Uge 5 - 2017

Status for influenzasæson 2016/17
Vaccinationspåmindelser sendes til e-Boks
Ændring af rettigheder til registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Status for influenzasæson 2016/17

Der er de seneste uger set en støt stigning i antallet af påviste influenzatilfælde og antallet af hospitalsindlagte patienter med påvist influenzainfektion. Flere hospitaler har meldt om øget belastning grundet influenzaen. Der er imidlertid kun set en begrænset stigning i andelen af patienter, der kontakter praktiserende læge med influenzalignende symptomer. Data fra Statens Serum Instituts (SSI) overvågning opdateres hver tirsdag og kan følges her.

I Europa og Danmark kom influenzavirus i omløb allerede i midten af december. Over hele Europa er influenza A (H3N2) det dominerende virus. Denne influenza-subtype er kendt for særligt at medføre alvorlige komplikationer blandt de ældre, og derfor er H3N2-sæsoner ofte præget af belastning på sygehuse på grund af flere indlæggelser, evt. kombineret med samtidigt sygefravær blandt personalet. Der ses ofte også overdødelighed, særligt blandt de ældre på 65 og derover.

Fra uge 40 2016 til og med uge 4 2017 er der i Danmark blevet påvist influenza blandt 1.827 personer, figur 1, og heraf har 930 været indlagt på hospital, figur 2, og af disse har 55 modtaget intensiv terapi. Til sammenligning blev der sidste år over hele sæsonen indlagt 2.825 patienter med påvist influenza, hvoraf 320 modtog intensiv terapi. Indtil videre har det højeste antal ugentlige indlagte influenzapatienter været 176 i forhold til 313 sidste år, figur 2. Der kan imidlertid være et par ugers forsinkelse på SSI´s registrering af influenzaindlæggelser. Af alle påviste tilfælde i denne sæson (N=1.864) er 37 % i aldersgruppen 65 år og derover. Til sammenligning var kun 22 % af sidste sæsons samlede antal påviste tilfælde (N=5.152) i denne aldersgruppe.

EPI-NYT uge 5 2017 figur 1

 

EPI-NYT uge 5 2017 figur 2

Overvågning af dødelighed i relation til influenza i Danmark og Europa

Alvorligheden af influenza kan også overvåges indirekte ved at indsamle data på dødeligheden i befolkningen. Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI har siden 2009 løbende modtaget data om indberettede dødsfald i Det Centrale Personregister. Det forventede antal dødsfald bestemmes på baggrund af de historisk observerede antal dødsfald per uge, og overdødelighed estimeres som den beregnede afvigelse fra det forventede niveau i perioden. En nærmere beskrivelse af metoden og SSI’s erfaringer er beskrevet i EPI-NYT 7-8/11 og EPI-NYT 49/16.

SSI overvåger desuden dødeligheden i Europa igennem et fælleseuropæisk program, EuroMOMO (www.euromomo.eu). Programmet indsamler på samme vis hver uge data om dødelighed for ca. tyve deltagende europæiske lande, analyserer disse samlet i en statistisk model og deler de ugentlige dødelighedskurver med de deltagende landes sundhedsmyndigheder.

Figur 3 viser dødeligheden i Danmark for den indeværende 2016/17-influenzasæson og de foregående fem sæsoner. Der ser ud til at have været en let øget dødelighed blandt de ældre de seneste uger, som formentligt kan tilskrives influenza.

EPI-NYT uge 5 2017 figur 3
 
I Europa er der udbredt influenzaaktivitet og der er påvist betydelig overdødelighed i de seneste 4-5 uger, figur 4, særligt i en række lande i Sydeuropa, inklusive Portugal, Spanien, Frankrig, Italien og Grækenland. Derudover er der set overdødelighed i flere lande i Midt- og Nordeuropa, inklusive Belgien, Holland, Schweiz, Sverige, Norge, Finland og Skotland. Dødeligheden er særligt udtalt blandt de ældre på 65 år og derover. Udover cirkulation af influenza kan de meget lave vintertemperaturer, som er observeret i flere lande i de seneste uger, have bidraget til den høje dødelighed. Overordnet ser dødeligheden i Europa ud til at være på niveau med den seneste influenza A H3N2-sæson i 2014/15.

EPI-NYT uge 5 2017 figur 4

Kommentar

I Europa er der udbredt influenzaaktivitet, og der observeres overdødelighed i flere lande, særligt blandt de ældre på 65 år og derover. Dette er i overensstemmelse med, hvad man vil forvente, når influenza A H3N2 er det dominerende virus, se ECDC’s risikovurdering. I Danmark er der de seneste uger set en stigning i antal patienter indlagt med påvist influenza, ligesom der er set let øget dødelighed blandt de ældre. Selvom det ugentligt antal påviste influenzatilfælde og antal indlæggelser endnu ikke overstiger antallet i sidste sæson, udgør de ældre en større andel af patienterne, hvilket kan føre til længerevarende indlæggelser med øget belastning på hospitalerne til følge. Der kan også være geografiske forskelle i forekomsten. Vi kan forvente yderligere 4-6 uger med omfattende influenzaaktivitet og flere hospitalsindlæggelser. Læger opfordres derfor til øget opmærksomhed på patienter med influenzalignende symptomer bl.a. med henblik på at kunne begynde antimikrobiel behandling af risikogrupper jf. Retningslinjer for håndtering af influenza.

(T.G. Krause, L.S. Vestergaard, J. Nielsen, H-D. Emborg, L.K. Knudsen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Trebbien, T.K. Fischer Virologisk Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut)

Vaccinationspåmindelser sendes til e-Boks

SSI har siden maj 2014 sendt påmindelsesbreve til forældre, hvis børn ifølge Det Danske Vaccinationsregister mangler en eller flere af de anbefalede vaccinationer i vaccinationsprogrammet, når barnet fylder 2, 6 ½ og 14 år, EPI-NYT 20/14. Ordningen har ført til en henholdsvis 5 og 6,4 procentpoint højere dækning for MFR-vaccinen og DiTeKiPol-boostervaccinen, der gives ved henholdsvis 4 og 5 år. Fra 6. februar 2017 vil disse påmindelser blive sendt til forældrenes e-Boks og ikke som fysiske breve. Da påmindelsesordningen begyndte, var e-Boks kun lige taget i brug af offentlige myndigheder, og digital post blev først obligatorisk for borgerne den 1. november 2014. Sundheds- og Ældreministeriet og Statens Serum Institut vurderede derfor på det tidspunkt, at man bedst ville nå målgrupperne med et fysisk brev. Der sendes ca. 7.000 påmindelsesbreve om måneden. Ved at lade påmindelsesbrevene overgå til digital post nedsætter man udgifter forbundet med afsendelsen og undgår, at breve sendes retur i forbindelser med flytning, fyldte postkasser m.v. Derudover er der hidtil kun blevet sendt brev til moderen i det tilfælde, hvor der er delt forældremyndighed, og forældrene havde samme adresse.

Fra den 6. februar 2017 sendes brevene løbende til e-Boks, og brevene vil blive sendt til begge forældre ved delt forældremyndighed, uanset om de bor sammen. Borgere, som er fritaget fra digital post, vil forsat modtage påmindelsen om børnevaccination pr. fysisk brev i overensstemmelse med de gældende regler for obligatorisk digital post.

(T.G. Krause, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut)

Ændring af rettigheder til registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Pr. 1. februar 2017 ændres rettighederne til Det Danske Vaccinationsregister (DDV), således at alle autoriserede sundhedspersoner (dvs. sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter) kan registrere vaccinationer. Der er ikke tale om udvidede beføjelser, men det er fastslået, at autoriseret sundhedspersonale med en lokalt beskrevet instruks/delegering har lov til at registrere vaccinationer i DDV. Da DDV ikke kan lave en teknisk kontrol af, om der findes en sådan instruks, tillades registreringen, og det er op til den person der registrerer vaccinationer i DDV at sikre, at der lokalt findes den fornødne tilladelse. Det er afgørende at lokal instruks foreligger, da denne person vil blive stillet til ansvar for uberettigede opslag/registreringer.

Instruksen skal udarbejdes af den læge, der har det lægelige ansvar for, at de pågældende sundhedspersoner kan give vacciner til borgere på vegne af den pågældende læge. Instruktion skal ske i overensstemmelse med Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, hvor afsnit 2.2 beskriver reglerne om rammedelegation.

Endvidere får apotekere også fuld rettighed til DDV (læsning og registrering). Pr. 1. marts 2017 udvides rettighederne til også at omfatte apoteksansatte farmaceuter og farmakonomer, der af deres arbejdsgiver er blevet bemyndiget til DDV via FMK-online.

(L. Ærbo, Sundhedsdatastyrelsen)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

1. februar 2017