Overvågning af COVID-19

Find de nyeste opgørelser og følg udvikling af COVID-19 på denne side.

Virus

Statens Serum Institut overvåger COVID-19 via Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Data om COVID-19 fra MiBa kobles til andre sundhedsregistre og laboratoriedata fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA).

Herudover overvåges forekomsten af smitte i samfundet via COVIDmeter, ved testning af personer med milde symptomer i befolkningen og via stikprøver i grupper af tilfældigt udvalgte raske borgere. Herudover vil befolkningens immunstatus blive undersøgt i et samarbejde med blodbankerne. Dødeligheden i Danmark følges via EuroMOMO, som også indeholder data for en række andre europæiske lande.

Dagens COVID-19-tal for Danmark

Antal prøver, testede personer, bekræftede tilfælde, antal med overstået infektion og dødsfald i Danmark samt ændring siden i går. Tal opdateres dagligt kl. 14.

  Antal prøver  Antal testede  Bekræftede tilfælde  Overstået infektion Dødsfald (%)
Antal i dag  546.621 458.305   11.387 9.964 563 (5,0)
Ændring siden i går 8.879 6.855 27 64  1

Antal indlagte i alt og på henholdsvis intensiv og intensiv i respirator. Opdateres dagligt kl. 14.

  Indlagte Heraf indlagte på intensiv afdeling Heraf indlagte på intensiv og i respirator
Antal i dag  116 20 16
Ændring siden i går 1 -1 -1
 

Forklaringer til tabellen

Datakilder:

Antal testede er opgjort fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBA), og omfatter testsvar på dags dato inden kl. 8 for hvilke der ligger et svar (positivt eller negativt). Antal testede for COVID-19 på en given prøvedato kan i nogle tilfælde ændre sig over tid som følge af gentestning af personer, og revision af tidligere prøver på de kliniske mikrobiologiske afdelinger.

Antal indlagte inklusive på intensiv afdeling og i respirator er data indrapporteret fra regionernes IT-systemer, og er et øjebliksbillede.

Patienter med påvist COVID-19-infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19-infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19-infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.

Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.

Tabellen opdateres dagligt.

Dagens COVID-19-tal for Færøerne og Grønland

Antal prøver, testede personer, bekræftede tilfælde, antal med overstået infektion og dødsfald. Opdateres dagligt kl. 14.

Antal testede Bekræftede tilfælde Overstået infektion Dødsfald (%)
Færøerne 9.178 187 187 0
Grønland 1.885 12 11 0

Hent fil med overvågningsdata (zip-csv-filen opdateres på hverdage kl. 14). Filen indeholder data omhandlende antal smittede og testede fordelt på kommune, antal smittede fordelt på køn og alder, døde over tid og antal nyindlæggelser.
Se også vores arkiv med tidligere publicerede data.
Se hvordan du kan gemme overvågningssiden som pdf.

Læs mere om udbruddet med COVID-19, om infektionshygiejniske retningslinjer, modelberegninger for scenarier ved genåbning af Danmark, samt find de ugentlige Trend- og fokusrapporter fra SSI.

Testaktiviteter 

Rapport fra ekspertudvalget den 20. maj 2020

Notat: Foreløbige resultater fra den repræsentative seroprævalensundersøgelse af COVID-19 (pdf)

Rapport fra ekspertudvalget den 7. maj 2020

Stikprøvedesign til en løbende repræsentativ undersøgelse af befolkningen, den 7. maj (revideret 13. maj)(pdf)

Oversigt over testaktivitet pr. region og Testcenter Danmark

Tabellen viser antal tests for smitte med SARS-CoV-2, fordelt på regioner, Testcenter Danmark og SSI’s viruslaboratorium. Der er både medregnet tests, hvor svaret foreligger, og tests som er registreret i laboratoriet, men stadig er ved at blive analyseret.

Testaktivitet (den 25. maj 2020) 

Bekræftede tilfælde

Denne sektion opdateres på hverdage kl. 14.

I denne sektion findes:

 • Antal testede, antal bekræftede tilfælde og positivprocenten
 • Antal bekræftede tilfælde fordelt på prøvetagningsdato
 • Køns- og aldersfordeling på det kumulerede antal bekræftede tilfælde.

De test der foreligger et prøveresultat for kl. 07:00 (positiv eller negativ) indgår i dagens rapport. Der kan være test, hvor prøveresultatet ikke foreligger, når dagens data opgøres. De indgår i næste dags opdaterede tabeller og figurer. Der er ca. 1-2 dages forsinkelse i tiden fra prøvetagningen til registreringen. Oplysninger om testede og bekræftede tilfælde er baseret på data fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBA). Antal tilfælde per dag vil løbende blive justeret, også tilbage i tiden, når nye tilfælde bliver registret i MiBa.

Figur 1.1. Antal testede personer og bekræftede tilfælde af COVID-19, samt andelen der er testet positiv som ikke tidligere er konstateret smittet (orange kurve), per dag

Antal testede personer og bekræftede tilfælde, samt andelen der er testet positiv (rød kurve), per dag

Datakilde: Statens Serum Institut

Figur 1.2 Antal bekræftede tilfælde af COVID-19, per prøvetagningsdato

Antal bekræftede tilfælde, per prøvetagningsdato

Datakilde: Statens Serum Institut

Tallene bag figur 1.2 findes også i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades. Se den grå boks øverst på siden.

Tabel 1.1 Antal bekræftede tilfælde af COVID-19 og antal testede personer fordelt på aldersgrupper, samt positivprocenten

Antal bekræftede tilfælde og antal testede personer fordelt på aldersgrupper, samt positivprocenten

Datakilde: Statens Serum Institut

Figur 1.3 Antal bekræftede tilfælde af COVID-19, fordelt på køn og alder

Antal bekræftede tilfælde fordelt på køn og alder

Datakilde: Statens Serum Institut

Tallene bag figur 1.3 findes også i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades. Se den grå boks øverst på siden. 

Indlæggelser

Denne sektion opdateres på hverdage kl. 14.

I denne sektion findes:
 • Indlæggelser opgjort som antal nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19
 • Et dagligt øjebliksbillede af antallet af indlagte patienter per region, og udviklingen over de seneste 7 dage
 • Opgørelser, der viser fordeling af køn, alder og komorbiditet blandt patienter der er eller har været indlagt, og heraf patienter på intensiv afdeling.

Figur 2.1 viser antallet af nyindlæggelser af patienter med bekræftet COVID-19 per indlæggelsesdato. Data er baseret på Landspatientregistret (LPR) og de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, som sendes hver dag kl. 7. Data fra de to kilder kombineres for at afkorte den forsinkelse, der er i data fra LPR. En indlæggelse omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Patienter, der var indlagt mere end 48 timer før prøven blev taget, optræder som nyindlagt på prøvetagningsdatoen. Ogørelsen vil blive ændret over tid, når de bagvedliggende registre opdateres.

Figur 2.1 Antal nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19, per indlæggelsesdato

Antal nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19, per indlæggelsesdato

Datakilde: Kombination af Landspatientregistret (LPR) og de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Statens Serum Institut 

Tallene bag figur 2.1 findes også i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades. Se den grå boks øverst på siden. 

Tabel 2.1 og 2.2 viser data der er indrapporteret fra regionernes IT-systemer kl. 7, og er dermed et øjebliksbillede af antal personer, der er indlagt, og heraf antallet af indlagte på intensiv afdeling og på intensiv afdeling i respiratorbehandling – dagens tal (tabel 2.1) og udviklingen de seneste 7 dage (tabel 2.2).

Tabel 2.1: Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 dags dato

Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 dags dato

Datakilde: Daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Statens Serum Institut

Tabel 2.2 Udviklingen i antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 gennem de seneste 7 dage, opgjort dagligt kl. 7

Udviklingen i antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 gennem de seneste 7 dage, opgjort dagligt kl. 7

Datakilde: Daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Statens Serum Institut

Tabel 2.3 og 2.4 viser henholdsvis antal indlagte og indlagte på intensiv afdeling fordelt på køn, alder og komorbiditet. Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret, og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En indlæggelse er talt med når indlæggelsen sker indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Tilstedeværelse af en komorbiditet (person med underliggende sygdom) er i denne sammenhæng defineret ved en hospitalskontakt indenfor de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom.

Tabel 2.3 Indlagte COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

Indlagte COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

*Tomme celler betyder ingen eller få tilfælde, som ikke præsenteres af diskretionshensyn til patienterne.

Datakilde: Statens Serum Institut

Tabel 2.4. Indlagte COVID-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

Indlagte COVID-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

Datakilde:Landspatientregisteret

Dødsfald

Denne sektion opdateres på hverdage kl. 14.

I denne sektion findes:

 • COVID-19-relaterede dødsfald opgjort per dødsdato
 • COVID-19-relaterede dødsfald opgjort per dødsdato og kumuleret
 • Det samlede antal dødsfald opgjort på køn, alder og komorbiditet

Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Information om dødsfaldet er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret. Dato for dødsfald kan i få tilfælde ændre sig i opgørelsen over tid, når informationen om dødsfaldet er komplet.

Figur 3.1 Antal COVID-19-relaterede dødsfald, per dødsdato

Antal COVID-19-relaterede dødsfald, per dødsdato

Figur 3.2. Kumuleret antal COVID-19-relaterede dødsfald, per dødsdato

Kumuleret antal COVID-19 relaterede dødsfald, per dødsdato

Datakilde: Statens Serum Institut

Tallene bag figur 3.2 findes også i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades. Se den grå boks øverst på siden. 

Tabel 3.1 viser antal bekræftede tilfælde, antal af afdøde med bekræftet COVID-19, der havde komorbiditet (person med underliggende sygdom), samt fordeling på køn og alder. Komorbiditet er defineret som hospitalskontakt indenfor de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom.

Tabel 3.1 Dødsfald blandt COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

Dødsfald blandt COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet

* Bemærk: Aldersgruppen 0-59 år er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til patienterne.

Datakilde: Statens Serum Institut

Regioner og kommuner

Denne sektion opdateres på hverdage kl. 14.

I denne sektion findes:
 • COVID-19-incidens opgjort per kommune
 • COVID-19-incidens opgjort per landsdel
 • COVID-19-incidens opgjort per region
 • Antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser samt dødsfald fordelt på regioner.

Figur 6.1 og 6.2 viser den kumulative incidens per kommune for henholdsvis hele epidemiperioden og for de seneste 7 dage. Kumulativ incidens kan anvendes til at sammenligne tallene mellem de enkelte kommuner, idet der tages højde for befolkningstallet i kommunerne, når tallene opgøres som antal tilfælde per 100.000 indbyggere i kommunen. En del af de registrerede COVID-19-tilfælde og testede, har ikke folkeregisteradresse i Danmark, og kommune- og regionstallene vil derfor være lidt lavere end det samlede antal testede og bekræftede tilfælde. Det drejer sig fx om hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse.

Figur 6.1. Antal bekræftede tilfælde af COVID-19 i alt per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) per kommune, med zoom på københavnsområdet øverst til højre

Antal bekræftede tilfælde i alt per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) per kommune, med zoom på københavnsområdet øverst til højre

Datakilde: Statens Serum Institut

Figur 6.2 Antal nye bekræftede tilfælde af COVID-19 per 100.000 indbyggere, de seneste 7 dage, per kommune, med zoom på københavnsområdet øverst til højre

Antal nye bekræftede tilfælde per 100.000 indbyggere, de seneste 7 dage, per kommune, med zoom på københavnsområdet øverst til højre

Datakilde: Statens Serum Institut

Tallene bag figur 6.1 og 6.2 findes også i en fil med overvågningsdata (zip-csv-fil), som kan downloades. Se den grå boks øverst på siden. 

Tabel 6.1 Antal bekræftede tilfælde af COVID-19 per landsdel

Antal bekræftede tilfælde per landsdel

*Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).

Datakilde: Statens Serum Institut

Tabel 6.3 viser antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser samt dødsfald fordelt på regioner. Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret, og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2-prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.

Tabel 6.2 Antal bekræftigede tilfælde af COVID-19 per region

Antal bekræftede tilfælde per region

*Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).

Tabel 6.3 Antal COVID-19-testede, bekræftede tilfælde, indlagte og dødsfald per region

Antal testede, bekræftede tilfælde, indlagte og dødsfald per region

*Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).

Datakilde: Statens Serum Institut

Branchefordelte opgørelser over COVID-19-testede og -positive

I denne sektion kan du se branchefordelte opgørelser over COVID-19-testede og –positive.

Opgørelserne er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen.

COVID-19 - branche- og arbejdsmarkedstilknytning - uge 21 (pdf)

COVID-19 og ansatte inden for social- og sundhedsvæsenet - uge 21 (pdf)

COVID-19 og ansatte inden for institutioner og undervisning - uge 21 (pdf)

COVID-19 i Europa

Denne sektion opdateres hver uge.

I denne sektion findes:

 • Den daglige incidens af bekræftede tilfælde i Danmark, Sverige og Norge i løbet af de seneste 10 uger
 • Kumulativ incidens af bekræftede tilfælde i forskellige europæiske lande i løbet af de seneste 10 uger
 • Kumulativ incidens (pr. 100.000) af bekræftede tilfælde i europæiske landsregioner og nye tilfælde (pr. 100.000) i løbet af den seneste uge.

Det aktuelle antal bekræftede tilfælde og dødsfald fordelt på lande, kan ses på hjemmesiden for Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC).

Den aktuelle overdødelighed blandt europæiske lande, kan ses på hjemmesiden for EuroMOMO.

Se yderligere om udbruddet globalt på Verdenssundhedsorganisationens (WHO) hjemmeside.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskellige lande kan have forskellige kriterier for hvem der bliver testet, og at dette kan have ændret sig over tid.

Figur 9.1 Den daglige incidens af COVID-19-tilfælde i Danmark, Sverige og Norge i løbet af de seneste 10 uger

 

Den daglige incidens af COVID-19-tilfælde i Danmark, Sverige og Norge i løbet af de seneste 8 uger

Datakilde: ECDC

Figur 9.2 Kumulativ incidens af COVID-19-tilfælde i forskellige europæiske lande i løbet af de seneste 10 uger

Kumulativ incidens af COVID-19-tilfælde i forskellige europæiske lande i løbet af de seneste 8 uger

Datakilde: ECDC

Figur 9.3 Kumulativ incidens af COVID-19-tilfælde i europæiske landsregioner

Kumulativ incidens (pr. 100.000) af COVID-19-tilfælde i europæiske landsregioner

Datakilder: Landedata ECDC. Danske data: Statens Serum Institut. Regionale data: Belgien, Holland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig.

Figur 9.4 Nye COVID-19-tilfælde (pr. 100.000) i løbet af den seneste uge

Figur 9.4 Nye COVID-19-tilfælde (pr. 100.000) i løbet af den seneste uge

Datakilder: Landedata ECDC. Danske data: Statens Serum Institut. Regionale data: Belgien, Holland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,

Tyskland, Østrig.

Datakilder

I denne sektion findes:

 • den epidemiologiske forklaring
 • COVID-19-overvågningspyramiden
 • en liste over forkortelser
 • en beskrivelse af de enkelte datakilder

Epidemiologisk forklaring

Fra slutningen af februar til den 11. marts testede man primært personer med både milde og mere alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning af COVID-19. Dette skete som led i inddæmningsfasen.

Fra den 12. marts overgik Danmark til afbødningsstrategien, hvor man i første omgang testede personer med indlæggelseskrævende symptomer på COVID-19, og herefter er teststrategien løbende blevet justeret. Udover personer med indlæggelseskrævende symptomer på COVID-19, testes personer med forværring over tid, personer tilhørende gruppen af særligt sårbare individer inkl. gravide med symptomer på COVID-19.

Fra den 1. april 2020 er der udført udvidet testning så bl.a. patienter med milde symptomer samt ansatte i sundheds- og ældresektroen med milde symptomer og som har tæt kontakt til borgere eller patienter kan testes. Derudover kan de praktiserende læger efter vurdering af patienter med milde symptomer også henvise disse til testning.

Fra den 21. april 2020 er der yderligere udvidet for testning, således at alle med lette symptomer, men også grupper uden symptomer af COVID-19, fx personer, der forventes indlagt på sygehus i over et døgn, og beboere samt personale på institutioner, som fx bosteder og plejecentre tilbydes testning.

Disse ændringer af teststrategien betyder at antal bekræftede tilfælde ikke kan sammenlignes over tid.

COVID-19-overvågningspyramide

Her ses overvågningspyramiden, som viser hvilke registre, der sammenkoblet med Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), bruges til at opgøre data på COVID-19 i forhold til alvorlighed.

COVID-19-overvågningspyramide 

Forkortelser

CPR: Det Centrale Personregister
DAR: Dødsårsagsregistret
ECDC: Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol
LPR: Landspatientregistret
MiBa: Den danske mikrobiologidatabase
SDS: Sundhedsdatastyrelsen
SSI: Statens Serum Institut
SST: Sundhedsstyrelsen
SSR: Sygesikringsregisteret
STPS: Styrelsen for Patientsikkerhed
SUM: SundhedsministerietWHO: World Health Organization

Beskrivelse af de enkelte datakilder

Den danske mikrobiologidatabase – MiBa
Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Der anvendes en kopi af MiBa som SSI har dataansvar for: EpiMiBa. Denne kopi opdateres hver time. Til COVID-19-overvågningen anvendes EpiMiBa for at definere alle personer testet for SARS-CoV-2 med deres prøvesvar. Derudover bruges prøvetagningsdato, prøvemateriale, KMA og rekvirent. Mere info om MiBa

Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme – MIS3
MIS3 er den centrale database på SSI, hvor alle patienter med anmeldelsespligtige sygdomme er registeret. I begyndelsen af COVID-19-epidemien var det en anmeldelsespligtig sygdom. De første patienter blev indtastet i MIS3 med oplysninger såsom dato for sygdomsdebut, symptomer og rejseland. 

Landspatientregisteret – LPR3
Landspatientregisteret indeholder sygehuskontakter på danske offentlige såvel som private hospitaler. Oplysninger fra LPR3 bruges for at få oplysninger om indlæggelser på hospitaler, indlæggelser på intensiv afdelinger, længde af indlæggelser, komorbiditet (oplysninger om flere samtidige diagnoser) og graviditet. Data fra LPR har en vis forsinkelse. Derfor suppleres, i nogle opgørelser, med tidstro data indberettet dagligt fra regionerne. Mere om LPR

Daglige indberetninger fra regioner om indlagte patienter
Regionerne står for indberetningen af indlagte patienter til SDS. Regionernes indberetning består af to dele: (1) aggregerede data på hospitalsniveau og (2) personhenførbare data. Aggregerede data bruges til at overvåge kapaciteten, mens data på individniveau bruges i sygdomsovervågning, hvor de kombineres med LPR for at kompensere for forsinkelsen heri. Indberetningerne er et øjebliksbillede på det angivne udtrækstidspunkt, hvorfor antallet af indlagte kan ændre sig i løbet af dagen.

Sundhedsvæsenets Organisations Register – SOR
SOR er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Den bruges for at sætte tekster på SOR-koder fra hospitaler og afdelinger fra LPR3.

Det Centrale Personregister (CPR-registeret)
Det Centrale Personregister tildeler alle personer med bopæl i Danmark et unikt personnummer, og kan dermed bruges som nøgle til at sammenstille oplysninger fra alle de øvrige databaser. Derudover indeholder Det Centrale Personregister oplysninger om ind- og udvandring og eventuel dødsdato. CPR-registeret bruges for at tilføje bopælsoplysninger for patienterne, nationalitet og dødsdato. Det bruges for at kunne lave geografiske opgørelser, opgørelser over dødelighed, og for at kunne frasortere personer fra Grønland. CPR- kontoret opdaterer ikke dødsdatoer i weekenden. Mere om CPR-registret

Autorisationsregister
Autorisationsregistret indeholder oplysninger om autorisationer og bruges for at kunne monitorere smitte blandt sundhedspersoner.

Sygesikringsregister – SSR
Sygesikringsregisteret indeholder oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem regionerne og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.fl. SSR anvendes i en algoritme for at kunne identificere gravide kvinder. Oplysninger fra SSR om graviditetsundersøgelser i SSR kombineres med oplysninger om graviditetsspecifikke procedurer på hospitalerne fra LPR3. Mere om Sygesikringsregister

Dødsårsagsregistret – DAR
Dødsårsagsregisteret rummer alle dødsfald i Danmark siden 1970. Der er for hvert dødsfald angivet identifikation af personen, dødsdato, en tilgrundliggende dødsårsag og eventuelt medvirkende dødsårsager, såsom COVID-19. SSI kombinerer oplysningerne fra CPR-registret og DAR (der kan være forsinkelse i registrene, så den første registrerede dødsdato anvendes). Mere om Dødsårsagsregisteret

Den Registerbaserede Evaluering Af Marginaliseringsomfanget – DREAM
DREAM indeholder oplysninger om modtagelse af forsørgelsesydelser, samt beskæftigelsesoplysninger for lønmodtagere. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) har adgang til DREAM-data og laver opgørelser om sundhedspersonale med COVID-19 ved at kombinere oplysninger om hovedbeskæftigelse fra DREAM med CPR-numre for personer, der er blevet testet for COVID-19.

Plejehjem og plejehjemsbeboere
For at kunne identificere plejehjemsbeboere i Danmark har SDS udvidet plejehjemsadresserne fra Plejehjemsoversigten med folkeregisteradresser tilhørende plejehjemmene og koblet disse adresser med CPR-registeret.

Definitioner anvendt i den epidemiologiske overvågning

Her finder du en alfabetisk liste med definitioner på en række nøglebegreber i den epidemiologiske overvågning af COVID-19.

A

Afbødningsfasen
Afbødningsfasen afløste inddæmningsfasen, da man i Danmark fra den 12. marts 2020 overgik til en strategi, hvor fokus var at forsinke smittespredningen, så antallet af behandlingskrævende ikke overstiger kapaciteten i sundhedsvæsenet. I første omgang testede man personer med indlæggelseskrævende symptomer for COVID-19. Efter den 12. marts er teststrategien løbende blevet justeret og udvidet.

D

Diskretionshensyn
For at beskytte patienternes identitet vises som udgangspunkt ikke data på mindre end 5 personer per geografisk enhed eller snævre alders- og kønsgrupper.

Dødsfald relateret til COVID-19
Defineres som en person der er død indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Oplysninger om dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.

E

Epidemiologi
Epidemiologi er den forskningsdisciplin, der beskæftiger sig med sygdommes forekomst og fordeling af sygdomme i befolkningen. Epidemiologien omfatter befolkningsgrupper og ikke enkeltindivider.

F

Flokimmunitet
Folkeimmunitet opstår når en betydelig andel af befolkningen er immune overfor fx COVID-19. Det kan enten foregå ved vaccination eller ved at en vis andel af befolkningen har udviklet antistoffer. Desto større andel af befolkningen som er immun, desto lavere sandsynlighed er der for smitte. Det er sværere for sygdomme som fx COVID-19 at smitte imellem mennesker, hvis en stor andel allerede er immune. På den måde kan man nedbringe antallet af smittekæder.

I

Incidens
Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af COVID-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden.

Inddæmningsfasen
Fra slutningen af februar til den 11. marts 2020, da man i Danmark konstaterede de første tilfælde af COVID-19, var strategien at inddæmme smitten, det vil sige finde og isolere alle de syge og ved hjælp af kontaktopsporing stoppe smittekæder. I denne fase testede man primært personer med både milde og mere alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning med COVID-19.

Indlæggelse relateret til COVID-19
En COVID-19-relateret indlæggelse er defineret som en indlæggelse i mere end 12 timer indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2-prøve. Indlæggelser på intensivafdeling inkluderes også når de er indlagt mindre 12 timer. 

Data om indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregisteret. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregisteret. Derfor suppleres opgørelser over indlæggelse med tidstro data indberettet dagligt fra regionernes IT-systemer.

K

Komorbiditet (underliggende sygdom)
Komorbiditet er defineret som hospitalskontakt indenfor de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom.

O

Overstået COVID-19-infektion
For at have overstået COVID-19-infektion og indgå i opgørelsen skal patienten opfylde mindst et af følgende kriterier:

 • Når en person ikke indlægges inden for 14 dage efter prøvedatoen, er datoen for overstået infektion på dag 14.
 • Når en person indlægges på et hospital indenfor 14 dage efter prøvedatoen og udskrevet igen inden for 14 dage, er datoen for overstået infektion 14 dage efter prøvedato.
 • Når en person indlægges indenfor 14 dage efter prøvedato og udskrevet mellem dag 14-30 fra prøvedatoen, er datoen for overstået infektion udskrivelsesdatoen.
 • Når en person indlægges indenfor 14 dage efter prøvedato og stadig er indlagt på dag 30 (på en ikke intensiv afdeling), er datoen for overstået infektion senest på dag 30.
 • Når en person indlægges indenfor 14 dage efter prøvedato og stadig er indlagt på intensiv afdeling på dag 30, er datoen for overstået infektion udskrivelsesdatoen fra intensiv.

Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.

R

Reproduktionstal R
Det tidsafhængige reproduktionstal er et udtryk for en infektionssygdoms spredningsevne i befolkningen. Tallet kaldes også smittetrykket, smittetallet eller kontakttallet. R beskriver, hvor mange personer en smittet person i gennemsnit vil smitte. R er afhængig af antallet af kontakter, man har, risikoen for overførsel af smitte ved hver kontakt, samt varigheden af den smitsomme periode. Disse faktorer kan påvirkes ved forskellige smitteforanstaltninger. Er R < 1 vil epidemien efterhånden uddø. Ved R > 1 vil epidemien vokse. R kan således give en indikation på, om smittekurven er opadgående eller nedadgående.

S

Smittetryk
Se reproduktionstal R

U

Underliggende sygdom
Se komorbiditet