Indkøb og udbud

Statens Serum Institut (SSI) indkøber et bredt sortiment af varer inden for plasmabaserede lægemidler og diagnostiske produkter, samt varer til diagnostiske undersøgelser, forskning, bygningsvedligeholdelse, laboratorieudstyr og forbrugsvarer. Endvidere indkøbes mange forskelligartede service- og tjenesteydelser.

Alle indkøb på SSI varetages af Koncernindkøb. Koncernindkøb er det overordnede og koordinerende led på indkøbsområdet for Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er placeret på Statens Serum Institut.

Koncernindkøb varetager både strategisk og operationelt indkøb og har til formål at koordinere, planlægge og håndtere EU-udbud - på SSI såvel som i koncernen. Derudover formidler og koordinerer Koncernindkøb indkøbsrelevante informationer samt fører tilsyn med compliance i koncernen.

SSI er som offentlig myndighed forpligtet til at indkøbe i overensstemmelse med statens indkøbscirkulære

Køb under tærskelværdien 

Indkøbes varer eller tjenesteydelser med en værdi under tærskelværdien (ca. DKK 1 mio.) gennemføres en markedsafdækning, som danner grundlag for anskaffelsesprocessen.

Hvis indkøbet vurderes at have klar grænseoverskridende interesse, bliver det annonceret på www.udbud.dk

Hvis indkøbet vurderes ikke at have klar grænseoverskridende interesse, foretages indkøbet efter de forvaltningsretlige principper og på markedsmæssige vilkår.

EU-udbud

Indkøb af varer og tjenesteydelser over tærskelværdierne sker på baggrund af EU-udbud i overensstemmelse udbudslovens afsnit II og III. EU-udbud bekendtgøres løbende på Tenders Electronic Daily (TED).

Al kommunikation vedrørende igangværende udbud skal foregå elektronisk via udbudssystemet EU-Supply.

Charlott Brygger Røgild

Kontakt

Charlott Brygger Røgild, Afdelingschef, Forsyning
T. 32688273 @. cbh@ssi.dk Se profil