Uge 44a - 2023

Vaccine mod RS-virus (RSV) godkendt til brug hos ældre over 60 år og til vaccination af gravide kvinder
DANMAP 2022

Vaccine mod RS-virus (RSV) godkendt til brug hos ældre over 60 år og til vaccination af gravide kvinder

Vaccinen Abrysvo® er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til beskyttelse mod RSV-sygdom i de nedre luftveje hos personer på 60 år og derover. Desuden er Abrysvo® godkendt til anvendelse hos gravide kvinder, som vaccineres imellem graviditetsuge 24 og 36. Herved overføres passiv beskyttelse mod sygdom i de nedre luftveje forårsaget af respiratorisk syncytialvirus (RSV) hos spædbørn, fra fødslen til 6-månedersalderen.

Der gives én dosis á 0,5 mL.

Læs mere om vaccinen i SSI’s vaccineleksikon.

Der foreligger endnu ikke nationale retningslinjer for brug af vaccinen. Den indgår ikke i noget vaccinationsprogram og skal derfor betales af den vaccinerede selv.

Vaccinen kan bestilles på SSI via varenummer 105633.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

DANMAP 2022

DANMAP-programmet overvåger antibiotikaforbrug og -resistens i mennesker, dyr og fødevarer i Danmark. DANMAP-samarbejdet har eksisteret siden 1995 og udgiver årligt en ny rapport, som beskriver de væsentligste fund vedrørende forbruget af antibiotika og forekomsten af antibiotikaresistens.

Nedenfor beskrives de vigtigste fund fra året 2022.

Antibiotikaforbruget hos mennesker

I 2022 var det samlede humane forbrug af antibiotika på 15,50 definerede døgndoser per 1.000 indbyggere per dag (DID), hvilket er tæt på niveauet i 2019 (15,77 DID), men 15 % lavere end for 10 år siden (18,44 DID i 2013). Primærsektoren står for 87 % af antibiotikaforbruget i Danmark, mens 12 % bliver brugt i hospitalssektoren. Det resterende forbrug bliver brugt i psykiatrien, private hospitaler og hospices.

Antibiotika mod luftvejsinfektioner

I primærsektoren var forbruget af antibiotika 13,59 DID, hvoraf penicillinerne udgjorde 65 %. Forbruget af antibiotika i primærsektoren er til dels sæsonbestemt og følger forekomsten af forskellige luftvejsinfektioner. I 2022 nåede den sædvanlige vintertop i forbruget af antibiotika et højere niveau end observeret i 2018-2019. Dette skyldtes sandsynligvis en tidlig RSV-epidemi i efteråret 2022, der overlappede med en tidlig influenzasæson samt et udbrud af Gruppe A Streptokok-infektioner i vinteren 2022.

EPI-NYT 2023 uge 44 figur 1

Antibiotika på plejehjem

Forbruget af antibiotika til ældre, som bor på plejehjem, blev fundet til at være 88 % højere end forbruget til ældre, som bor i eget hjem. Den største forskel ses i forbruget af antibiotika til behandling af urinvejsinfektioner. Forskellen ses på trods af, at antibiotikaforbruget på plejehjem faldt med 30 % fra 2016 til 2022 (fra 2.636 recepter/1.000 indbyggere til 1.833 recepter/1.000 indbyggere). I samme periode faldt forbruget af antibiotika til ældre, som bor i eget hjem, med 18 % (fra 1.195 recepter/1.000 indbyggere til 976 recepter/1.000 indbyggere).

EPI-NYT 2023 uge 44 figur 2

Antibiotika på hospitalerne

I modsætning til forbruget af antibiotika i primærsektoren, er forbruget på hospitalerne steget med 24 % de seneste 10 år, når det opgøres per optaget hospitalsseng (103,51 DDD per 100 sengedage (DBD) i 2013 og 127,89 DBD i 2022). Stigningen var især udtalt i forbruget af kombinationen af penicilliner med beta-laktamase-hæmmere, som er steget med 96 % de sidste 10 år. I juli og august 2022 faldt forbruget af denne type antibiotika kraftigt på grund af restordre. Lægerne havde dog adgang til penicillin/beta-laktamase-hæmmer-kombinationer via Lægemiddelstyrelsens udleveringstilladelser. Ca. 70.000 DDD af penicillin/beta-laktamase-hæmmere blev indkøbt gennem udleveringstilladelser i 2022, mens antallet var cirka 4.000 DDD i 2019-2021.

Selvom det samlede forbrug af antibiotika på hospitalerne er steget de seneste år, er forbruget af de kritisk vigtige antibiotika (cephalosporiner, fluoroquinoloner og carbapenemer) faldet i samme periode med 22 %.

EPI-NYT 2023 uge 44 figur 3

Antibiotikaresistens i kliniske bakterier hos mennesker

Forekomsten af invasive bakterielle infektioner i Danmark nåede et plateau på 12.373 tilfælde for de overvågede arter efter at være steget støt i de seneste ti år (8.954 tilfælde i 2013, en stigning på 38 %). Den bemærkelsesværdige undtagelse er invasive infektioner med Streptococcus pneumoniae, som har været nedadgående i det seneste årti (789 tilfælde i 2013, 538 tilfælde i 2022), med markante fald i 2020 og 2021 (hhv. 363 og 333 samlede tilfælde) under covid-19-pandemien. Escherichia coli var fortsat den mest hyppige årsag til invasive infektioner (50 % af alle tilfælde), efterfulgt af Staphylococcus aureus og Klebsiella pneumoniae.

EPI-NYT 2023 uge 44 figur 4

Efter faldende resistensforekomster i næsten alle overvågede bakteriearter mod de fleste antibiotika under covid-19-pandemien, er resistensraterne nu enten stabile eller stigende, men forbliver generelt lave. Det er dog fortsat vigtigt at fokusere på at nedbringe antibiotikaforbruget, samt at behandle med så smalspektrede antibiotika som muligt.

Efter en betydelig nedgang i antallet tilfælde af ESBL- og pAmpC-producerende E. coli i blodbanen fra 2020 til 2021 (hhv. 352 og 254 tilfælde), steg antallet til 336 i 2022, en stigning på 32 % sammenlignet med det foregående år. CTX-M-15 forblev det hyppigste ESBL-enzym og var til stede i 52 % af tilfældene. Overvågning af disse E. coli er vigtig, idet ESBL- og/eller AmpC-positive bakterier er resistente over for de fleste betalaktam-antibiotika. Resistensforekomsten mod gentamicin faldt over årtiet (6,5 % i 2013, 4,5 % i 2022), og resistens mod carbapenemer forblev under 1 %.

Der bør især lægges vægt på resistensforekomsten mod piperacillin-tazobactam i K. pneumoniae, da den er steget i de seneste ti år og nærmer sig 10 % både i invasive infektioner (6,2 % i 2013, 9,2 % i 2022) og urinvejsinfektioner (7,2 % i 2013 og 9,9 % i 2022) hos indlagte patienter.

Kombineret resistens over for 3. generations cefalosporiner, ciprofloxacin og gentamicin, forblev lav både for E. coli og K. pneumoniae i invasive infektioner (hhv.1,3 % og 1,0 %).

Antallet af carbapenemase producerende-organismer (CPO) fortsatte med at stige i løbet af 2022 med 355 smittede patienter sammenlignet med 242 i 2021. Dette skyldes delvist en strøm af patienter fra Ukraine, men også et udbrud forårsaget af forurenet Dicillin (dicloxacillin). Antallet af udbrud på danske hospitaler forblev stabilt, men for nogle af de eksisterende udbrud fortsatte antallet af involverede patienter med at stige. Det er bekymrende, at der fortsat er høj smittspredning på sygehusene. Det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på de generelle og supplerende infektionshygiejniske forholdsregler i det daglige arbejde.

EPI-NYT 2023 uge 44 figur 5

Mens der har været et fald i antallet af invasive infektioner med enterokokker, fortsætter antallet af vancomycinresistente enterokokker (VRE) med at stige. I 2022 blev 845 tilfælde af VRE/vancomycin-variable enterococci (VVE) identificeret, sammenlignet med 742 i 2021. Dette kræver intensiverede bestræbelser på infektionsforebyggelse og -kontrol.

Efter et fald i antallet af methicillinresistente S. aureus (MRSA) tilfælde under covid-19-pandemien steg antallet med 10 % fra 2021 til 2022 (2.996 tilfælde). MRSA-screening udgjorde 49 % af tilfældene, mens infektioner udgjorde 51 %. Der blev registreret 39 MRSA-udbrud på hospitaler, plejehjem og andre institutioner med i alt 143 tilfælde, hvoraf 70 var infektioner. Halvtreds bakteriæmier blev forårsaget af MRSA, hvoraf syv var husdyrrelaterede MRSA.

Vil du vide mere?

Til DANMAP-seminaret den 15. november 2023 inviterer Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet til en gennemgang af de vigtigste fund samt resultater fra tilstødende forskningsområder. Seminaret finder sted i Oticonsalen på DTU i Lyngby fra kl. 10.30 til 15.00. Seminaret er relevant for alle fagpersoner, der enten udskriver antibiotika eller interesserer sig for antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark. Tilmelding er nødvendig senest den 6. november 2023 for fysisk deltagelse på DTU, og senest den 13. november for online deltagelse. Programmet og link til tilmelding findes her: DANMAP-seminar om antibiotikaforbrug- og resistens.

DANMAP 2022- og Summary DANMAP 2022-rapporterne kan findes på www.danmap.org.

DANMAP 2022 SUMMERY DANMAP 2022 

(M. Attauabi, M. Lindegaard, U.W. Sönksen, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, Statens Serum Institut)