Gonorré - opgørelse over sygdomsforekomst 2021-22

Gonorré - årsopgørelse 2021 og 2022

Den nationale overvågning af gonorré på Statens Serum Institut (SSI) er baseret på dataudtræk fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Den omfatter for gonorrés vedkommende resultater opnået ved dyrkning og/eller PCR eller anden nukleinsyreamplifikationsteknik (NAT), idet alle KMA’er udfører kombineret NAT for gonokokker og Chlamydia trachomatis.
Hvis der findes gentagne positive prøver hos samme person, defineres et nyt gonorrétilfælde ved, at der er flere end 21 dage mellem de positive fund.
Overvågningen af laboratoriepåvist gonorré suppleres med indsendelse af isolater til Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe (BPS), Infektionsberedskabet på SSI.
Udover den laboratoriebaserede overvågning, er det lovpligtigt for læger at anmelde alle gonorré-tilfælde til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF), SSI. Siden 2022 foregår dette elektronisk via SEI2. De kliniske anmeldelsesformularer efterspørger oplysninger, som ikke fremgår af laboratoriedata fx smittemåde, seksuel orientering, smitteland og hiv-status.

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa)

Der blev i 2021 registreret 3.570 tilfælde af gonorré i MiBa, hvilket var på samme niveau som i 2020 (3.464 tilfælde), hvorimod der i 2022 blev registreret 5.204 tilfælde, hvilket var en stigning på 46 % i forhold til 2021. Gonorrétilfældene i 2021 var fordelt på 2.100 mænd og 1.168 kvinder, idet 3.011 (92 %) havde ét tilfælde, 222 (7 %) havde to tilfælde og 36 (1 %) personer havde over to årlige tilfælde. I 2022 var de 5.204 registrerede tilfælde fordelt på 2.939 mænd og 1.742 kvinder, idet 4.236 (91 %) havde ét tilfælde, 383 (8 %) havde to tilfælde og 62 (1 %) personer havde over to årlige tilfælde.
Stigningen fra 2021 til 2022 kan ikke forklares med større testaktivitet, idet der ikke var væsentlig forskel på antal prøver i de to år.

Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS)

I 2021 blev der anmeldt 2.805 tilfælde af gonorré til MIS fordelt på 2.637 personer, 931 kvinder og 1.706 mænd, hvilket betyder, at 79 % (3.570 registrerede tilfælde i MiBa) af alle gonorrétilfælde blev anmeldt til MIS. Dette er en stigning på to procentpoint sammenlignet med år 2020, hvor der blev anmeldt 2.670 tilfælde (ud af 3.464 registreringer i MiBa). I 2021 var anmeldeprocenten den højeste i otte år baseret på MiBa-data, figur 1.

I 2022 blev der anmeldt 3.916 tilfælde af gonorré til MIS fordelt på 2.314 mænd og 1.341 kvinder, hvilket er en stigning på 40 % (5.204 registrerede tilfælde i MiBa) sammenlignet med 2021. Der sås i 2022 en anmeldeprocent på 75 %, hvilket er et fald på fire procentpoint i forhold til 2021.

Figur 1. Antal gonorrétilfælde registreret i MiBa og i MIS samt anmeldelsesprocent, 2014-2022

For 2020 til og med 2022 var antallet af registrerede gonorrétilfælde blandt mænd højest blandt de 30-39-årige, dog med et lille fald i andelen af det totale antal tilfælde i 2022 til 25 % fra 27 % i 2020 og 2021, tabel 1. I 2021 var medianalderen for mænd 29 år mod 30 år i både 2020 og 2022.

For kvinderne var antallet af registrerede gonorrétilfælde i 2021 højest blandt de 15-19-årige, hvilket er en ændring fra tidligere år, hvor antallet af gonorrétilfælde var højest blandt 20-24-årige kvinder, hvilket også er tilfældet for 2022. Medianalderen for kvinder var 24 år i 2020, 22 år i 2021 og 23 år i 2022.

Tabel 1a. Aldersfordeling af gonorrétilfælde blandt mænd registreret i MiBa, 2020-2022

Tabel 1b. Aldersfordeling af gonorrétilfælde blandt kvinder registreret i MiBa, 2020-2022

Figur 2a og 2b viser incidensrater af gonorrétilfælde pr. 105 for 15-59-årige, fordelt på køn og partners køn, for 2021 og 2022. Det er vigtigt at være opmærksom på, at incidensraterne for både mænd, der har sex med kvinder (MSK) og mænd, der har sex med mænd (MSM) i figur 2a og 2b er beregnet med den totale mandlige population som nævner. Hvis man regner med, at ca. 5 % af den mandlige befolkning er aktivt homoseksuelle, hvilket formindsker nævneren med en faktor 20, så giver dette en 20 gange større incidensrate end vist på figur 2a og 2b, hvilket gør MSM til den patientgruppe, der har den højeste incidensrate.

Overordnet ses for 2021, at kvinder havde højest incidensrate indtil 20-årsalderen, mens mænd havde højere incidensrate i alle aldersgrupper efter 20 år. Kvinder, der har sex med kvinder (KSK) er ikke medtaget som selvstændig gruppe, da tallene her er for små. Der var i alt anmeldt 20 tilfælde af gonorré blandt KSK i 2021 og 22 tilfælde af gonorré i 2022.

Figur 2a. Gonorréincidens* pr. 105 for 15-59-årige, fordelt på mænd, kvinder, MSM og MSK for 2021

Figur 2b. Gonorréincidens* pr. 105 for 15-59-årige, fordelt på mænd, kvinder, MSM og MSK for 2022

Gonorré hos børn

Der blev i 2021 registreret 12 gonorrétilfælde hos piger under 15 år, og seks tilfælde blandt drenge under 15 år. I 2022 blev der registreret 12 tilfælde af gonorré fordelt på 10 piger under 15 år. Der blev ikke registreret gonorré hos drenge under 15 år i 2022. Blandt de registrerede gonorrétilfælde i både 2021 og 2022, var der flere børn med gonorroisk konjunktivit, som er en vigtig differentialdiagnose til øjenbetændelse hos nyfødte børn. Gonorroisk konjunktivit kan dog optræde i alle aldersgrupper og er altid en farlig og potentielt synstruende tilstand, der skal diagnosticeres og behandles akut. De karakteristiske symptomer er inflammation i øjet med hævelse af øjenlåget samt pusdannelse.

Geografisk fordeling

I begge årene var antallet af gonorrétilfælde højere blandt mænd end blandt kvinder i alle landsdele, bortset fra Vestjylland og Nordjylland. Både incidensrate (antal tilfælde per 100.000 indbyggere) og antal gonorrétilfælde for mænd var højest i København by, og for kvinder var antallet højst i Østjylland i 2021 og i Københavns by i 2022. Der sås en fortsat større andel af gonorrétilfældene hos kvinder, hvor de i 2020 udgjorde 32 % af alle anmeldte tilfælde, 34 % i 2021 og 35 % i 2022.
I København by og Københavns omegn sås en væsentlig højere incidensrate blandt mænd sammenlignet med kvinder i 2022, selvom incidensraten blandt kvinder i København by blev mere end fordoblet fra 2021 til 2022. I Nordjylland sås en lignende stigning blandt kvinder med en næsten fordobling i incidensrate. I resten af landet sås meget sammenlignelige incidensrater mellem kønnene.
Der blev i 2022 registreret flere tilfælde på Bornholm, særligt blandt kvinder, hvor der i 2021 var nul.

Tabel 2a. Antal anmeldte gonorrétilfælde og incidensrate for mænd, fordelt på region og landsdel, 2020 til 2022

Tabel 2b. Antal anmeldte gonorrétilfælde og incidensrate for kvinder, fordelt på region og landsdel, 2020 til 2022

Smittemåder 2021

For mandlige anmeldte gonorrétilfælde var 789 (43 %) erhvervet ved sex med kvinder og 1.015 (55 %) ved sex med mænd. Ét tilfælde af mor-til-barn-smitte blev anmeldt, og for de resterende 51 (3 %) tilfælde var smittemåden uoplyst.
Blandt 949 anmeldte tilfælde hos kvinder var 909 (96 %) anmeldt som værende erhvervet ved sex med mænd, 20 (2 %) erhvervet ved sex med kvinder, og for de resterende 20 (2 %) tilfælde var smittemåden uoplyst.

I 22 (2 %) af tilfældene var kvinden gravid, mens 17 kvinder og seks mænd var oplyst at være sexarbejdere (seks født i Danmark, 15 født i udlandet samt to turister).

Smittemåder 2022

Blandt de 2.538 gonorrétilfælde anmeldt hos mænd var 1.160 (46 %) erhvervet gennem sex med kvinder og 1.308 (52 %) var erhvervet gennem sex med mænd. For de resterende 70 (3 %) var smittemåden uoplyst. Af de 1.378 anmeldte tilfælde blandt kvinder var 1.333 (97 %) erhvervet gennem sex med mænd og 22 (2 %) erhvervet gennem sex med kvinder. Der var anmeldt ét tilfælde af mor-til-barn-smitte. For de resterende 22 (2 %) tilfælde var smittemåde ikke oplyst.
Treogtyve (2 %) af de anmeldte kvinder var gravide. I 24 (<1 %) af alle de anmeldte tilfælde var den smittede person angivet at være sexarbejder, hvoraf 15 var kvinder og ni var mænd, syv var født i Danmark,15 var født i udlandet og én var turist.
Der sås en stor stigning i antallet af anmeldelser for alle grupperne MSK, MSM og kvinder i 2022, dog kraftigst blandt kvinder og MSK, figur 3.

Figur 3. Anmeldte tilfælde af gonorré, fordelt på køn og smittemåde, 2011-2022

Køn, smittemåde, herkomst og smitteland, 2021

I 2021 forelå oplysninger om herkomst i 2.800 (>99 %) af de anmeldte gonorrétilfælde, hvoraf 1.919 (68 %) forekom blandt danskere, 718 (26 %) blandt indvandrere, 154 (5 %) blandt andengenerationsindvandrere og ni (< 1 %) blandt turister. For 984 gonorrétilfælde blandt MSM var 904 (92 %) smittet i Danmark, mens andelen var 95 % (736/774) blandt MSK. Hos kvinderne var 97 % (903/927) af gonorrétilfældene oplyst at være smittet i Danmark.

Blandt 144 gonorrétilfælde (120 mænd og 24 kvinder) erhvervet i udlandet, var 31 oplyst at være erhvervet i Spanien (heraf var 23 MSM (74 %)) og 23 i Tyskland (heraf var 17 MSM (74 %)). De øvrige 90 tilfælde fordelte sig på 38 andre lande fordelt i Europa, Afrika, Nord-, Mellem- og Sydamerika samt Asien.

Køn, smittemåde, herkomst og smitteland, 2022

I 2022 forelå oplysninger om herkomst i 3.863 (99 %) anmeldte tilfælde og oplysninger om smitteland i 3.846 (98 %) af de anmeldte tilfælde. I alt 2.681 (69 %) af de 3.863 tilfælde forekom blandt danskere, 962 (25 %) blandt indvandrere, 218 (6 %) blandt andengenerationsindvandrere og to (<1 %) blandt turister. Blandt de 1.275 anmeldte tilfælde hos MSM med oplysninger om smitteland var 1.139 (89 %) smittet i Danmark, blandt MSK var 1.072 (94 %) smittet i Danmark, og blandt kvinder var 1.323 (97 %) smittet i Danmark.

Blandt 254 gonorrétilfælde (217 mænd og 37 kvinder) erhvervet i udlandet var 42 erhvervet i Tyskland (heraf var 33 MSM (79 %)), 40 i Spanien (heraf var 30 MSM (75 %)), 15 i Thailand (heraf var 12 MSK (80 %)) og de resterende 157 tilfælde var erhvervet i 39 lande fordelt i Europa, Afrika, Nord-, Mellem- og Sydamerika samt Asien.

Gonorré og hiv 2021

I 2021 forelå oplysninger om hiv-status for 2.210 (79 %) af anmeldte gonorrétilfælde. Blandt 959 tilfælde hos MSM var 134 (14 %) hiv-positive; heraf 129 med kendt hiv og fem med nyerhvervet hiv. For 569 MSK-gonorrétilfælde med oplyst hiv-status var én (< 1 %) anmeldt som kendt hiv-positiv. Blandt 646 kvinder med oplyst hiv-status var to hiv-positive.

Gonorré og hiv 2022

I 2022 forelå oplysninger om hiv-status for 2.189 (56 %) af de anmeldte gonorrétilfælde.
Blandt 1.210 tilfælde blandt MSM var 200 (17 %) hiv-positive; heraf 196 med kendt hiv og fire med nypåvist hiv. I alt 194 (16 %) af MSM-tilfældene var hiv-negative og i PrEP-behandling. Blandt de 418 MSK-gonorrétilfælde med oplyst hiv-status var én (<1 %) anmeldt som kendt hiv-positiv. Blandt de 541 gonorrétilfælde hos kvinder var fire (<1 %) anmeldt som hiv-positive, hvoraf én havde nyerhvervet hiv. Der var yderligere ét gonorrétilfælde hos en hiv-positiv mand, hvor smittemåden var ukendt.

Antibiotikaresistens

I 2021 og 2022 modtog SSI gonokokisolater fra hhv. 1.405 og 1.843 unikke tilfælde af gonorré, der var dyrkningspåvist på landets KMA’er. Dette svarer til hhv. 39 % og 35 % af alle gonorrétilfælde registeret i MiBa de to år. Til sammenligning blev der indsendt isolater fra 37 % i 2020 og 34 % i 2019. I Danmark er førstevalgsbehandlingen monoterapi med ceftriaxon 500 mg i.m som éngangsdosis. Ved påvist følsomhed kan ciprofloxacin 500 mg p.o. anvendes. Isolaterne blev undersøgt for ceftriaxon-, azithromycin- og ciprofloxacinresistens ved bestemmelse af mindste hæmmende koncentration, mg/L (minimum inhibitory concentration, MIC) samt for penicillinasedannelse, der er udtryk for højresistens mod penicillin. Resultaterne heraf ses i figur 4.

Figur 4. Antal undersøgte gonokokisolater fra mænd og kvinder og procentvis forekomst af ciprofloxacin- og azithromycinresistens samt penicillinasedannelse, 2003-2022

I 2021 og 2022 blev ciprofloxacinresistens påvist i henholdsvis 48 % og 40 % af isolaterne (43 % i 2020, 41 % i 2019), mens azithromycinresistens blev påvist i 3 % af isolaterne i både 2021 og 2022 (2 % i 2020, 5 % i 2019).

Fra og med 1. januar 2019 er der af European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) foreslået ny afgrænsning for azithromycin mellem resistens (MIC > 1 mg/L) og følsomhed (MIC ≤1 mg/L), idet dette stof ikke bør anvendes som monoterapi ved behandling af gonorré, men altid sammen med et andet effektivt antibiotikum, hovedsageligt ceftriaxon.
Der påvistes penicillinasedannelse i hhv. 23 % og 14 % af isolaterne i 2021 og 2022 (17 % i 2019 og 19 % i 2020). I 2021 fandtes antibiotikaresistens hyppigere blandt isolater fra mænd end fra kvinder. Ciprofloxacinresistens fandtes i 56 % af isolaterne fra mænd og i 32 % af isolaterne fra kvinder. For azithromycin var tallene henholdsvis 4 % og 2 %. I 2022 fandtes ciprofloxacinresistens i 48 % af isolaterne fra mænd og i 28 % af isolaterne fra kvinder. Azithromycinresistens fandtes i 3 % af isolaterne for mænd og i 2 % af isolaterne fra kvinder. Resistens over for både azithromycin og ciprofloxacin fandtes i < 1 % af isolater fra kvinder og i 2 % af isolaterne fra mænd.

Siden 2016 er ciprofloxacinresistensen steget indtil 2021 til 48 %, hvor den faldt igen til 40 % i 2022, hvilket er det laveste siden 2018. Azithromycinresistensen er faldet kontinuerligt mellem 2018 og 2020, dog med en stigning på 0,9 procentpoint i 2021, og resistensandelen er uændret mellem 2021 og 2022 på 2,9 %. Andelen af isolater der havde penicillinasedannelse steg fra 2020 til 2021 op til 23 %, hvilket er det højeste niveau siden 2003, men faldt til 14 % i 2022, hvilket er lavere end både 2020 (17 %) og 2019 (19 %), figur 4.

I hverken 2021 eller 2022 sås ceftriaxonresistens hos nogen isolater. I 2021 var den højeste MIC-værdi observeret 0,064 mg/L, og 86 % af alle isolater havde en MIC-værdi på <0,008 mg/L. I 2022 var den højeste MIC-værdi observeret 0,032 mg/L, og 94 % af alle isolater havde en MIC-værdi på <0,008 mg/L, figur 5.

Figur 5. Fordeling af MIC-værdier (mg/L) for ceftriaxon blandt gonokokker, 2003–2020

Særlige antibiotika

Én gang om året undersøger referencelaboratoriet som led i et EU-samarbejde godt og vel 100 konsekutivt indsamlede isolater over for et udvidet panel af antibiotika. Man fandt i hhv. 2021 og 2022 blandt 121 og 135 isolater ingen der var resistente over for cefixim (et peroralt cefalosporin), der ikke er markedsført i Danmark.

I 2021 var 1.089 (anmeldedatoen er højst 30 dage efter prøvetagningsdatoen for isolatet) blandt 1.405, og i 2022 var 1.456 blandt 1.843 unikke isolater tilknyttet en anmeldelse til MIS, hvilket gør det muligt at vurdere, om der er en sammenhæng mellem antibiotikaresistens og patienternes seksuelle orientering samt smitteland.

Tabel 3a. Antibiotikaresistens og seksuel orientering, 2021

Tabel 3b. Antibiotikaresistens og seksuel orientering, 2022

I 2021 sås den højeste frekvens af resistens overfor både ciprofloxacin og azithromycin i isolater fra MSM, mens den laveste frekvens sås i isolater fra kvinder. Andelen af isolater som var følsomme over for både azithromycin og ciprofloxacin var lavest hos isolater fra MSM og højest hos isolater fra kvinder.

I 2022 sås samme ciprofloxacinresistensmønster som i 2021. Der sås en lille stigning i azithromycin-resistens for alle tre grupper, højeste andel af resistens sås hos isolater fra MSM med 6 % og lavest hos isolater fra MSK med 2 %. Andelen af isolater med resistens over for både azithromycin og ciprofloxacin var højest i MSM-gruppen (4 %) og lavest hos MSK og kvinder (1 %). Andelen af følsomme isolater var lavest blandt MSM (22 %) og højest blandt kvinder (68 %).

I 2021 og 2022 stammede hhv. 1.003 isolater (92 % af isolater med tilknyttet MIS-anmeldelse) og 1.355 (93 %) fra gonorré erhvervet i Danmark, hhv. 59 (5 %) og 83 (6 %) var erhvervet uden for Danmark, og for hhv. 27 (2 %) og 18 (1 %) tilfælde med tilhørende isolat var smitteland ikke oplyst. Fordelingen af antibiotikaresistens ses i tabel 4a og 4b.

Tabel 4a. Antibiotikaresistens og smitteland, 2021

Tabel 4b. Antibiotikaresistens og smitteland, 2022

Særlige anatomiske prøvetagningssteder

I 2021 modtog SSI to isolater fra ledvæske, ét isolat fra en øjenpodning, samt to isolater fra abscesser. I 2022 modtog SSI ét isolat fra en bloddyrkning og ét isolat fra en absces.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 50/2023.