Respiratorisk syncytialvirus (RSV-) vaccine (Abrysvo)

Inaktiveret rekombinant vaccine mod Respiratorisk Syncytialvirus (RSV).

Produktresumé
Abrysvo

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder to rekombinante prefusion F (glycoprotein F) antigener mod Respiratorisk Syncytialvirus (RSV), én af hver af subtyperne A og B

Målgruppen for vaccination

Personer fra 60 år og ældre, som aktiv beskyttelse mod RSV-sygdom i de nedre luftveje.

Desuden er Abrysvo godkendt til anvendelse hos gravide kvinder som vaccineres imellem graviditetsuge 24 og 36. Herved overføres passiv beskyttelse mod sygdom i de nedre luftveje forårsaget af respiratorisk syncytialvirus (RSV) hos spædbørn, fra fødslen til 6 måneders alderen.

Vaccinen kan gives samtidig med sæsoninfluenzavaccine, dog med andet indstikssted.

Der anbefales et minimumsinterval på to uger mellem administration af Abrysvo og administration af tetanus, difteri og acellulær pertussis (di-Te-Ki).

Vaccinationsdosis

Der gives én dosis á 0,5mL intramuskulært. Det foretrukne injektionssted er deltoidearegionen, se Injektionsteknik.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet, der kan findes øverst på denne side.

Hvem bør ikke vaccineres?

Børn og personer under 60 år, dog undtaget gravide kvinder.
I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Abrysvo kan gives til gravide imellem graviditetsuge 24 og 36, for at beskytte spædbarnet i de første 6 måneder efter fødslen. Abrysvo er ikke blevet undersøgt hos gravide før 24. gestationsuge. 

Det vides ikke om Abrysvo udskilles i modermælken. Der er ikke set nogen bivirkninger af Abrysvo på nyfødte/spædbørn ammet af vaccinerede mødre.

Hyppigste bivirkninger

Smerte ved injektionsstedet, træthed, milde til moderate muskel- og ledsmerter og hovedpine.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt:
Idet vaccinen ikke tidligere har været anvendt i Danmark, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at Abrysvo underlægges skærpet indberetningspligt, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling. 

Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk. For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Det er ikke klarlagt, om der er behov for revaccination.

Behovet for revaccination ved efterfølgende graviditeter er endnu ikke blevet bestemt.

Opbevaring, holdbarhed og klargøring

Vaccinen opbevares i køleskab (2°C – 8°C) og må ikke fryses ned. Vaccinen opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Abrysvo leveres i en pakning med 1 hætteglas med pulver, 1 fyldt injektionssprøjte med solvens, 1 hætteglasadapter med 1 kanyle eller uden kanyler. Vaccinen skal rekonstitueres før administration. Efter rekonstitution er vaccinen holdbar i fire timer, hvis den er opbevaret ved temperaturer mellem 15°C og 30°C (påvist kemisk/fysisk stabilitet).