Uge 12a - 2023

Tilfælde af mæslinger i Region Hovedstaden

Tilfælde af mæslinger i Region Hovedstaden

Statens Serum Institut har påvist et tilfælde af mæslinger hos en yngre voksen person, bosiddende i Hovedstadsområdet.

Personen kom tilbage til Danmark efter rejse i udlandet i starten af marts måned og fik efter indlæggelse på sygehus påvist mæslinger med PCR-diagnostik i en prøve taget den 15. marts 2023. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, er informeret og har iværksat smitteopsporingsindsats i forhold til den smittedes nære kontakter såvel i privatlivet som i forhold til kontakter i sundhedsvæsenet, hvor andre personer kan have været udsat for smitte, inden diagnosen blev stillet.

Læger, især i Region Hovedstaden, opfordres til at være særligt opmærksomme på diagnosen i de kommende uger. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Dette er det første påviste tilfælde af mæslinger i Danmark siden januar 2020, hvor der var i alt fire tilfælde; alle rejserelaterede og med videre smitte til én person i Danmark. Den mæslingefrie periode er den længste, der nogensinde er registreret i Danmark og tilskrives en kombination af, at Danmark har elimineret mæslinger og at den nedsatte rejseaktivitet under covidpandemien har nedsat risikoen for importerede tilfælde af sygdommen. Det nye tilfælde understreger derfor, at mæslinger stadig findes mange steder i verden, og at alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger bør være vaccineret mod mæslinger inden afrejse (i form af MFR-vaccine).

Prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

  1. En blodprøve til IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

  2. Svælgpodning og urin til påvisning af virus (PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Det anbefales, at alle mæslingepositive prøver sendes til det Nationale WHO Referencelaboratorie for Morbilli og Rubella, Laboratorium for Virus Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut (SSI), til vederlagsfri karakterisering.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og eventuelt behandling af udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt, og viruspåvisning ved PCR er nødvendigt. Viruspåvisning ved PCR-analyse er den hurtigste og sikreste metode til laboratoriediagnostik af mæslinger. Analysen foretages blandt andet på SSI.

Det nationale WHO Reference Laboratorie for mæslinger og røde hunde på SSI varetager karakterisering (sekventering og typning) af samtlige mæslinge-RNA-positive prøver i Danmark. Da karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte og bekræftede mæslingepositive prøver sendt hertil så hurtigt, som praktisk muligt. Det anbefales at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 40336379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 41317404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen.

For yderligere detaljer se SSI's temaside om mæslinger.

Vaccination og profylakse efter eksposition

Vigtigste forebyggelse er MFR-vaccination. MFR-vaccination tilbydes normalt alle børn ved 15 måneder og 4 år. Der kan ved sikker udsættelse for smitte, dvs. ved kontakt til et laboratoriebekræftet eller epidemiologisk linket tilfælde, gives MFR-vaccination inden for 3 døgn og normalt human immunglobulin inden for 6 døgn som postekspositionsprofylakse (PEP) til ikke-immune kontakter. Afgrænsning af kontakter med behov for PEP foretages af vagthavende læge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyns- og Rådgivningsenheden. Udgiften dækkes derefter af Regionen.

Se detaljer vedrørende profylakse efter eksposition her.

Anmeldelse

Bekræftede tilfælde af mæslinger er skriftligt anmeldelsespligtige til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst/Nord/Syd samt til Statens Serum Institut. Dette gøres via det elektroniske indberetningssystem (SEI2). For yderligere information og vejledning, se link. Af hensyn til det korte vindue for PEP kan det dog være hensigtsmæssigt at tage telefonisk kontakt til den stedlige Tilsyns- og Rådgivningsenhed, så snart prøvesvar foreligger, så afgrænsning af kontakter med behov for PEP kan afklares straks.

(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, K.T. Franck, L.D. Rasmussen, Virus Overvågning og Forskning, Nationalt Referencelaboratorium for Mæslinger og Rubella, T.V. Jensen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst)