Indkøb og udbud

Statens Serum Institut (SSI) indkøber et bredt sortiment af varer inden for plasmabaserede lægemidler og diagnostiske produkter, samt varer til diagnostiske undersøgelser, forskning, bygningsvedligeholdelse, laboratorieudstyr og forbrugsvarer. Endvidere indkøbes mange forskelligartede service- og tjenesteydelser.

Alle indkøb på SSI varetages af Koncernindkøb. Koncernindkøb er det overordnede og koordinerende led på indkøbsområdet for Sundhedsministeriet og er placeret på Statens Serum Institut.

Koncernindkøb varetager både strategisk og operationelt indkøb og har til formål at koordinere, planlægge og håndtere EU-udbud, samt formidle og koordinere indkøbsrelevante informationer og holder tilsyn med compliance.

Koncernindkøb koordinerer indkøb af alle varer på SSI, og derfor er kun skriftlige ordrer fra Koncernindkøb forpligtende for virksomheden.

Indkøbene foretages i vid udstrækning efter 'just in time'-princippet, således at SSI's lagerbeholdninger minimeres. Dette stiller krav til leverandørerne om korte og troværdige leveringstider.

SSI gennemfører mange forskelligartede EU-udbud inden for både varekøb og tjenesteydelser. Der forhandles med de strategiske leverandører, og der indgås samarbejdsaftaler, hvor alle væsentlige forhold vedrørende samarbejdsforhold, økonomi, forpligtelser m.v. er specificeret.

SSI er som statslig koncern forpligtet til at indkøbe på de statslige indkøbsaftaler som Moderniseringsstyrelsen (Statens Indkøb) har indgået. De statslige indkøbsaftaler er indgået på baggrund af EU-udbud, hvorfor korrekt indkøb via statens indkøbsaftaler overholder alle udbudsregler.

Køb over 100.000 DKK

Ved indkøb af varer og tjenesteydelser mellem 100.000 og op til tærskelværdien gennemføres en markedsafdækning, som skal danne grundlag for, hvordan indkøbet skal konkurrenceudsættes.

Markedsafdækningen skal bl.a. vurdere om opgaven har en grænseoverskridende interesse. Har indkøbet grænseoverskridende interesse annonceres indkøbet på www.udbud.dk.

EU-udbud

Indkøb af varer og tjenesteydelser over tærskelværdierne skal i EU-udbud. SSI's udbud offentliggøres løbende på Tenders Electronic Daily.

Alt udbudsforretning håndteres elektronisk via udbudssystemet EU-Supply, hvilket betyder, at al kommunikation i relation til udbuddet som eksempelvis modtagelse af anmodninger og tilbud samt modtagelse af spørgsmål og besvarelse heraf, skal håndteres elektronisk.

Statens Serum Institut (SSI) indkøber et bredt sortiment af varer inden for plasmabaserede lægemidler og diagnostiske produkter, samt varer til diagnostiske undersøgelser, forskning, bygningsvedligeholdelse, laboratorieudstyr og forbrugsvarer. Endvidere indkøbes mange forskelligartede service- og tjenesteydelser.

Aktuelle udbud / Current tenders

SSI's indkøb af covid-19-vacciner (pdf på engelsk) 

Charlott Brygger Røgild

Kontakt

Charlott Brygger Røgild, Afdelingschef, Forsyning
T. 32688273 @. cbh@ssi.dk Se profil