-72 år, seks var kvinder, og fire var mænd. Der var også enkelte patienter i andre europæiske lande. Dybdegående patientinterviews, herunder en undersøgelse på en institution, hvor flere af patienterne boede, ledte til en stærkt begrundet mistanke om, at smittekilden var friske udenlandske jordbær produceret udenfor EU – dette kunne dog ikke eftervises, og udbruddet stoppede uden kontrolforanstaltninger.

Europæisk hepatitis A-udbrud blandt mænd, der har sex med mænd

Siden 2016 er et stort HAV-udbrud med genotype IA forekommet i Europa blandt mænd, der har sex med mænd (MSM). Der er rapporteret mere end 4.400 HAV-patienter i 22 forskellige EU-lande, se også EPI-NYT 10/17, og risikovurdering fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC). I Danmark har virustypning og sekventering kunnet koble 12 af patienterne fra 2017 og 12 fra 2018 til dette udbrud. De patienter, der var del af udbruddet, var 16-67 år, alle på nær én var mænd, og 15 patienter var anmeldt som MSM. Der er generelt en stor risiko for seksuel smitte med hepatitis A-virus i MSM miljøet og mænd, der dyrker rimming (seksuel oral-anal kontakt) er i særlig risiko.

Virustypning

Laboratoriet i Afdeling for Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik modtog i 2017 og 2018 i alt 159 prøver fra patienter med formodet HAV-infektion. HAV-RNA kunne påvises i 85 prøver, og for 79 kunne virus typebestemmes. Fyrre af disse skyldtes type 1A, 11 var type 1B og 28 type 3A (tabel 2).

Tabel 2. Typebestemmelse fordelt på udbrud og sporadiske patienter for hepatitis A-isolater indsendt til Afdeling for Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik i 2017 og 2018, n=159

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 51/19.