Uge 19/20 - 2023

Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab
Skoldkopper i Danmark fra 2013 til 2023

Fremover kan du tilmelde dig ”Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab” og få det sidste nye fra Statens Serum Institut direkte i indbakken

Sundhedspersonale, fagfolk, medier og nysgerrige kan fremover abonnere på det nye nyhedsbrev ”Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab ”, der udkom første gang torsdag den 13. april, og helt automatisk få det i indbakken.

Som noget nyt kan du nemlig nu tilmelde dig nyhedsbrevet lige her: Nyt fra SSI´s Infektionsberedskab.

Det er som regel hver anden torsdag, at SSI udkommer med kort nyt om infektiøse trusler, udbrud, epidemier og meget andet, der truer sundheden blandt mennesker og dyr.

”Nyt fra SSI’s Infektionsberedskab” kan du få sendt direkte til din indbakke første gang torsdag den 25. maj, hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet.

(Statens Serum Institut)

Skoldkopper i Danmark fra 2013 til 2023

Der ses aktuelt tegn på en stigning i antal tilfælde af skoldkopper i Danmark. Skoldkopper er ikke en anmeldelsespligtig sygdom, og forekomsten overvåges derfor ikke systematisk. SSI har i de seneste måneder haft en stigning i antal henvendelser om ikke-immune gravide, der har været udsat for skoldkopper. Herudover har SSI modtaget en henvendelse fra børnelæger om en øget forekomst af hospitalskontakter af børn med skoldkopper og komplikationer hertil.

Skoldkopper er en almindelig børnesygdom, som skyldes infektion med varicella- zoster-virus (VZV). Skoldkopper viser sig ved let feber, påvirket almen tilstand og udvikling af et karakteristisk udslæt med blærer og kløe. Skoldkopper har oftest et mildt forløb, men kan give anledning til komplikationer som fx sekundære hudinfektioner. I meget sjældne tilfælde kan skoldkopper give anledning til komplikationer fra centralnervesystemet. Efter den primære infektion ligger virus i dvale i nervecellerne og kan senere i livet reaktiveres som helvedesild (herpes zoster). Gravide, der ikke tidligere har haft skoldkopper eller er vaccineret mod skoldkopper, er i øget risiko for et alvorligt forløb.

Skoldkopper smitter fra to dage før fremkomst af udslæt, og indtil alle blærer er skorpedækkede. Smitte sker via sekret fra luftveje og aerosoler samt fra læsionerne. Inkubationstiden er 10-21 dage, oftest 14 dage. Et helvedesild-udslæt indeholder også skoldkoppevirus og er smitsomt for personer, der ikke tidligere har haft skoldkopper, men kræver som regel tættere kontakt grundet udslættets mindre udbredelse samt at der ikke udskilles virus fra luftvejene.

Man antager, at antallet af skoldkoppetilfælde i Danmark hvert år er det samme som en fødselsårgang, idet virus er meget smitsomt, og stort set alle børn får skoldkopper. Dette svarer til ca. 60.000 skoldkoppetilfælde om året i Danmark. Hos voksne, der stammer fra tropiske eller subtropiske klimazoner, kan andelen af immune dog være betydeligt lavere. Inden for Europa er der også forskel i andelen af voksne, der er immune, idet voksne fra Syd- og Østeuropa oftere er ikke-immune end voksne fra Nord- og Vesteuropa.

På baggrund af den mulige forøgede forekomst af skoldkopper har SSI i denne opgørelse opgjort antallet af hospitalskontakter med skoldkopper i Landspatientregisteret1)  de seneste 10 år. Herudover er der anvendt data fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa) til at opgøre antallet af børn, hvor der er fundet skoldkoppevirus i cerebrospinalvæsken som tegn på komplikationer fra centralnervesystemet.

Hospitalskontakter med skoldkopper 2013-maj 2023

Tal fra Landspatientregisteret viser, at der i årene 2013-maj 2023 har været 5.035 børn med hospitalskontakter, hvor diagnosen skoldkopper indgik. 4.125 af de disse er børn mellem 0 og 5 år. Af figur 1 fremgår det, at der er sæsonvariation, og den største andel af kontakter hen over året er i andet kvartal. Under covid-19-pandemien i årene 2020 og 2021 har der dog generelt over hele året været færre hospitalskontakter med skoldkopper. I 2022 begyndte året med mange hospitalskontakter, men disse var over hele året på niveau med foregående år. I 2023 har der foreløbig været ca. 300 hospitalskontakter med skoldkopper, hvilket er flere hospitalskontakter end i første kvartal i nogen af de foregående år. Samlet set viser figur 1, at ca. 500 børn hvert år er i kontakt med danske hospitaler grundet skoldkopper, hvilket er mindre end 1 % af det forventede samlede antal skoldkoppetilfælde.

EPI-NYT 2023 uge 19-20 figur 1

Komplikationer til skoldkopper fra centralnervesystemet

Tabel 1 viser, hvor mange børn og personer over 18 år der i årene 2013-maj 2023 har fået påvist skoldkoppevirus i cerebrospinalvæsken. Opgørelsen er lavet ud fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og inkluderer undersøgelser foretaget ved PCR-analyse, hvor DNA påvises. Det fremgår, at antallet af børn der har fået konstateret skoldkoppevirus i cerebrospinalvæsken er højere i 2022, hvor der var 19 tilfælde og i 2023, hvor der indtil videre er 10 tilfælde. Den forøgede forekomst sker uden, at det totale antal tests er øget. Samlet set er det sjældent, at der findes skoldkoppevirus i cerebrospinalvæsken hos børn (under 0,02 % af det forventede samlede antal skoldkoppetilfælde på 60.000 per år).

EPI-NYT 2023 uge 19-20 tabel 1

Risikogrupper, herunder gravide

Skoldkopper kan give anledning til komplikationer hos ikke-immune gravide og deres ufødte børn samt nyfødte. SSI varetager udlevering af Varizella Zoster Immunoglobulin (VZIG) til læger (normalt kun fra gynækologisk-obstetriske afdelinger), der henvender sig vedr. gravide, der har været udsat for mulig smitte med skoldkopper og ikke tidligere har haft sygdommen eller er vaccineret. SSI har i 2022 haft 30 sådanne udleveringer sammenlignet med gennemsnitligt 20 udleveringer de foregående år.

Ikke alle danskere har haft skoldkopper som barn, og mange danskere er opvokset i lande, hvor skoldkopper ikke forekommer med samme hyppighed som i de nordiske lande. SSI vurderer, at der foreligger en risiko for smitte, hvis man er gravid, og ikke med sikkerhed ved, om man har haft skoldkopper som barn og dermed har immunitet mod skoldkopper, hvis man har været i samme rum eller haft ansigt til ansigt kontakt i mere end 15 minutter med en person, der har skoldkopper.

Skoldkoppevaccine kan benyttes som postekspositionsprofylakse, hvis den gives inden for tre døgn efter eksposition, men hos fx gravide gives VZIG.

VZIG er et humant immunglobulin udvundet af plasma fra donorer med høje VZV-antistoftitre. Hos både raske og immunsupprimerede børn, der er seronegative og eksponeret for skoldkopper, er VZIG vist at kunne mindske alvorligheden af sygdom som følge af skoldkopper eller helt forhindre skoldkoppesygdom.

For læger der har gravide og spædbørn i behandling er nedenstående skema (tabel 2) vejledende i forhold til, hvornår man bør kontakte SSI med henblik på udlevering af post exposure profylakse i form af Varicella Zoster Immunglobulin (VZIG) som post exposure profylakse.

EPI-NYT 2023 uge 19-20 tabel 2

Opsummering

Det samlede billede tyder på en forhøjet forekomst af skoldkopper i 2022 og 2023, efter to år med formodet lavere smitte i 2020 og 2021, som det også er set for flere andre infektionssygdomme. SSI forventer derfor en fortsat høj forekomst af skoldkopper i den kommende tid. Forekomsten af komplikationer til skoldkopper vil følge antallet af skoldkopper i befolkningen. Læger og især børnelæger og obstetrikere opfordres til at være opmærksomme på komplikationer til skoldkopper, og på at der med den aktuelle høje forekomst af skoldkopper kan være flere sårbare grupper såsom ikke-immune gravide, der kan have været udsat for smitte med skoldkopper, og som derfor skal tilbydes post exposure profylakse.

Man kan læse mere om skoldkopper i links nedenfor, hvor der også er link til diagnostik og andet af relevans for sundhedsfaglige.

EPI-NYT 41/2015

SSI’s sygdomsleksikon om skoldkopper

Varicellaprofylakse

___________

1) Her er anvendt samme definition af en skoldkoppekontakt i LPR som i Glode Helmuth I, et all (skoldkopper er registret som hoved eller bi-diagnose). Der er dog ikke filtreret for varighed af indlæggelse, hvorfor der er tale om en opgørelse af hospitalskontakter og ikke indlæggelser. Glode Helmuth I, et all. Children Hospitalized With Varicella in Denmark: Sensitivity of the National Patient Register. Pediatr Infect Dis J. 2017 Jan;36(1):31-35. doi: 10.1097/INF.0000000000001347. PMID: 27749656.

(F. Trier Møller, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, U. Vest Schneider, K. Træholt Franck, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik, J. Elskær Mollerup, S. Schytte Olsen, S. Gubbels, DIAS)