Gravidscreening 2022

Screening af gravide, 2022

I 2022 blev der udført 64.841 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Stort set alle disse (99,9 %) blev undersøgt for både hepatitis B-virus, hiv og syfilis.

Gravide med hepatitis B

Af de 64.841 gravide der blev testet, var 112 (0,17 %) positive for HBsAg (hepatitis B surface antigen), hvilket er på niveau med sidste år, figur 1.

Figur 1. Antal gravide fundet positive for henholdsvis hepatitis B, hiv og syfilis i gravidscreeningen,  2016-2022

Hiv-positive gravide

Screeningstesten for hiv var positiv hos 29 (0,05 %) gravide, hvoraf 26 efterfølgende var positive i den konfirmatoriske test.
Blandt disse 26 havde 5 kvinder nypåvist hiv, og 21 var kendt hiv-positive.
Der var ikke nogen af de nypåviste hiv-positive gravide, der var danske.

Gravide med syfilis

I alt 90 gravide kvinder var positive i screeningstesten for syfilis i 2022. Der blev foretaget konfirmatoriske serologiske tests på 88 af kvinderne (98 %). Den konfirmatoriske test gør det muligt at identificere både de falsk positive/tidligere smittede og de gravide med aktuel syfilis. Hovedparten af de 88 var falsk positive eller havde antistoffer fra tidligere syfilis. Tolv fik således påvist aktuel syfilis, svarende til 0,02 % af alle de screenede gravide.

Blandt de 12 gravide med syfilis i 2022 var 6 danske.
Kun 9 af de 12 kvinder blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for smitsomme sygdomme.

Herkomst

Blandt gravide forekommer hepatitis B næsten udelukkende blandt kvinder, som enten er født i udlandet, eller er født af indvandrere i Danmark, før indførelsen af den generelle screening af gravide for hepatitis B (november 2005), figur 2. Denne fordeling afspejler fordelingen af hepatitis B i den generelle befolkning, EPI-NYT 51/2022. Blandt de gravide med kronisk hepatitis B, med anden herkomst, var syv fra Ukraine.

Figur 2. Hepatitis B blandt gravide 2016-2022, fordelt på herkomst

Også for hiv blandt gravide er der en betydelig overvægt af kvinder født i udlandet, figur 3. Derimod er der stort set ingen andengenerationsindvandrere med hiv i gravidscreeningen. Tre af kvinderne var fra Ukraine, én med kendt hiv og to med nyopdaget hiv.

Figur 3. Hiv blandt gravide 2016-2022, fordelt på herkomst

I modsætning til hepatitis B og hiv, findes der en betydelig del af kvinder født i Danmark med syfilis i gravidscreeningen, figur 4. Ingen af de gravide kvinder med syfilis var fra Ukraine.

Figur 4. Syfilis blandt gravide 2016-2022, fordelt på herkomst

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 24/2023.