Uge 9 - 2016

Akut og kronisk hepatitis B 2015

Akut og kronisk hepatitis B 2015

Akut hepatitis B 2015

I 2015 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi 12 anmeldelser af tilfælde af akut hepatitis B, heraf var 10 mænd. Medianalderen var 40 år (spændvidde 23-73). Ni personer var af dansk herkomst, mens tre var af udenlandsk herkomst. Blandt de ni af dansk herkomst var seks smittet i Danmark, to i Spanien og én i USA. Af de tre med udenlandsk herkomst var én smittet i Litauen og én i Spanien. Den sidste var smittet i Vestre Fængsel.

Syv var anmeldt som smittet i Danmark. Blandt disse var fire smittet ved intravenøst stofbrug (iv. stofbrug), heraf én under afsoning af fængselsstraf. Én var smittet ved heteroseksuel kontakt, én ved brug af anabole steroider og for én var smittemåden ukendt.

Fem var anmeldt som smittet i udlandet. Heraf var én smittet ved heteroseksuel kontakt, én ved homoseksuel kontakt, én ved iv. stofbrug og for to var smittemåden ukendt.

Kronisk hepatitis B 2015

I 2015 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi anmeldelse af 305 tilfælde af kronisk hepatitis B, tabel 1.

EPI-NYT uge 9 2016 tabel 1

I alt 171 (56 %) var kvinder, tabel 2.
Medianalderen for kvinder var 31 år (3-83), for mænd var den 38 år (4-80).

EPI-NYT uge 9 2016 tabel 2 

Flertallet, 269 (88 %), var af udenlandsk herkomst, heriblandt 13 andengenerationsindvandrere og syv adopterede, mens 36 (12 %) var af dansk herkomst; ni kvinder og 26 mænd. De anmeldte med udenlandsk herkomst fordelte sig på 55 forskellige lande, heraf var 80 (30 %) anmeldte fra Sydøstasien. Der var anmeldt to børn på henholdsvis tre og fire år, begge smittet ved fødslen i Pakistan.

Grundet den systematiske screening af gravide var der, i lighed med tidligere, en betydelig overvægt af kvinder med udenlandsk herkomst, figur 1. Især kvinder fra Sydøstasien og fra Østeuropa var overrepræsenteret i forhold til mænd, idet de udgjorde henholdsvis 73 % og 63 %. Foruden de nævnte ophavsregioner i figur 1, var syv anmeldte fra Vesteuropa, seks fra det indiske subkontinent, fem fra Grønland og én fra Brasilien.

I alt var 52 % af kvinderne fundet i den generelle screening af gravide, EPI-NYT 22-23/2014. Ingen af de ni danske kvinder var fundet i gravidscreeningen.

EPI-NYT uge 9 2016 figur 1

Blandt de 243 med oplysninger om smittevej, var den hyppigste smittevej mor/barn-smitte (196, 81 %), tabel 3.

EPI-NYT uge 9 2016 tabel 3

Der var 11 børn smittet af deres mor i Danmark og de var alle født før indførsel af den generelle screening af gravide i november 2005. Blandt disse var to tilfælde af dansk herkomst og ni var født af udenlandske forældre i Danmark. De resterende mor/barn-smittede var alle af udenlandsk herkomst, heraf syv adopterede. Der forelå ingen oplysninger om vaccinationsstatus for disse tilfælde.

Ni personer var seksuelt smittet, heraf én i Danmark. Der forelå oplysning om hepatitis B-vaccinationsstatus for én af disse. Vedkommende var blevet vaccineret i Pakistan tre år før anmeldelse grundet positiv test af seksualpartner, dog uden at være testet først.

Ingen var anmeldt som homoseksuelt smittet.

Toogtyve personer var smittet ved iv. stofbrug, heraf 16 i Danmark, to i udlandet og fire med ukendt smitteland. Elleve (50 %) af disse var anmeldt fra Sydjylland.

Elleve var anmeldt som nosokomielt smittet, heraf to ved blodtransfusion i Danmark før blodscreeningen blev indført i 1991. De resterende var smittet i udlandet.

For 61 personer var smittekilde ikke angivet; hos 32 heraf var smittekilden anført som ukendt og for 29 var der ingen oplysninger om smittekilde på anmeldelsen.

Kommentar

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B er fortsat meget lavt, figur 2. Selvom der må regnes med en vis underrapportering, er der således ikke tale om en nævneværdig smittespredning i Danmark. Mere end halvdelen af de, der var anmeldt med kendt smittemåde var smittet ved iv. stofbrug. Denne andel er noget højere end de seneste år. Iv. stofbrugere kan, i lighed med andre udsatte grupper, tilbydes gratis hepatitis B-vaccine.

Det bemærkes at et af disse tilfælde var en person indsat i fængsel. WHO’s guidelines anbefaler adgang til sterile nåle, kanyler etc. i fængsler.

EPI-NYT uge 9 2016 figur 2

305 tilfælde af kronisk hepatitis B blev anmeldt i 2015, mod 253 tilfælde i 2014. Stigningen på 21 % kan tilskrives en stor stigning i antal anmeldelser fra region Syddanmark, som består af landsdelene Sydjylland og Fyn. Femogtyve (42 %) af de anmeldte tilfælde fra Sydjylland var testet før 2015, men først anmeldt i 2015, hvorimod kun otte (18 %) anmeldte tilfælde fra Fyn var testet før 2015. Det tyder derfor på, at en del af stigningen i anmeldte tilfælde i 2015 kan tilskrives sen anmeldelse af tilfælde i Sydjylland, samt at der formentlig var testet flere end vanligt på Fyn. Stigningen kan ikke tilskrives et øget antal flygtninge, idet den observerede stigning i region Syddanmark primært forekommer blandt etniske danskere, især iv. stofbrugere.

Hovedparten af kronisk hepatitis B-tilfælde vedrører indvandrere smittet før ankomst til Danmark. Størstedelen var anmeldt som smittet ved fødslen, og flertallet af de, der var anmeldt uden angivelse af smittemåde, og som var født i højendemiske lande, formodes også at være mor/barn-smittede. Alle anmeldte, som var adopteret, var fra højendemiske lande, og havde således opholdt sig i Danmark 18-40 år før de blev testet. Tre af de syv adopterede blev fundet positive i gravidscreeningen. Det anbefales fortsat at teste personer fra højendemiske lande, uanset køn, ved første kontakt med sundhedsvæsnet, inklusive adopterede.

Dersom en person fra et højendemisk land har opholdt sig længe i Danmark, men hvor vedkommendes status forsat er ukendt, skal pågældende, uanset køn og symptombillede, ligeledes testes. Desuden må der opfordres til, uanset i hvilken anledning en person testes positiv for hepatitis B, at vedkommendes seksualpartner og børn ligeledes testes.

Det bør overvejes at teste personer fra højendemiske områder før en påtænkt vaccination mod hepatitis B, da vaccination af en allerede smittet person ikke har nogen virkning, giver falsk tryghed og mindsker personens mulighed for diagnose og behandling.

Takket være screeningen af gravide for hepatitis B findes der hvert år et betydeligt antal asymptomatiske smittebærere, som alle skal henvises til specialafdelinger (infektionsmedicinsk eller hepatologisk) for nærmere udredning, kontrol og eventuel behandling. Ikke mindst er dette vigtigt, da det i dag er muligt at behandle gravide med højt viral load, som ellers er i risiko for at smitte barnet intrauterint.

Børn født af hepatitis B-positive mødre skal have immunglobulin og vaccine ved fødslen (såkaldt post exposure vaccination), samt når de er henholdsvis 1 måned (fx ved 5-ugers-undersøgelsen), 2 måneder og 12 måneder gamle for at mindske risikoen for mor-barn smitte ved fødslen. I 2016 er børnevaccinationsprogrammet midlertidigt ændret med indførsel af Hexyon, EPI-NYT 5/16. Vaccinen gives i programmet i 3-, 5- og 12-måneders-alderen, og beskytter også mod hepatitis B. Børn født af hepatitis B-positive mødre skal derfor i 2016 have en Engerix B Pæd ved 5-ugers-børneundersøgelsen, hvorefter de følger det midlertidige børnevaccinationsprogram.

Da posteksposure vaccination ikke giver fuld garanti for at undgå mor-barn-smitte ved fødslen, skal børnene undersøges for vaccinationseffekt 1-2 måneder efter afsluttet vaccination mod hepatitis B. Der tages en blodprøve for kvantitativ anti-HBsAg, HBsAg samt evt. anti HBc. Dette skal foregå hos egen læge.

I 2014 blev der overraskende kun anmeldt to personer med kronisk hepatitis B smittet ved iv. stofbrug, EPI-NYT 7-8/2015. Stigningen på 22 anmeldte personer i 2015 kan imidlertid tilskrives 11 anmeldte personer fra Sydjylland, hvoraf otte var testet i 2014. Det er glædeligt, at der lader til at være indført en mere systematisk undersøgelse af stofbrugere i misbrugscentrene, samt at de fundne tilfælde anmeldes. Rutinemæssig testning af iv. stofbrugere er påkrævet for at afklare spørgsmålet om forekomsten, og for at kunne tilbyde kontrol og behandling af hepatitis B i denne gruppe.
(N. Mellerup, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

2. marts 2016