Behandling af personoplysninger ifm. screening af nyfødte for medfødte sygdomme (hælblodsprøve)

Her finder du oplysninger om, hvordan Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dit barn samt barnets mor, når der er blevet foretaget en hælprøve i forbindelse med screening for medfødte sygdomme.

Opbevaring af prøven

Prøven bliver opbevaret nedfrosset i Danmarks Neonatale Screeningsbiobank på SSI i aflåste og sikrede faciliteter. Opbevaringen sker til flere formål. Du kan læse nærmere om, til hvilke formål SSI opbevarer prøven nedenfor.

1. prioritet til anvendelse for barn og familie, 2. prioritet til anvendelse af kvalitetssikring, og 3. prioritet ved opbevaringen er til anvendelse i sundhedsvidenskabelig forskning (Opbevaring og brug af blodprøven efter screeningen (ssi.dk)). Et af formålene ved opbevaringen er til anvendelse i sundhedsvidenskabelig forskning. Forskningsmæssig anvendelse forudsætter altid godkendelse fra en videnskabsetisk komité. Projekter med menneskeligt biologisk materiale skal desuden gennemføres i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og efter de krav, der er fastsat af Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). Desuden skal biobankens styrekomité godkende anvendelsen til dette formål.

Du kan bestemme, om de blod- og vævsprøver og de genetiske oplysninger, dit barn får taget i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, må bruges til forskning eller ej, ved at tilmelde dit barn Vævsanvendelsesregisteret. Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dit barn Vævsanvendelsesregisteret på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Der er mulighed for at få prøven destrueret. Hvis du ikke ønsker, at prøven skal opbevares, skal du meddele dette elektronisk til SSI via www.borger.dk, hvor du skal bruge din digitale signatur (MitID) og vælge Statens Serum Institut som modtager. Prøven vil da blive destrueret. Det kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere ved fælles forældremyndighed, hvis prøven skal destrueres. Er der fælles forældremyndighed over dit barn, skal du være opmærksom på, at barnets anden forældremyndighedsindehaver også skal anmode herom.

Du kan læse nærmere om undersøgelsen herunder, hvorfor hælblodprøven bliver tilbudt, og hvilke medfødte sygdomme, der bliver screenet for, her: www.ssi.dk/blodproevefranyfoedte.

Behandling af personoplysninger

SSI er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der bliver behandlet om dit barn, samt om barnets mor, i forbindelse med screeningen. Det betyder, at det er SSI, der skal sikre, at reglerne om behandling af personoplysninger bliver overholdt og sker med passende sikkerhed.

Formålet med behandlingen af personoplysninger, kategorier af personoplysninger og det retlige grundlag

SSI behandler personoplysninger om dit barn og om barnets mor med det formål at gennemføre screening for medfødte sygdomme, herunder bliver blodet undersøgt for tegn på medfødte sygdomme. Efterfølgende opbevaring af prøver sker med det formål, at kunne foretage supplerende analyser som led i patientbehandling, og med det formål at foretage kvalitetssikring af screeningen og til udvikling af nye analyse- og screeningsmetoder. Den efterfølgende opbevaring af prøver sker desuden med det formål, at den skal kunne blive anvendt til sundhedsvidenskabelig forskning under forudsætning af, at alle relevante godkendelser er indhentet.

I den forbindelse behandler SSI følgende almindelige og følsomme personoplysninger om dit barn:

  • Fødselsdato
  • Fødselsvægt
  • Fødselssted
  • Prøvetagningstidspunkt
  • Gestationsalder (forsteralder)
  • CPR-nummer
  • Helbredsoplysninger i form af svar på screeningen
  • Biologisk materiale i form af hælblodprøven

SSI behandler desuden følgende almindelige personoplysninger om barnets mor:

  • Navn
  • CPR-nummer

SSI behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens*  artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens** § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som SSI har fået pålagt. Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og i, og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnosticering og af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

SSI behandler oplysninger om CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dit barn og barnets mor.

Tidsperiode for behandlingen af personoplysninger

SSI opbevarer personoplysningerne fra det tidspunkt, hvor de bliver indsamlet, indtil de ikke længere er nødvendige for udførelsen af SSI’s opgaver.

Hvem modtager oplysninger om dit barn?

Når SSI har analyseret den biologiske prøve, bliver svaret sendt til den sundhedsperson, der har rekvireret analysen eller den specialafdeling, der udfører behandlingen. Svaret vil også være tilgængeligt via Sundhedsjournalen på Sundhed.dk, som autoriserede sundhedspersoner kan tilgå i forbindelse med patientbehandling. Overførsel til rekvirenten af analysen sker med hjemmel i databeskyttelseslovens***  § 7, stk. 3.

PKU-kortet kan blive udleveret til forskning, hvis projektet er godkendt af en videnskabsetisk komité, og når det er nødvendigt for at kunne udføre sundhedsvidenskabelige undersøgelser af væsentlig betydning, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. Det biologiske materiale kan dog ikke blive udleveret til forskning, hvis barnet er tilmeldt Vævsanvendelsesregisteret.

Forældremyndighedsindehaver

Som indehaver over forældremyndigheden af dit barn, har du mulighed for at udøve nedenstående rettigheder på dit barns vegne. Dit barn har også selv mulighed for at udøve sine rettigheder, hvis barnet er gammelt nok til at forstå konsekvensen heraf. Dette vil bero på en konkret vurdering. Et barn, der er fyldt 15 år, kan som udgangspunkt selv udøve sine rettigheder.

Den registreredes rettigheder

Som registreret har man efter databeskyttelsesforordningen en række grundlæggende rettigheder. Rettighederne er følgende:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Dit barn har ret til at få indsigt i de oplysninger, som SSI behandler om dit barn, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Dit barn har ret til at få urigtige oplysninger om sig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har dit barn ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for SSI’s almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Dit barn har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om sig begrænset. Hvis dit barn har ret til at få begrænset behandlingen, må SSI fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med barnets samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Dit barn har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod SSI’s ellers lovlige behandling af personoplysninger om sig.

Rettighederne kan dog være undergivet visse begrænsninger. Når personoplysninger udelukkende bliver behandlet i videnskabeligt og statistisk øjemed, er der en række begrænsninger af rettighederne efter databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at du og dit barn blandt andet ikke har ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og sletning af personoplysninger, der indgår i sådanne undersøgelser. Begrænsningen af rettighederne følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5 og databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d.

Har du spørgsmål?

Hvis du har andre spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger i forbindelse med screeningen af dit barn, er du altid velkomne til at kontakte SSI’s afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på ssidatabeskyttelse@ssi.dk. Hvis du har spørgsmål til dit barns rettigheder, anbefaler SSI, at du kontakter SSI via Digital Post.

Du er også velkommen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Ginnerup-Nielsen, på e-mail: databeskyttelse@sum.dk eller ved brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotsholmen 10-12, 1216 København K, Att. Databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over SSI’s behandling af oplysninger om dit barn. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger nedenfor og på www.datatilsynet.dk.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
dt@datatilsynet.dk
Tlf. 3319 3200

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til screeningen for medfødte sygdomme, er du altid velkommen til at kontakte SSI på serum@ssi.dk eller på telefon 3268 8420. Du er også velkommen til at kontakte via fysisk post til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

** LBK nr. 1011 af 17/06/2023 Sundhedsloven.

*** Lov nr. 502 af 23/05/2028 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fra udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).