Uge 20 - 2014

Påmindelse om manglende børnevaccinationer

Påmindelse om manglende børnevaccinationer

Fra d. 15. maj 2014 sender Statens Serum Institut (SSI) skriftlige påmindelser om børnevaccination til forældre med børn der fylder 2, 6½ og 14 år, hvis børnene mangler mindst én vaccination, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet. Forældre til 2 og 6½-årige børn vil også blive påmindet om børneundersøgelser.

Formålet med ordningen er at øge vaccinationsdækningen for at sikre, at så få børn som muligt får alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. Danmark har en lavere vaccinationsdækning end de lande, vi normalt sammenligner os med, og dette har vist sig ved gentagne udbrud af mæslinger de seneste år.

Undersøgelser blandt forældre har vist, at forglemmelse er en hyppig årsag til manglende vaccination, EPI-NYT 20/12, og det er netop denne gruppe af forældre, man håber at nå med påmindelsesordningen.

Folketinget og Sundhedsministeren har fastsat lovgivning om SSI´s udsendelse af påmindelser ved en ændring i sundhedsloven og en tilhørende bekendtgørelse.

For mere information om påmindelsesordningen, herunder eksempler på de påmindelsesbreve der sendes til forældrene, se www.ssi.dk/vac.

Hvordan dannes påmindelserne?

Påmindelserne dannes på baggrund af oplysninger fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV).

Børn der fylder henholdsvis 2, 6½ og 14 år vil løbende blive identificeret. Oplysninger om børnenes vaccinationer hentes fra DDV, og hvis barnet mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet, sendes en påmindelse. Der sendes ikke påmindelser om pneumokok-vaccination, idet denne vaccination normalt ikke er relevant efter 2 år. Der påmindes heller ikke om HiB der typisk gives sammen med Di-Te-Ki-Pol-vaccinationen og ikke er relevant efter barnet er fyldt 6 år.

Påmindelsen sendes til den forælder, der har forældremyndigheden. Hvis forældrene har fælles forældremyndighed men ikke bor på samme adresse, sendes påmindelsen til begge forældre.

Forældremyndigheden er i DDV ikke kendt for børn født før d. 28. maj 2004, med mindre der er truffet afgørelse i Statsforvaltningen. Derfor sendes påmindelse for de 14-årige børn til den eller de forældre, som barnet har adresse hos.

Foreløbige beregninger tyder på, at der på nuværende tidspunkt vil blive sendt påmindelser for ca. 25 % af børn, der fylder 2 år, og ca. 40 % for dem der fylder 6½ og 14 år.

Forældre der ikke ønsker at modtage påmindelser om vaccination, kan fravælge det ved at sende en krypteret mail til SSI via portalen borger.dk eller ved at udfylde en blanket, der sendes til SSI med posten. For mere information se www.ssi.dk/fravalg.

Om Det Danske Vaccinationsregister

DDV indeholder oplysninger om børnevaccinationer, som er givet fra 1996 og fremefter, og afregnet med Sygesikringen, samt oplysninger om vaccinationer, der er udskrevet på recept fra 2006 og fremefter. Herudover kan der være oplysninger om vaccinationer, som borgere eller læger selv har oprettet efter at DDV gik i drift d. 1. februar 2013. Sundhedspersonale har adgang til vaccinationsoplysninger via FMK-online.dk for de patienter, de har i behandling. Borgere kan se deres børns vaccinationer samme sted, når forældremyndigheden er kendt, dvs. at børnene er født efter d. 28. maj 2004, eller hvis der før den dato er truffet afgørelse i Statsforvaltningen om forældremyndigheden.

Forsinket registrering af vaccinationer i DDV

Der kan gå op til 3 måneder fra en vaccination er afregnet med Sygesikringen, til den vises i DDV. Ca. 10 % af de børn, der mangler mindst én vaccination, når de er 21 måneder, får den eller de manglende vaccinationer inden de bliver 24 måneder. Dette betyder, at forældre til ca. 10 % af de 2-årige børn vil modtage en påmindelse om manglende vaccination, som de kan se bort fra, da de manglende vaccinationer allerede er givet indenfor de sidste tre måneder. Denne andel er mindre ved 6½ og 14 år, da afstanden fra den sidst anbefalede vaccination til udsendelse af påmindelsen er længere.

Manglende registrering af vaccinationer i DDV

Manglende vaccinationer kan også skyldes, at vaccinationerne ikke er blevet afregnet med Regionen, selvom børnene har fået vaccinationerne. Dette gælder fx børnevaccinationer givet i udlandet (ca. 5-6 % af ikke-registrerede vaccinationer, EPI-NYT 20/12) eller børnevaccinationer givet på børneafdelinger/ambulatorier. Praktiserende læger kan også have glemt at afregne vaccinationer, der derved fejlagtigt fremstår som manglende i påmindelserne.

For at afdække i hvor høj grad vaccinationer ikke er registreret i DDV kontaktede SSI i 2011 forældre til 580 tilfældigt udvalgte børn født i perioden 2000-2003, der ifølge DDV ikke var blevet vaccineret med 5-års vaccinationen, EPI-NYT 20/12. Di-Te-Ki-Pol-revaccinationen har den laveste registrerede dækning på ca. 82-84 %, EPI-NYT 21/13. Forældre til 70 % af børnene deltog i undersøgelsen, og blandt disse angav forældrene til 70 % af børnene, at barnet var vaccineret. Imidlertid kunne vaccination kun med sikkerhed dokumenteres ved angivelse af en eksakt dato for vaccination på baggrund af oplysninger fra et vaccinationskort for 30 % af børnene.

Det er vanskeligt på baggrund af dette studie at vurdere, hvor mange af de påmindelser, der sendes i forbindelse med påmindelsesordningen, der kan skyldes manglende registrering af vaccinationer i DDV. Det kan være fra 20-70 %, afhængig af hvilken definition fra undersøgelsen man bruger, og afhængig af, om man regner de ikke-deltagende børn fra undersøgelsen med i nævneren. Disse estimater forudsætter også, at der er tilsvarende underregistrering for de øvrige vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet som for 5-års-vaccinationen. Dette er næppe tilfældet, særligt for de tre første grundvaccinationer, der hyppigere gives i forbindelse med børneundersøgelse, hvilket formentligt medvirker til øget fokus på afregning.

Oprettelse af vaccinationer i FMK/DDV

Forældre kan selv tjekke barnets gule vaccinationskort for at se, om barnet har fået de vaccinationer, der fremstår som manglende i brevet. Hvis dette er tilfældet, opfordres forældrene til de 2- og 6½-årige børn til selv, at oprette de manglende vaccinationer i DDV. Hvis de er i tvivl, om barnet har fået de manglende vaccinationer, anbefales de, at kontakte deres praktiserende læge med henblik på yderligere rådgivning.

Hvis en læge kan se at den manglende vaccination skyldes, at der ikke er sendt en regning for vaccinationen til Regionen, er afregning stadig mulig op til 3 år efter, at vaccinationen har fundet sted. Ved afregning indenfor dette tidsrum modtages stadigt et honorar for vaccination, og vaccinationen bliver registreret i DDV, dog med 3 måneders forsinkelse. Alternativt kan lægen også oprette de manglende vaccinationer direkte i DDV.

Spørgsmål til forsinket eller manglende vaccination og tilpasning til børnevaccinationsprogrammet

Der kan være situationer, hvor påmindelsesbrevene giver anledning til, at forældrene kontakter deres praktiserende læge for råd og vejledning. Det kan fx være i følgende situationer:

Optælling af vaccinationer: Optælling af vaccinationer til generering af påmindelser er alene baseret på antal vaccinationer, der er registreret i DDV, og der tages ikke højde for ydelseskoden, der indikerer alder ved vaccination. Hvis et barn ifølge DDV fx kun har fået én Di-Te-Ki-Pol-HiB-vaccination med ydelseskode 8343 (Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccination, når barnet er 12 måneder), vil denne tælle som den første Di-Te-Ki-Pol-HiB-vaccination, og det vil fremgå af påmindelsen, at barnet mangler sin 2. og 3. Di-Te-Ki-Pol-HiB-vaccination, der normalt gives ved 5 og 12 måneder, også selvom barnet har fået en vaccination, da det var 12 måneder gammelt.

Forsinkelse i vaccinationsprogrammet: Hvis et barn er meget forsinket i vaccinationsprogrammet, kan man risikere, at forældrene bliver påmindet om en vaccination, som det er for tidligt at give i forhold til de forrige vaccinationer. Hvis fx et barn først har fået den tredje Di-Te-Ki-Pol-grundvaccination, da det var 4 år i stedet for 12 mdr. som anbefalet, vil det fremgå af påmindelsen, der sendes til det 6½-årige barn, at det mangler sin 5 års-Di-Te-Ki-Pol-revaccination. Dette er også korrekt, men vaccinationen skal først gives 4 år efter grundvaccinationen, dvs. når barnet bliver 8 år.

Manglende Di-Te-Ki-Pol-grundvaccinationer: I nogle tilfælde har børn fået en 5- årsvaccination (Di-Te-Ki-Pol-revaccination), selvom der ikke er givet de tre Di-Te-Ki-Pol-grundvaccinationer, der anbefales ved 3, 5 og 12 måneder. I dette tilfælde vil det fremgå af påmindelsen, at barnet mangler BÅDE Di-Te-Ki-Pol-grundvaccination OG Di-Te-Ki-Pol-revaccination, selvom 5-års-Di-Te-Ki-Pol-revaccinationen er givet. Dette skyldes, at Di-Te-Ki-Pol-revaccinationen kun har effekt, hvis der er givet tre Di-Te-Ki-Pol-grundvaccinationer inden.

Atypiske kombinationer af vaccinationer med Di-Te-Ki-Pol: I nogle tilfælde har et barn fået flere end de anbefalede Di-Te-Ki-Pol-grundvaccinationer, eller det har fået en eller flere Di-Te-Ki-Pol-revaccinationer uden at være grundvaccineret først, eller der er fx givet en ekstra Di-Te-boostervaccination på skadestuen sideløbende med børnevaccinationsprogrammet. I disse tilfælde kan en skræddersyet løsning med anvendelse af enkeltkomponent-vacciner til videre vaccination være mere hensigtsmæssigt end, hvad der fremgår af påmindelsen. I sådanne særtilfælde kan sundhedspersonale altid kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi for nærmere rådgivning om videre vaccination.

Påmindelse om hepatitis B-vaccination

Som led i lovændring, vil SSI fra d. 15. maj 2014 også sende påmindelser til praktiserende læger, vedrørende børn født af mødre, der er kroniske bærere af hepatitis B. Påmindelsen vil blive sendt så hurtigt som muligt efter fødslen og orienterer lægen om vigtigheden af, at barnet får de anbefalede hepatitis B-vaccinationer ved 5 uger og 3, 5 og 12 måneder, samt at barnet får målt HBV- antistoffer ved 15 mdr. Mødrene påmindes også herom, i form af et forælder-brev, der udleveres på fødegangen. Hvis det fremgår af DDV, at barnet ikke er fuldt vaccineret mod hepatitis B inden det fylder to år, udsender SSI en påmindelse til læge og forældremyndighedsindehaver. Denne påmindelse kan fravælges af forældremyndighedsindehaveren, som beskrevet ovenfor.

Sammenfatning

SSI sender fra 15. maj påmindelser til forældre, hvis børn mangler mindst én anbefalet vaccination ved 2, 6½ og 14 år. Formålet er at øge vaccinationsdækningen for derved at sikre, at så få børn som muligt får alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. Nogle af de forældre, der modtager påmindelser, vil have børn, der er korrekt vaccineret, og påmindelsen skyldes enten forsinket eller manglende registrering af givne vaccinationer i DDV. Både forsinket og manglende registrering vil blive mindre hyppig i takt med at DDV tages i brug i sundhedssektoren de kommende år.

Det er vigtigt at læger husker at afregne vaccinationer med Regionen og anvende korrekt ydelseskode, da dette har stor betydning for registreringen af vaccinationer i DDV.

Påmindelsesordningen vil betyde at de praktiserende læger kan få flere henvendelser fra forældre angående deres børn vaccinationer. På www.ssi.dk/vac er udarbejdet et informationsmateriale om påmindelsesordningen målrettet både borgere og sundhedspersonale. Man kan her få oplysninger om adgang til vaccinationsoplysninger via FMK-online.dk, om hvordan man opretter vaccinationer i FMK/DDV, og hvordan man framelder påmindelser.

Sundhedspersonale der har spørgsmål til, hvordan børn der mangler vaccinationer tilpasses børnevaccinationsprogrammet igen, kan kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi for yderligere rådgivning.
(T.G. Krause, P. Valentiner-Branth, S. Cowan, K. Mølbak, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

14. maj 2014