Meningokoksygdom

Meningokoksygdom (MS) er betegnelsen for meningitis og/eller blodforgiftning med bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker).

MS forekommer overalt i verden og hos personer i alle aldre, men ses hyppigst blandt børn og teenagere og yngre voksne. I 2016 blev der anmeldt 37 tilfælde i Danmark. På basis af polysakkkarid (kulhydrat, sukkerstof) i bakteriens kapsel kan meningokokker inddeles i grupper: A, B, C, W135, X, Y, Z og 29E.

I Europa og USA forekommer MS hyppigst om vinteren og foråret. Forekomsten er faldende i Danmark, hovedsagelig fordi der har været et fald i MS forårsaget af gruppe B. Gruppe B var dog sammen med gruppe W135 også i 2016 de hyppigste årsager til MS i Danmark med henholdsvis 14 og 8 tilfælde.

Den højeste forekomst af MS er i Afrika. Det drejer sig om det såkaldte meningitisbælte, som omfatter 21 lande syd for Sahara og strækker sig fra Senegal i vest til Ethiopien i øst. Her er der hvert år epidemier i tørtiden. Disse skyldes næsten udelukkende gruppe A og gruppe W135.

Se overvågningsdata for meningokoksygdom i Danmark.

Se infografikken "Meningokoksygdom i Danmark".

Thumbnail af infografik om meningokoksygdom i Danmark

Symptomer

Meningitis

Meningokokmeningitis kan udvikle sig i løbet af få timer. Der vil typisk være kraftig hovedpine, kvalme og opkastninger samt høj feber (39 - 40 °C). Ofte er der ét eller flere af følgende faresignaler: Nakkestivhed, dvs. det er vanskeligt og smertefuldt at bøje fremover i nakken, påvirket almentilstand og sløret bevidsthedsniveau.

Blodforgiftning

Hvis der er meningokokker i blodet, kan der opstå petekkier (småblødninger i huden på størrelse med et knappenålshoved), blødninger i indre organer (fx. binyrerne) og ledbetændelse. Man kan kende en petekkie på, at den ikke forsvinder, hvis man trykker på den med en gennemsigtig genstand.

Årsag

De vigtigste sygdomme, der kan forårsages af meningokokker, er meningitis og blodforgiftning. Disse sygdomme kan optræde enkeltvis eller samtidigt og kaldes under ét MS.

Smitteveje

Meningokokker smitter ved direkte kontakt og ved dråbespredning fra næsesvælg. Meningokokker kan optræde som rask bærertilstand i næsesvælget (nasopharynx) hos 5 – 40 %, hvorfra de kan spredes i kroppen og forårsage sygdom. Færre end 1 % af bærere vil udvikle meningokoksygdom.

Inkubationstiden er 2 - 10 dage, hyppigst 3 - 4 dage. Man kan smitte så længe man har meningokokker i næsesvælget. Der er dog som hovedregel ingen grund til at forsøge at lede efter eller behandle personer, der er raske bærere.

Forebyggelse

Nære kontakter til patienter med mistænkt eller påvist MS tilbydes forebyggende behandling (profylakse) med antibiotika og eventuel vaccination. Der skal ikke først foretages undersøgelse, for at se om de er bærere, og der skal heller ikke kontrolundersøges efter behandling eller vaccination.

Nære kontakter er personer, der har sovet under samme tag som patienten inden for 10 dage før sygdomsdebut eller er "kyssekæreste" med patienten.

Hvem, der tilbydes forebyggende behandling, afgøres af embedslægen, som også kan vælge at udvide personkredsen efter en konkret vurdering.

Det er ligeledes embedslægen, som træffer beslutning om og iværksætter information til vagtlæger, institutioner m.v.

Der er i Danmark forskellige vacciner mod meningokokker. Nogle vacciner er rettet mod gruppe A, C, W135 og Y, og én er rettet mod gruppe B. Når der er foretaget gruppebestemmelse af de påviste meningokokker, kan embedslægen tage stilling til vaccination af personer, der har haft kontakt med et tilfælde.

Ved rejser til lande i perioder hvor der er høj forekomst af MS, anbefales vaccination mod meningokokker af gruppe A, C, W135 og Y.

Vaccination mod meningokokker indgår ikke i det danske vaccinationsprogram. Man kan vælge selv at betale for vaccination mod meningokoksygdom.

Behandling

Der gives høje doser penicillin via indsprøjtning. I Danmark er meningokokkerne følsomme for penicillin, mens der i visse andre lande forekommer resistens.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Meldepligt

MS anmeldes telefonisk til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted. Skriftlig anmeldelse skal ske på formular 1515 til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og til Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi.

Vaccination

Der er registreret to vacciner til beskyttelse mod MS af gruppe A, C, Y og W, Nimenrix® og Menveo®, og to vacciner til beskyttelse mod MS af gruppe B, Trumenba® og Bexsero®.

Nimenrix® kan anvendes til børn, der er 6 uger gamle og opefter. Børn mellem 6 uger og 12 måneder gives to eller tre doser afhængig af alder. Børn ≥1 år og voksne gives én dosis. Beskyttelsen antages at vare i fem år.

Menveo® kan anvendes til børn ≥ 2 år og voksne. Der gives én dosis. Beskyttelsen antages at vare i fem år.

Trumenba® kan anvendes til personer, der er fyldt 10 år og derover. Den primære vaccinationsserie kan gives i et to-dosis- eller et tre-dosis-program. Effekten af de to programmer er ligeværdig, da de giver næsten samme antistofrespons efter afsluttet serie. Dog vil beskyttelsen være hurtigere ved tre-dosis-programmet, fordi der gives to doser med mindst en måneds interval. Der kan gives en booster-dosis efter begge doseringsregimer til personer, der stadig er i risiko for invasiv meningokoksygdom.

Bexsero® kan anvendes til personer over 2 måneder. Den primære vaccinationsserie består af to- eller tre doser afhængig af personens alder. Hvis børn under 2 år fortsat er udsat for risiko gives booster i barnets 2. leveår mindst 2 måneder efter seneste dosis, jf. EPI-NYT 33/14. Behovet for booster for børn fra 2 år og til voksne er ikke fastlagt.

For flere detaljer om vaccinerne se Vaccineleksikon 

For information om brug af vaccinerne kan bruges som postekspositionsprofylakse se Invasiv meningokoksygdom, postekspositionsprofylakse .

Program for post-ekspostionsprofylakse med Bexsero®

Diagnostik

Ved mistanke om MS tages blodprøver med henblik på dyrkning for meningokokker. Desuden udføres lumbalpunktur. Spinalvæsken undersøges med mikroskopi og dyrkning. Desuden tælles mængden og arten af leukocytter, og der foretages måling af sukker- og proteinkoncentration.

Især hvis der er påbegyndt antibiotikabehandling inden prøvetagning, kan mikroskopi og dyrkning være uden sikre tegn på bakterier. I disse situationer kan diagnosen ofte stilles ved PCR (dvs. metoder baseret på DNA-forstærkning), og undertiden ved at måle meningokokantistoffer i blodet; disse udvikles dog først i anden sygdomsuge.

Der bør desuden tages en svælgpodning med henblik på undersøgelse for meningokokker. Hvis der er hudblødninger (petekkier) kan en af disse sendes til undersøgelse.

Diagnostiske undersøgelser

Meningitis, pneumo/meningokok (DNA) (R-nr. 108)